invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Workshopronde 4 - eindcongres In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In de periode van 2009 tot 2017 heeft het programma In voor zorg! meer dan 430 organisaties in de langdurige zorg ondersteund bij het inrichten van werkprocessen in een veranderende omgeving. Na 7 jaar wordt het programma per mei 2017 afgerond. Op woensdag 19 april 2017 werd nog een laatste keer kennis en ervaringen met elkaar gedeeld tijdens het eindcongres In voor zorg!. Bekijk de presentaties en verslagen van de workshops gegeven tijdens het congres.

Keynote Daan Dohmen

Dr. ir. Daan Dohmen richtte in 2003 FocusCura op. Als assistent in een verzorgingshuis werd hij geraakt door de afhankelijkheid en eenzaamheid die hij daar zag. Focus Cura introduceerde bij ruim 150 organisaties in binnen- en buitenland innovatieve producten om zorgverlening te vernieuwen en verbeteren. Focus Cura ondersteunt implementatie van de digitale zorgprocessen. Daan Dohmen deelt samen met een zorgorganisatie ervaringen bij de implementatie van technologie.

Overzicht van workshops en dialoogsessies in ronde 4

4.1. Workshop Zorggroep Elde: 'Zorgzaam Boxtel - Een sterk samenwerkingsverband'
Sector: wonen, zorg en welzijn - Sprekers: Carin Jansen & Rob van de Ven
Zorggroep Elde heeft met de gemeente en diverse maatschappelijke partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn samengewerkt in ‘Zorgzaam Boxtel’. Met als doel de mensen in de wijken van Boxtel langer, prettiger en veiliger thuis te kunnen laten wonen. Daartoe zijn zij vooral samen anders gaan kijken naar voorzieningen. Zo is niet alleen het voorzieningenniveau op peil gebleven, maar hebben zij gezamenlijk nieuwe, andersoortige “integrale wijkvoorzieningen” gerealiseerd, zoals een digitaal dorpsplein, een tuk-tuk-service, een beweegtuin en maatschappelijk wonen. Tijdens deze workshop presenteren zij hun aanpak en de meerwaarde van het samenwerkingsverband. Door de intensieve samenwerking zijn zorg- en welzijnsvraagstukken echt in samenhang bekeken en opgepakt, en niet uitsluitend meer door elke partij afzonderlijk.

4.2. Workshop: 'Welke coachvaardigheden gebruik je bij het begeleiden van een burgerinitiatief?'
Spreker: Jan Hoogendorp
In Voorst is een woonzorgcoöperatie gestart die als doel had zorg, huisvesting en ondersteuning van kwetsbare ouderen in het dorp te behouden. De zorgorganisatie en woningcorporatie waren van plan het verzorgingshuis te sluiten. De woonzorgcoöperatie wilde deze plek voor kwetsbare ouderen behouden. De woonzorgcoöperatie moest intensief met de zorgorganisatie en woningcorporatie gaan samen werken om dat doel te bereiken. Vrijwilligers van de coöperatie samen met managers en bestuurders van professionele organisaties. Jan Hoogendorp legt uit welke vaardigheden nodig zijn om het burgerinitiatief te coachen en om zich tot een gelijkwaardige partner te ontwikkelen.

4.3. Workshop NPO Rotterdam Transmurale Zorgbrug: 'De Transmurale Zorgbrug: wat is er nog meer nodig?'
Sector: ziekenhuiszorg, ouderenzorg - Sprekers: Wilma van der Vlegel & Harry Robberts
De (fysieke) impact van een ziekenhuisopname is groot voor kwetsbare ouderen. Voor de overgang van het ziekenhuis naar huis werd in Amsterdam binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg de Transmurale Zorgbrug ontwikkeld. Hierbij bleek dat het programma sterfte voorkomt en zorgt voor sneller herstel. De Transmurale Zorgbrug (TZB) verbindt het ziekenhuis en de thuissituatie, waarbij de wijkverpleegkundige de spil is in de samenwerking. Zij zorgt ervoor dat de overgang naar de eerste lijn soepel verloopt.

In deze interactieve workshop laten we zien hoe de implementatie van de TZB rondom het IJsselland ziekenhuis is vormgegeven in de samenwerking tussen ziekenhuis en de 6 grootste thuiszorgorganisaties in de regio. Hierbij laten we niet alleen successen zien, maar zullen wij u ook deelgenoot maken van onze zoektocht en worstelingen. Wij willen graag, ook op basis van onze eerste onderzoeksresultaten, met u in gesprek om te kijken of de Transmurale Zorgbrug voldoende antwoord biedt op de zorgvraag bij en behoefte van ouderen die na ziekenhuisopname weer naar huis gaan. Hierbij horen we graag welke ervaringen u hebt en wat u ziet, ook als het gaat de nieuwe rol van wijkverpleegkundigen en om verbindingen die nog beter kunnen met de huisarts en welzijn. Al discussiërend hopen we tot een aantal nieuwe ideeën en daarmee een oplossingsrichting te komen om de vraag in de titel van deze workshop te beantwoorden.

4.4. Dialoogsessie Accolade Zorggroep: 'Manifest Accolade Ouderenzorg: zo kan het ook!'
Sector: ouderenzorg, volwassenen met NAH - Spreker: Geertje Morée van Cappellen, Gerrinda van der Veen, Pleun Eikelboom & Joke Tolkamp
Als je de media moet geloven is het kommer en kwel in de ouderenzorg in Nederland. Met het ‘Manifest ouderenzorg: Zo kan het ook!’ (een knipoog naar het manifest van Hugo Borst) wil Accolade laten zien dat het vaak ook heel anders is. Accolade presenteerde het manifest bij de afronding van het verbetertraject ‘cliënt in regie en netwerkparticipatie’. Accolade wil realiseren dat de oudere, ook al woont hij of zij in een zorgcentrum, zijn leven zelf zoveel mogelijk in blijft vullen, regie houdt. Samen met zijn netwerk. Daar worden cliënten gelukkiger van, maar ook hun netwerk Bij zowel cliënten als medewerkers vraagt dat om een ‘kanteling’. Het zit in kleine dingen (liever een croissantje dan een witte boterham als ontbijt) en in grote dingen (hoe maak je de cliënt eigenaar van het zorgleefplan)? In de dialoogsessie willen de mensen van Accolade graag delen hoe zij die omslag in denken en werken hebben gerealiseerd.

4.5. Dialoogsessie Cordaan: 'Groeien door te krimpen, samen anders doen'
Sector: vg, jeugd - Sprekers: Mariette van Bilderbeek, Marc Smit & Siemen Jongedijk
"Samen anders doen” gebruiken rond de huidige bezuinigingen in de zorg! Hoe doe je dat? Cordaan Jeugd heeft zich met behulp van In voor zorg! goed kunnen voorbereiden op alle grote transities Jeugdwet, Wlz, WMO, Passend onderwijs en Zvw.

Cordaan Jeugd heeft een ontwerptraject gemaakt waarin alle veranderingen en consequenties in samenhang zijn uitgewerkt met alle betrokkenen (medewerkers, ouders/cliënten en stakeholders). Een ontwerp  om de organisatie financieel op orde te krijgen, de bedrijfsvoering flexibel en toekomst bestendig in te richten, cliëntgericht alle zorgvormen te kunnen blijven aanbieden. En Cordaan Jeugd meer als een netwerkorganisatie te laten functioneren. Alle betrokkenen zijn gedurende het hele traject uitgebreid, open en transparant geïnformeerd en actief betrokken. Ondanks de forse bezuinigingen is Cordaan Jeugd erin geslaagd om de bedrijfsvoering financieel gezond te krijgen, een breed palet van diensten te behouden, zonder ontslag van medewerkers in het primaire proces. Tevens koos de organisatie ervoor om alle zorgvormen te blijven aanbieden en actief deel te nemen in de Ouder-kind teams in het nieuwe Jeugddomein in Amsterdam.

4.6. Dialoogsessie Crabbehoff: 'De zinvolle (wederkerige) relatie centraal bij persoonsgerichte zorg'
Sector: verpleeghuiszorg, ouderenzorg - Sprekers: Johan Groen, Marja Holleman & Nico van der Leer
In deze dialoogsessie willen wij in gesprek gaan over de zinvolle relatie in de zorg. Zorg opgevat als het aangaan van een betekenisvolle verbinding. Wat maakt een (werk)dag de moeite waard? En wat maakt (jo)uw leven zinvol? In voor zorg! hielp bij het opzetten, implementeren en borgen van een cultuur- en gedragsverandertraject rond zingevingsgericht werken bij Zorggroep Crabbehoff. Hierbij speelden de kernwaarden en de visie van de organisatie een belangrijke rol.

4.7. Dialoogsessie Lyvore: 'Wat is de bandbreedte van zelfsturing?'
Sector: ouderenzorg, vg, jeugdzorg - Spreker: Jacintha Engelhart
Lyvore werkte met In voor zorg! aan meer zelforganisering van de medewerkers bij Zorg aan huis. Daarnaast wilde Lyvore meer gaan werken vanuit ondersteuning en stimulering van de cliënt in het nemen van de eigen regie, met een sterke driehoek cliënt, netwerk en medewerker. Taken en bevoegdheden zijn met succes verschoven naar de teams. Maar hoe laat je taken los en vertrouw je op de professionaliteit van je medewerkers? En hoe kijk je bijvoorbeeld naar het organisatiebelang en het teambelang?

  • Bekijk de presentatie van Lyvore (nog niet beschikbaar)

4.8. Dialoogsessie Reinaerde: 'Haal het beste uit jezelf door nieuwe verbindingen en verrassende initiatieven'
Sector: vg - Sprekers: Ingrid Groenendijk, Janny Pebesma & Lonneke op 't Broek
De wereld verandert, ook dichtbij! Bij Reinaerde ontwikkelen we ons continu om in te spelen op de veranderende vraag van mensen met een beperking en onze omgeving. Dat vraagt om samen verrassende initiatieven te nemen en nieuwe verbindingen aan te gaan. We gaan ons daarom meer organiseren in tijdelijke, wendbare werkteams. Daarbij is het de uitdaging om steeds de juiste talenten met elkaar te verbinden en daadwerkelijk ruimte te geven aan initiatief. Leidende principes zijn durven, doen en delen. Hoe pak je dat aan?

4.9. Dialoogsessie Woondroomzorg over ‘Moreel beraad: een inleiding’
Sector: vg en normaal begaafde volwassenen met ASS - Spreker: Dominique van Strien
Dagelijks ontstaan dilemma's in de zorg. Veelal vereisen deze geen directe aanpak, maar meer een verhelderend onderzoek van de verschillende standpunten. Middels een stelsel van normen en waarden kan ieder perspectief binnen het dilemma nader bekeken worden. Binnen WoondroomZorg gebruiken we dit om raakvlakken te vinden tussen de visie van teams, ouders en bewoners.

WoondroomZorg is samenwerkingspartner van ouderinitiatieven, op dit moment 20 in totaal. Steeds vaker kiezen mantelzorgers van mensen die in het dagelijks leven zorg en begeleiding nodig hebben voor de mogelijkheid om die zorg – samen met andere zorgvragers – zoveel mogelijk zelf te organiseren. Door gebruik te maken van een PGB (persoonsgebonden budget) en de krachten te bundelen kan op die manier met relatief beperkte middelen kwalitatief goede zorg worden gerealiseerd. Zo houden mantelzorgers en cliënten de regie over de manier waarop de zorg wordt georganiseerd en verleend en blijven zij daarbij betrokken.

  • Bekijk de presentatie van WoondroomZorg (nog niet beschikbaar)

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg