invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Workshopronde 1 - eindcongres In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In de periode van 2009 tot 2017 heeft het programma In voor zorg! meer dan 430 organisaties in de langdurige zorg ondersteund bij het inrichten van werkprocessen in een veranderende omgeving. Na 7 jaar wordt het programma per mei 2017 afgerond. Op woensdag 19 april 2017 werd nog een laatste keer kennis en ervaringen met elkaar gedeeld tijdens het eindcongres In voor zorg!. Bekijk de presentaties en verslagen van de workshops gegeven tijdens het congres.

Keynote Henk Nies en Arienne van Staveren

Henk Nies, lid Raad van bestuur van Vilans en bijzonder Hoogleraar Organisatie en Beleid van Zorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam; en Arienne van Staveren, directeur van het landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) en associate partner van Sioo, delen ervaringen van het programma In voor zorg! en lichten het evaluatieonderzoek toe.

Overzicht van presentaties en workshops in ronde 1

1.1. Presentatie Amstelring: 'Netwerktraining'
Sector: ouderenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg - Spreker: Noor Tanoesetiko
Hoe kunnen we mensen met dementie zo goed mogelijk ondersteunen? Wat kun je als familie betekenen in de zorg voor je dementerende familielid? Hoe kunnen we zo goed mogelijk met elkaar samenwerken? Wat kan de bewoner zelf nog betekenen? Samen met twee In voor zorg-coaches, familie/ mantelzorg, medewerkers Zorg, opleiders en teamcoach is er bij Amstelring een netwerktraining “mensen met dementie” ontwikkeld. Deze training is bedoeld voor familieleden, medewerkers Zorg, behandelaren en vrijwilligers die betrokken zijn bij de bewoner. Tijdens deze presentatie worden de deelnemers meegenomen in deze training.

1.2. Presentatie Pluryn: 'Living Lab Pluryn, het expertise- en uitleencentrum voor eHealth in de zorg'
Sector: vg - Spreker: Sanneke Langendoen
Het doel van het Living Lab van Pluryn is om de zelfredzaamheid van cliënten en de kwaliteit en effectiviteit van dienstverlening met behulp van technologie te vergroten. Het Living Lab van Pluryn heeft zich bewezen als een succesvol concept. Uniek aan het Living Lab is de combinatie van de Denktank cliënten, de Uitleenservice en de Gadget Inspector. Het is nu tijd om een volgende stap te zetten.

1.3 Presentatie Wilgaerden: 'Meer tijd met minder middelen!'
Sector: ouderenzorg - Spreker: Iris van Bennekom
Voor Wilgaerden was de belangrijkste reden om deel te nemen aan In voor zorg!: Het in samenhang organiseren en implementeren van de transitieplannen van zelforganiserende teams en ondersteunende functies binnen alle geledingen van Wilgaerden. Wilgaerden wilde samen met de medewerkers op pad om de organisatie toekomstbestendig te maken. Maar ook door in gesprek te gaan met cliënten en hun netwerk om op deze wijze de cliënt voorop te stellen. De zorg terugbrengen naar de ‘menselijke maat’ omdat je in dialoog met elkaar veel meer kunt bereiken. Daarom hebben ze de focus verlegd van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Waarbij de cliënt en wat hij of zij nodig heeft het uitgangspunt is, en de teams de cliënt hierbij zo goed mogelijk ondersteunen zonder de regie over te nemen. Zelforganisatie is geen doel, maar een middel is om dit te bereiken. Zelforganiserende teams met elk hun eigen ontwikkelplan zodat we kunnen zorgen dat..! Wilgaerden is trots op de behaalde resultaten, zoals een nieuwe, plattere organisatiestructuur, kleinere zelforganiserende teams, de zorg dichter bij de cliënt georganiseerd en een hoger kwaliteitsniveau.

1.4. Presentatie Opella: 'Van meten naar verbeteren'
Sector: vvt, welzijn en ouderenzorg - Sprekers: Geeske Telgen, Els van der Meer, Ineke Roseboom & Christien Brink
De klant is bij Opella het uitgangspunt. Ook bij organisatieontwikkelingen staat steeds de relatie centraal tussen de klant (en diens netwerk) en de professional of vrijwilliger. Volgens Opella ontvangt de klant de beste zorg en ondersteuning als de organisatie zelforganiserend is, er regelarm wordt gewerkt en er dus leef- en werkruimte is voor klanten en medewerkers. De klanttevredenheid steeg in de afgelopen jaren naar een 8,2. Maar hoe zorg je voor klanttevredenheid, hoe meet je dat en hoe verbeter je? En hoe betrek je thuisraden in je traject? Dit en meer legt Opella uit tijdens hun presentatie ‘Van meten naar verbeteren’.

1.5. Workshop Amaris Zorggroep: 'Van zelforganiserend werken naar samen bouwen'
Sector: vvt, thuiszorg, wonen, zorg en welzijn - Spreker: Nelleke van der Stelt
Amaris begon in 2013 de thuiszorg slimmer te organiseren, zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen met meer zelfredzaamheid en eigen regie. Door de thuiszorg te organiseren in kleinschalige, zelforganiserende wijkteams krijgen cliënten meer individuele aandacht, krijgen medewerkers de ruimte voor eigen initiatief en kunnen de overheadkosten naar beneden worden gebracht. Amaris heeft intussen alle thuiszorg teams en ook een aantal intramurale teams met het Amaris-model voor zelforganisatie gefaciliteerd. De ontwikkeling van de methodiek is niet stil blijven staan. De basis is nog steeds hetzelfde maar intussen bruikbaar voor alle teams binnen Amaris. De visie is aangescherpt en sluit aan bij het meerjarenbeleidsplan van Amaris waarbij ‘Samen aan de slag’ en goed werkgeverschap belangrijke aandachtsgebieden zijn. Samen werken vanuit ‘de bedoeling’. Benieuwd naar de ontwikkelingen en bevindingen? Waar staat Amaris nu? Je bent van harte welkom bij de workshop van Amaris Zorggroep.

1.6 Workshop Elker - Het Poortje: 'Op zoek naar de grenzen van vrijwilligheid'
Sector: jeugdzorg / ggz - Spreker: Nadia Thiel
Het Poortje Intensieve Jeugdzorg in samenwerking met Elker, Jeugd- en opvoedhulp en Jeugdbescherming Noord. Deze 3 partners zijn samen ‘In voor Zorg!’ Jongeren en gezinnen mee laten doen in de samenleving is onze collectieve ambitie. We richten al onze energie, middelen en mogelijkheden op het versterken van kwetsbare gezinnen en jongeren. Wanneer er ernstige veiligheidsrisico’s spelen, kan een behandeling in gesloten setting ‘Jeugdhulp Plus’ noodzakelijk zijn. Door de In voor zorg-werkwijze samen vorm te geven beogen we het ontwikkelingspad van jongeren, die steeds ernstiger dreigen vast te lopen, weer een positieve richting te geven. Hierbij zien we een (mogelijke) gesloten plaatsing als een strategische interventie in een totaal programma. De gesloten behandeling is geheel gericht op het bereiken van een keerpunt.

In deze workshop komen hulpverleners van de 3 organisaties met praktijkvoorbeelden uit de In voor zorg-werkwijze. Hierbij worden termen als keerpunt behandeling, risicomanagement en trajectverantwoordelijkheid verder uitgewerkt. Ook vertellen ze u hoe zij de werkwijze heeft geleid tot een inhoudelijke transformatie binnen de drie organisaties en hoe zij de succesbepalende factoren van de huidige In voor zorg-samenwerking in de toekomst willen borgen. Er is ruimte voor verdiepende gesprekken en discussie.

1.7. Workshop Vilans: 'Even Buurten Rotterdam - Toeval bestaat niet: succesvol samenwerken in de wijk’
Spreker: Rian van de Schoot
Geen wijk is hetzelfde. Elke wijk vraagt om een andere oplossing voor het samenbrengen van formele en informele zorg. Wat zijn de ondersteuningsvragen van inwoners? Wat is de rol van vrijwilligers en het verenigingsleven in de wijk? Wat doet de zorgprofessional, maar ook wat niet? En wat doen inwoners met en voor elkaar? De methodiek Even Buurten, die in Rotterdam is ontwikkeld, wordt inmiddels toegepast in een groot aantal Rotterdamse wijkteams. Daarin staat het verbinden van formele en informele oplossingen centraal. Maar ook de (h)erkenning van verschillen tussen wijken. In het In voor zorg-traject heeft Rian van de Schoot, expert van Vilans, de verankering van de methodiek Even Buurten vormgegeven vanuit de leerprincipes van Jennings (70:20:10).

In deze workshop zie je aan de hand van concrete voorbeelden welke factoren bijdragen aan een goede samenwerking in de wijk, hoe het leren tussen professionals in wijkteams werd georganiseerd en hoe de rollen van stakeholders (gemeente, aanbieders, vrijwilligers) daarin een plek hebben.

1.8. Workshop Haarlem Effect: 'Hostmanship als leidraad voor interne en externe samenwerking' 
Sector: welzijn - Sprekers: Veronique de Kwant & Marieke Heijne
In de workshop laat Haarlem Effect de meerwaarde van welzijnswerk zien vanuit de visie op hostmanship en praten we door over onze ervaringen in de samenwerking tussen welzijn en zorg (ggz, vg en ouderenzorg).

Haarlem Effect werkt met een grote diversiteit professionals: medewerkers in de sociale wijkteams, jongerenwerkers, pedagogisch medewerkers en speeltuinmedewerkers, sociaal-cultureel werkers, wijkcontactvrouwen, opbouwwerkers en werkbegeleiders. Met een gedeelde passie om mensen kansen te bieden op ontwikkeling van deelnemers en cliënten. Met een afvaardiging van zo’n 20 mensen zijn zij om tafel gaan zitten om te ontdekken wat hen bindt. Daaruit kwam het motto “iedereen doet er toe”, dit vormt de ruggengraat van de organisatie. Het helpt medewerkers begrijpen waarom ze doen wat ze doen. De volgende stap was het ontwikkelen van objectieve criteria voor samenwerking. Doel van de workshop is om gezamenlijk de voorwaarden te verkennen aan de samenwerking tussen welzijn en zorg waarbij het cliëntperspectief centraal komt te staan.

  • Bekijk de workshop van Haarlem Effect (nog niet beschikbaar)

1.9. Workshop Mosae Zorggroep: 'De invloed van historie en context bij de invoering van zelfsturende teams' (Vol)
Sector: ouderenzorg - Sprekers: Hester Jippes, Christien Vree & Annemieke van Ede
De beweging naar zelfsturende teams gaat niet vanzelf en niet in een keer. Teams doorlopen immers verschillende stappen en fasen en hebben hun eigen historie en context die belemmerend of juist stimulerend kan zijn. Wat zijn de belangrijkste concrete voorbeelden van teams in hun verschillende fasen (taal die ze gebruiken, overtuigingen, werkwijzen, hulpmiddelen) en hoe kun je dit te doorbreken ofwel stimuleren om in een volgende fase te komen? Mosea Zorggroep werkte met behulp van In voor zorg! vanuit de visie dat de organisatie meer regie en regelruimte bij cliënten en medewerkers wilden creëren. Hiervoor gingen ze op zoek naar een nieuwe organisatiestrategie waarin verantwoordelijkheden anders en beter verdeeld worden.

  • Bekijk de workshop van Masae Zorggroep (nog niet beschikbaar)

1.10. Workshop Viattence: 'De Rode Knop! Een instrument bij het ondersteunen van de cultuurverandering waarbij het welbevinden van cliënten centraal staat' 
Sector: vvt, ouderenzorg, verpleeghuiszorg - Spreker: Jan Heining
Viattence is begonnen met het werken met zelforganiserende zorgteams. Ze stellen het welbevinden van cliënten centraal en gaan terug naar de bedoeling: warme en respectvolle zorg. Medewerkers lopen tegen regels en procedures aan die daar niet aan bijdragen of dit zelfs tegenwerken. Viattence heeft daarom de Rode Knop geïntroduceerd, waar medewerkers op kunnen drukken. Een laagdrempelige manier voor medewerkers om aan te geven dat zij iets willen veranderen. Het Bedoelingen-team gaat vervolgens op onderzoek uit en komt tot een advies naar de Raad van Bestuur. Hoe dit werkt en wat het effect is, komt aan bod in deze workshop die gegeven wordt door Jan Heining, adviseur Zorg en Innovatie van Viattence. Ben je benieuwd over deze aanpak? Schrijf je dan in voor deze workshop!

1.11. Workshop Hilverzorg: 'kwaliteitsverbetering en meer tevreden cliënten dankzij invoering zelfsturing'
Sector: ouderenzorg, vvt, verpleeghuiszorg, vg, ggz - Spreker: Marion Verhey, Ivonne Broekhaus, Jacqueline Nijland & Anoushka de Waar
Hilverzorg heeft gemerkt dat eigen regie vooral in kleine dingen zit. Klein en ogenschijnlijk vaak alledaags. In de experimenten zijn ze geraakt door de eenvoud van de dingen die er voor mensen toe doen. Waarbij meestal (toch) geen grootste systeemaanpassingen nodig zijn als we met elkaar in gesprek blijven en blijven onderzoeken wat er mogelijk is. In de praktijk loopt dit regelmatig anders dan bedoeld. Hoe veranderen we frustratie in verlangen? Hoe uit dit zich in concreet handelen?

Er is onderzocht, geanalyseerd, er zijn interventies gepleegd, methoden ontwikkeld én er is gemeten. Maar wat zijn nu de belangrijkste geleerde lessen en wat heeft gewerkt en wat is lastig geweest in de experimenten? Hilverzorg deelt in deze workshop haar ervaringen op de vijf terreinen van eigen regie: cliënt, systeem, relatie, geld en verantwoording. Daarnaast beantwoorden ze vragen over hoe we ervoor kunnen zorgen dat we er nog meer van gaan merken in de praktijk, die verder reikt dan die van de betrokken organisaties. Bent u er klaar voor? Bent u ER?

1.12. Workshop: '7 jaar zelfsturende teams - wat kunnen we ervan leren?'
Sector: - Sprekers: Diana Kole & Jennie Scholtmeijer
Zelfsturing, zelforganiseren, zelfstandige teams met regelruimte….…. In voor zorg! heeft hierop de afgelopen 7 jaar tientallen organisaties ondersteund met kennis en verandertrajecten. Wat werkt wel en wat niet? Welke gemene delers zien we? We delen met u geleerde lessen, do’s en don’ts en tips van organisaties.

Een voorbeeld hiervan is RIBW groep Overijssel. Zij hebben in 2012 en 2013 een organisatiebreed In voor zorg-traject doorlopen naar het implementeren van zelforganiserende wijkteams. Die ontwikkeling loopt door tot op de dag van vandaag. Een succesvol traject dat tot stand kwam met vallen en opstaan, lef, doorzettingsvermogen en een lange adem. Zij delen hun ervaringen tijdens deze workshop. Samen met u kijken we naar de toekomst. Wat is de volgende stap?

1.13. Workshop Bartimeus: 'Innoveren met domotica doe je zo' 
Sector: mensen met een visuele beperking - Spreker: Hans Scholten
Er zijn hoge verwachtingen als het gaat om technologie en zorg: betere zelfredzaamheid en meer eigen regie, een meer efficiënte zorg. Maar hoe doe je dat dan? Hoe vind je ideeën die aanslaan, hoe stel je vast dat iets nieuws ook werkt. Denk aan hulpmiddelen, toegankelijkheid en zorgvuldige implementatie. In de workshop de ervaringen van Bartiméus. Wat lukt wel en wat lukt niet.

1.14. Workshop Frion: 'Digitale regie: de cliënt vertelt het ons' 
Sector: vg - Sprekers: Nienke Monsma & Pauline van den Boogert
Drie cliënten van Frion hebben een video gemaakt over het project 'digitale regie' waarin cliënten en medewerkers kennis maken met technologische hulpmiddelen. Dat begint ermee om samen met cliënten te bekijken welke digitale hulpmiddelen in hun behoeften voorzien en helpen bij wat zij nodig hebben. Het uitgangspunt bij dit project was: de cliënt vertelt het ons. Als tweede uitgangspunt hanteerde Frion: Inspiratie: Als mensen zelf kunnen ervaren hoe iets werkt en hoe het van nut kan zijn, dan pas gaan ze het ook gebruiken. De begeleiders werden zich er steeds meer van bewust dat digitale middelen een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de begeleiding. Maatwerk is de sleutel voor een oplossing voor elke cliënt.

Wat leverde deze cliënt gedreven aanpak als aanjager van innovatie op? In deze workshop wordt u meegenomen in hoe zorgtechnologie op maat een plek krijgt binnen de resultaatverantwoordelijke teams bij Frion.

1.15. Workshop Zinzia: 'Toekomstbestendig met Lean!' 
Sector: ouderenzorg - Sprekers: Vera ter Horst & Floor Hermens
Met behulp van In voor zorg! heeft Zinzia een leantraject doorlopen om de zorg en begeleiding te verbeteren en de organisatie toekomstbestendig te maken. Concreet moest dit ertoe leiden dat de klant centraal komt te staan, de betrokken- en tevredenheid van medewerkers toeneemt en het bedrijfsresultaat verbetert. De cultuurverandering speelde daarbij een belangrijke rol. Zinzia heeft onder andere een beleidscyclus geïmplementeerd, een projectplanning op basis van de vraag opgezet en verbeteringen doorgevoerd met input van de cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers. De resultaten mochten er zijn: hogere cliënt- én medewerkerstevredenheid, flinke besparingen én meer veranderkracht en betrokkenheid van medewerkers. Zinzia houdt nooit meer op met lean. Inmiddels is er een Zinzia Lean Programma met daarin het Zinzia Huis over visie en kernwaarden en leidt Zinzia zelf Zinzia Leancoaches op. Ook is lean opgenomen in het MD-programma. Tijdens de workshop deelt Zinzia het hele proces, met aanpak en resultaten, graag met u.

1.16. Workshop Sociom: 'Dagbesteding en Welzijn op Recept; Positief Gezond!' 
Sector: welzijn - Spreker: Huberiet Vollenberg
Vanuit kansen, mogelijkheden en talenten slaagt Sociom erin om geïntegreerde dagbesteding voor iedereen en met elkaar te organiseren, uitgevoerd door welzijnsmedewerkers én talentvolle vrijwilligers. Daarnaast maken ze gebruik van de genezende kracht van welzijnsdiensten, voor mensen die zich even niet helemaal fit voelen, en bieden ze Welzijn Op Recept aan. Samenwerken, luisteren naar en aansluiten op wat mensen (nog) kunnen en vooral ook willen, levert tevreden en energieke mensen op. Het concept Positieve gezondheid is de basis van deze dienstverlening. Sociom vertelt het verhaal en gaat hierover graag in gesprek.

1.17. Workshop Proeftuin HLZ Ruwaard Oss: 'Anders denken, doen en organiseren'
Sector: welzijn, sociaal domein - Sprekers: Annemieke van de Ven & Fred Pijls
In de proeftuin Ruwaard (een wijk in Oss) verkennen diverse organisaties de toekomstige zorg op lokaal niveau, met een radicaal eenvoudige werkwijze. De werkprocessen brengen ze tot de essentie terug. En daarmee boeken ze opmerkelijk resultaat: een stijging van het welbevinden, lagere maatschappelijke kosten én nieuwe inzichten over hoe integraal werken bevorderd kan worden, door de “creatieve destructie” van organisatorische en financiële schotten. Daarmee ontwikkelt de proeftuin Ruwaard zich tot een interessante vindplaats voor het voorkomen van onnodige zorg, de ontschotting van gefragmenteerde zorg en de ontmanteling van beperkende systemen.

Er zijn hierbij 5 strategische doelen geformuleerd:

  1. Lagere maatschappelijke kosten
  2. Betere, meer integrale zorg, welzijn en wonen
  3. Betere gezondheid en ervaren kwaliteit van leven van individuele wijkbewoners
  4. Meer collectieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid van wijkbewoners
  5. Betere steunende systemen (die het bovenstaande bevorderen)

Het bereiken van deze doelen vraagt bij wijkbewoners, professionals, management, bestuurders en financiers om een gedragsverandering: ‘anders te denken, doen en organiseren’ binnen en tussen deelnemende organisaties en in samenspraak met wijkbewoners. Dit betekent eveneens nieuwe werkwijzen, structuren en cultuur in het sociale domein.

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg