invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Workshopronde 3 - eindcongres In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In de periode van 2009 tot 2017 heeft het programma In voor zorg! meer dan 430 organisaties in de langdurige zorg ondersteund bij het inrichten van werkprocessen in een veranderende omgeving. Na 7 jaar wordt het programma per mei 2017 afgerond. Op woensdag 19 april 2017 werd nog een laatste keer kennis en ervaringen met elkaar gedeeld tijdens het eindcongres In voor zorg!. Bekijk de presentaties en verslagen van de workshops gegeven tijdens het congres.

Keynote Irma Harmelink (vervanging Jos de Blok)

NB. Jos de Blok was helaas verhinderd. Wel spreekt hij de mensen toe in een videoboodschap. Irma Harmelink gaat in haar keynote in op de ontwikkelingen rondom zelfsturing van de laatste jaren. ZorgAccent ontwikkelde een vernieuwend concept voor zorg thuis. Dankzij de inzet van zelfsturende teams is er een betere aansluiting bij de specifieke wensen en behoeften van de cliënt. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden. Onder andere via In voor zorg! is de werkwijze van ZorgAccent verspreid naar andere organisaties in de langdurige zorg.

Overzicht van presentaties, dialoogsessies en workshops in ronde 3

3.1. Workshop: 'Werken aan een duidelijke positionering en sterke marktpositie' 
Spreker: Christina Bierma
De zorgsector is sterk in beweging en de toekomst vraagt om aanpassing. Veel organisaties zijn zich hiervan bewust en bewegen zich op deze route. Welke positie moet je als organisatie innemen om succesvol te kunnen blijven? En hoe werk je aan een zichtbare en sterke marktpositie? Maar wat passend en effectief op deze reis? Afgelopen jaren heeft Christina Bierma als In voor zorg-coach en expert verschillende organisaties hierin begeleid. En het is nog steeds een actueel thema. Tijdens deze workshop zoomen we in op een aantal in te zetten elementen ten behoeve van een sterke marktpositie. Denk aan positionering, reputatie en stakeholdermanagement. Veel succes en een goede reis!

Christina Bierma MCC is actief in de gezondheidszorg met advies, onderzoek en interim-management op het gebied van reputatie, marketing en communicatie. Vanuit haar bedrijf CB helpt ze bestuurders, managers en communicatieprofessionals bij het verbeteren van bijvoorbeeld hun marktpositie, positionering, relatiebeheer en reputatie.

3.2. Workshop 'Samen dilemma's bespreekbaar maken met het dilemmaspel!'
Spreker: Anita Keita
In het kader van de thematranche Welzijn ontwikkelde Anita Keita - coach voor In voor zorg! - het dilemmaspel. Het doel van dit spel is de dilemma’s waarmee stakeholders van sociaal werk te maken kunnen krijgen, bespreekbaar te maken. Bij stakeholders van sociaal werk kun je denken aan inwoners, gemeenten, zorg of andere maatschappelijke organisaties maar ook professionals en bestuurders. Dilemma’s ontstaan vanuit ambitie: je wilt iets nieuws bereiken, een gekantelde toekomst. Door met elkaar ambities en dilemma’s bespreekbaar te maken, ontstaat meer begrip tussen spelers en kunnen zij elkaar ondersteunen bij het bereiken van hun ambities. Tijdens deze workshop kun je het spel spelen onder begeleiding van Anita Keita  En na kennismaking met dit spel kun je het als ‘tool’ inzetten voor je eigen stakeholders binnen en buiten de organisatie.

  • Bekijk de presentatie van Anita Keita (nog niet beschikbaar)

3.3. Workshop Zorgplein Maaswaarden: 'Van paarse ballonnen naar een nieuwe slogan!
Sector: vvt - Spreker: Bert Noorloos
Zorgplein Maaswaarden biedt verpleeghuiszorg, thuiszorg, WMO zorg, dagbesteding, maaltijdverzorging, zorgopvolging in het land van Heusden en Altena. De organisatie heeft ondersteuning vanuit In voor zorg! ontvangen, om de al ingezette verbeteracties op de kwaliteit van zorg diepgaand te implementeren en de eerste stappen te zetten naar zelfverantwoordelijke teams plus de inzet van medewerkers passend te maken qua deskundigheid en formatie. Leren, verbeteren en doorgroeien naar een moderne, toekomstbestendige en professionele zorgorganisatie.

De thema’s die centraal stonden:

  • zelfverantwoordelijkheid
  • kwaliteit van zorg / zorgleefplannen
  • gedrag, attitude
  • samenwerking.

Het ’70-20-10 principe’ van Jennings is toegepast om medewerkers vanaf de start eigenaar te maken van de transitie, hen dicht bij het werk te ondersteunen en een duurzame gedragsverandering te stimuleren. In de workshop neemt Bert Noorloos deelnemers aan de hand van een korte reis mee op ‘expeditie’:

  • Hoe we zijn begonnen?
  • Welke stappen we hebben genomen?
  • Wat waren onze dilemma’s?
  • Wat hebben we geleerd en waar gaan we mee door?
  • Bekijk de presentatie van Bert Noorloos (nog niet beschikbaar)

3.4. Dialoogsessie Profila Zorg: 'Hoe bepaal je kaders bij de overgang naar zelfsturende teams?'
Sector: vg - Spreker: Dick van Hoek
Door zelfregelende teams te introduceren wilde Profila Zorg aanhaken bij de hervormingen van de langdurige zorg en de regiefunctie meer bij de cliënt leggen. Deze uitdaging vroeg om een transformatie van de gehele organisatie: van hiërarchisch aangestuurd naar meer horizontaal, van top-down naar bottom-up, van centraal naar decentraal. Met de introductie van Nieuwe Zorg Teams werden de medewerkers gestimuleerd om op de nieuwe manier te werken. Hoe zij dit hebben aangepakt en met welke kaders hierbij je rekening moet houden, komt aan de orde in deze dialoog.

3.5. Dialoogsessie IJsselheem: 'Veilige Vrijheid'
Sector: ouderenzorg - Sprekers: Marjon van der Meulen & Sara Wind
In deze dialoogsessie laat IJsselheem zien hoe zij via een deep democracy methode - gesprek op voeten - het onderwerp Veilige Vrijheid bespreken. Een actieve en leuke dialoogvorm die zij gebruiken om snel verschillende invalshoeken in een groep mensen boven water te krijgen en iedereen actief in het gesprek te betrekken. De laatste jaren zien zij dat het beperken van iemands vrijheid steeds meer als afwijkend wordt beschouwd en er een cultuuromslag gaande is in de ouderenzorg. Cliënten, hun vertegenwoordigers, de zorgverleners en het management zijn van mening dat ook de kwetsbaarste groepen van onze samenleving niet alleen goede en veilige zorg moeten hebben, maar ook zorg waarbij de menselijke waardigheid voorop staat. Door een goede inrichting van de fysieke omgeving: de bouw, de inrichting van binnen- en buitenruimten, tuin, maar ook van de werkprocessen: de wijze waarop het werk gedaan wordt. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het eetritueel, de avondstemming, de daginvulling, of de bejegening: de wijze waarop hulp- en zorgverleners de bewoners benaderen.

3.6. Dialoogsessie Interzorg Thuiszorg: 'Zelfsturende teams, nieuwe organisatievorm of een andere visie op de rol cliënt en professional?'
Sector: thuiszorg, vvt - Spreker Art Lemkens
Klein, eigenwijs, creatief, de dingen net iets anders doen: het is kenmerkend voor Interzorg. De laatste jaren is de organisatie behoorlijk gegroeid. Het In voor zorg-traject van Interzorg was dan ook gericht op ‘groot zijn en klein blijven voelen’. Met als resultaat wijkgericht werken in kleine zelfstandige teams. Op zich niets nieuws, maar de manier waarop is onderscheidend: Vanuit een nieuwe visie op de bedoeling van de organisatie, de rol en plaats van cliënt en medewerker hierin, met elkaar, hands-on, grote betrokkenheid van de medewerkers en commitment van het bestuur. Stel u vragen over de aanpak tijdens deze dialoog!

3.7. Dialoogsessie Het Werkt: 'Maak elk mens integraal onderdeel van de maatschappij'
Sector: ggz - Spreker: Hein van der Hurk
Een samenleving die alle burgers de ruimte biedt om zichzelf te ontwikkelen. Individuen die vanuit intrinsieke motivatie een eigen plek innemen en een gezonde bijdrage leveren aan de maatschappij. Elk mens een integraal onderdeel van de maatschappij maken. Daar ging Het Werkt voor. In voor zorg! hielp de organisatie met het uitwerken van deze zorgvisie, zowel in de primaire procesvoering als in de bedrijfsorganisatie en externe communicatie. Met als resultaat dat Het Werkt een verdubbeling van het aantal plaatsen voor begeleid wonen behaalde en een verbeterde financiële situatie.

3.8. Dialoogsessie Stichting Coloriet: 'Zelforganisatie, een ervaring rijker en een illusie armer?'
Sector: ouderenzorg - Sprekers: Jenneke Grendelman & Petra van Goor
In het In voor zorg-traject heeft Coloriet gewerkt aan de vorming en inrichting van een organisatiemodel dat is gebouwd op zelforganiserende teams die - binnen heldere kaders - zorgdragen voor dienstverlening van uitstekende kwaliteit, waarbij in de directe dienstverlening wordt uitgegaan van co-creatie (samenspel tussen cliënt, diens netwerk, vrijwilligers en professionele medewerkers). De opgave bestond erin om medewerkers te leren hoe de cliënt en diens netwerk te ondersteunen door zelf en met elkaar regie en verantwoordelijkheid te nemen, verspillingen te voorkomen en zich als partner te gedragen naar cliënten, collega’s en samenwerkingspartners en daarbij een manier van werken, een organisatiemodel en een besturingsfilosofie te ontwikkelen die aansluiten.

In de dialoogsessie gaat Coloriet vooral in op de implementatie van zelforganiserend werken en de obstakels die je onderweg tegenkomt. Graag delen ze de ervaringen over wat dan helpend is, maar ook wat er niet lukt of moeizaam gaat.

3.9. Dialoogsessie GGzE: 'Hoe houd je focus op vakmanschap en cliëntgerichtheid bij zelforganisatie?'
Sector: ggz - Sprekers: Hanneke Henkens & Jeroen van Heel
Ruim drie jaar geleden startte GGz Eindhoven (GGzE) met zelforganisatie. GGzE De Boei was het organisatieonderdeel dat met 17 teams voorop liep. Sinds 2016 is de gehele GGzE zelforganiserend, met maar liefst 100 teams. Er is veel geleerd. Waar staan de teams nu? Hoe worden de teams ondersteund? Wat is de rol van het management? Hoe hebben de veranderingen in de zorg gestalte gekregen? En wat hebben cliënten ervan gemerkt? Graag gaat GGZ Eindhoven in dialoog met u over deze vragen en alle andere dilemma’s waar u mee worstelt.

3.10. Presentatie Prinsenstichting: 'De paradox van sturen op zelforganisatie: hoe geef je leiding aan de ontwikkeling naar zelforganisatie?'
Sector: vg - Spreker: Ineke Huibregtsen
Naast de impact van de kabinetsplannen zag Prinsenstichting ook een inhoudelijke en kwalitatieve ontwikkeling die consequenties had voor de organisatie: burgers stimuleren eerst zelf een probleem op te lossen, met hulp van familie en kennissen en professionele hulp daarna aanvullend inzetten. Prinsenstichting wilde daarom (nog) meer de zorg vorm geven in de driehoek: client-ouders/verwant en medewerker. Zelforganisatie geeft medewerkers de ruimte daarvoor. De teams hebben de vrijheid gekregen om zelf te organiseren wat nodig is ten aanzien van Regie Om de Cliënt (ROC) en Regie Op Locatie (ROL). Bij alles wat men doet voor de cliënt vraagt men zich af wat ‘de bedoeling’ is. Wat willen de cliënt en zijn ouders bereiken? Waarom en op welke wijze? En hoe kunnen wij hen ondersteunen? Met hulp van In voor zorg! heeft Prinsenstichting de nodige veranderingen gerealiseerd zodat men vanuit ‘de bedoeling’ de zorg aanbiedt. In de presentatie legt Prinsenstichting uit hoe je zo’n proces naar zelforganisatie leidt.

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg