invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Presentaties van de Werkconferentie In voor zorg! Naar een waardevolle toekomst

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Hieronder vindt u de presentaties die zijn gehouden tijdens de Werkconferentie In voor zorg! Naar een waardevolle toekomst op 24 juni 2013.

Plenaire sessies

Ronde 1

 • Project Talent: voor iedereen ruimte om te participeren (externe link)
  Vooruitlopend op het decentralisatiebeleid van de overheid is de gemeente Apeldoorn eind 2011 het project Talent gestart. Het project Talent stimuleert en activeert mensen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt of een begeleidingsindicatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) om in beweging te komen.
 • Dichterbij: Meedoen werkt (externe link)
  Dichterbij realiseert middels het project 'Meedoen werkt' een nieuwe toekomstbestendigheid op het gebied van dagbesteding en werk. Cliënten worden centraal gesteld en worden door het aanbod van vraaggestuurde dagbesteding en werk gestimuleerd om zoveel mogelijk door te stromen naar volledige participatie in de maatschappij. Dit alles binnen een ondernemende organisatie met een financieel gezonde exploitatie, en zo min mogelijk afhankelijkheid van huidige en toekomstige regelgeving.
 • RSZK: Leren te leren, ontwikkeling van medewerker Bottom Up! (externe link)
  RSZK heeft een unieke leeromgeving voor haar medewerkers gecreëerd. Met een klein onderzoekje op teamniveau als ook voor de individuele medewerker wordt een leerlandschap in kaart gebracht, wat RSZK nu in staat stelt de juiste doelgerichte leerinterventies te doen. Het unieke concept is zeer bruikbaar voor andere organisaties die toewerken naar meer zelfsturing voor medewerkers, meer zelfregie en samenredzaamheid voor cliënten en familie. 
 • NPO: Zorgprogramma Doen bij Depressie: inhoud en implementatie (externe link)
  Depressie is een veelvoorkomend probleem bij mensen in een verpleeghuis. De gevolgen hiervan zijn ernstig. Daarom is het van belang depressieve symptomen te herkennen in de dagelijkse zorg en een eventuele depressie adequaat te behandelen. Een groep psychologen van het UKON heeft gezamenlijk een zorgprogramma ontwikkeld voor verbeterde opsporing en behandeling van depressie in verpleeghuizen.
 • RIBW Groep Overijssel: Wijkgericht werken door verbinden - deel 1 (externe link)
  De RIBW ondersteunt cliënten bij een goede integratie en participatie in de samenleving. Om dat mogelijk te maken ziet ze 'verbinding' als het sterkste antwoord. Vanaf 1 januari 2013 werkt de RIBW met zelforganiserende wijkteams. Juist in het kader van de ontwikkelingen rond de Wet Wmo wil de RIBW nadrukkelijk een samenhangend aanbod creëren met haar samenwerkingsrelaties waarmee ze  met de gemeentes in het werkgebied optimaal invulling kan geven aan de doelstellingen van de Wmo.
 • De REAKTGROEP: Voorbereid op de toekomst! (externe link)
  De REAKTGROEP begeleidt jaarlijks zo’n 10.000 mensen op hun pad naar maatschappelijke participatie en onafhankelijkheid van zorg en uitkering. Door de nieuwe werkelijkheid, met een financieringsstroom die niet meer met zorgkantoren maar via de gemeente gaat lopen, voelde de REAKTGROEP al langer de noodzaak om resultaatgerichter te gaan werken en meer op output te gaan sturen. Tijdens deze presentatie nemen bestuurder Harry van Strien en bestuurssecretaris (tevens intern projectleider) Masha Wight u mee in het ontwikkeltraject naar een andere manier van werken.
 • Surplus: De wijkzuster terug - een kanteling in denken en doen (presentatie volgt)
  De wijkzuster is bezig aan een glorieuze comeback in het land, maar hoe wordt ze een blijvertje? En, hoe breng je als zorgorganisatie de wijkzuster terug in de wijk, omdat je zo graag weer tevreden klanten en personeel wilt? Zorgorganisatie Surplus ontwikkelde samen met en onder regie van de regionale Kruisvereniging West-Brabant een nieuw concept voor de wijkzuster, in opdracht van haar leden, de klanten van de thuiszorg.
 • Pameijer: empowerment en verbinding met de wijk
  Pameijer ondersteunt mensen bij het versterken van hun eigen kracht en het omgaan met belemmeringen. Empowerment van mensen en sociale inclusie organiseren zijn onlosmakelijk onderdeel van de werkwijze van Pameijer. Met de transities in het sociale domein is deze visie actueler dan ooit. Pameijer-bestuurder Linda Boot licht toe hoe Pameijer inspeelt op de snelle veranderingen in de zorg het sociale domein.
  Verslag van de sessie van Pameijer.
 • Ministerie van VWS Hervormingsagenda Langdurige zorg (externe link)
  Ambtenaren van het ministerie van VWS zullen u informeren over actuele ontwikkelingen in de langdurige zorg.
 • Wielborgh: innovatie in scheiden wonen zorg (presentatie volgt)
  De Wielborgh heeft 17 jaar geleden al de omslag gemaakt naar nieuwe woon- en zorgconcepten voor ouderen. Met klanten en medewerkers werd toen al gesproken over regie over eigen leven, vertrouwde woonomgeving en zorg en welzijn dichtbij. Hoe is dit concept tot stand gekomen en wat levert dat vandaag de dag op? En hoe bereidt de intramurale organisatie zich voor op de huidige transitie?
 • Zorgbalans: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg (externe link)
  Voor het eerst in haar geschiedenis wordt Zorgbalans geconfronteerd met daadwerkelijke krimp. Dat betekent dat de organisatie moet nadenken over het anders inrichten van de daadwerkelijke zorg en concepten: welke keuzes maken wij en hoe doen we dat? En als tweede de veranderingsopgave zelf: hoe betrekken wij onze medewerkers, welk ander gedrag vraagt dit en welke instrumenten gebruiken we daarbij? Kernvraag is: hoe zorgen we ervoor dat werkplezier en voldoening in wat je doet leidend blijft voor goede zorg?
 • Zorgvoorelkaar.com: online marktplaats voor formele en informele zorg (externe link)
  Zorgvoorelkaar.com is een online marktplaats die de burgerparticipatie en zelfredzaamheid vergroot. Zorgvoorelkaar werkt samen met meer dan 100 lokale zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties.
 • LOC: het cliëntenperspectief van waarde-volle zorg (pdf)
  Wat maakt zorg nu werkelijk tot waarde-volle zorg? Wat betekent het om zorg te bieden die uitgaat van waarde(n) van mensen?
 • Vergroten van familieparticipatie met de Toolkit Familieparticipatie (presentatie volgt)
  Betrokkenheid van familie is belangrijk in de ouderen- of gehandicaptenzorg. U kunt deze betrokkenheid en actieve deelname van familie faciliteren en stimuleren. Maar hoe?
  Tijdens deze sessie zijn de stappen voor succesvolle familieparticipatie met de deelnemers doorgenomen en een aantal belangrijke punten geregistreerd op flapovers (pdf)
 • Impact van scheiden wonen en zorg op het verdienmodel van verzorgingshuizen
  Door het scheiden van wonen en zorg vervalt voor de lagere zorgzwaartepakketten (ZZP’s) de integrale vergoeding van zorg, huisvesting en verblijf. De vragen rond vastgoed staan bij veel organisaties al op de agenda; het wegvallen van de verblijfscomponent niet. Dit kan echter voor zorgorganisaties leiden tot een behoorlijke verlaging van de inkomsten. Wat stelt dit voor eisen aan organisaties én aan het management?
  Het artikel behorende bij deze dialoogtafel (externe link)
 • Nationaal Programma Ouderenzorg (externe link)
  In het Nationaal Programma Ouderenzorg wordt vanuit de behoefte van kwetsbare ouderen gewerkt aan integrale zorg en ondersteuning op maat. 650 organisaties op gebied van zorg, welzijn en wonen werken samen in acht regionale netwerken ouderenzorg. In alle projecten wordt de meerwaarde van ouderen, professionals en maatschappij gemeten. Voor ouderen leidt deze kwaliteitsslag tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud, minder zorgbelasting en minder zorggebruik.

Ronde 2

 • Altuïtion: De 9+ organisatie - Verhoog je cliënttevredenheid (presentatie volgt)
  Altuïtion heeft verandertrajecten samen met 3 organisaties in 3 verschillende sectoren uitgevoerd: de thuiszorg (Werkt voor Ouderen), verstandelijk gehandicaptenzorg (Twentse Zorgcentra) en de verpleging- en verzorging (Aleriumus). De organisaties streven naar het cijfer 9+ voor de beleving van de zorg, door zowel de cliënt als de medewerker.
 • Archipel: De cliënt bepaalt en betaalt: hoe werkt dat in de praktijk? (externe link)
  Het kan en moet anders in de langdurende zorg. Archipel ziet hierin een uitdaging en heeft zelfs als belangrijkste strategische doelstelling geformuleerd: het daadwerkelijk (terug)geven aan de cliënt van de regie over zijn eigen zorg- en dienstverlening. Die doelstelling vraagt een heel andere manier van kijken, denken en handelen, die elke vezel binnen de organisatie raakt.
 • Boogh: Productontwikkeling & een betere marktpositie (externe link)
  Het krijgen van een betere marktpositie is ook in de zorgsector een 'hot issue'. Boogh startte begin 2012 een In voor zorg-traject dat zich specifiek toelegt op het verbeteren van de marktpositie.
 • GGZe: Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie (externe link)
  Wat beoog je met de zorg die je levert en wat is er dan nodig om dit te ondersteunen als het gaat om competenties van medewerkers? En wat vinden medewerkers zelf eigenlijk belangrijk in hun werk? Met deze vragen ging GGZe aan de slag in het project Leerlijnen. Dit project geeft gericht invulling aan die aspecten die werknemers tegenwoordig steeds belangrijker vinden in hun werk: zelfbeschikking, ruimte om te groeien en te leren, flexibele mobiliteit en heldere loopbaanperspectieven.
 • Reinaerde: een sterke ontwikkeling (externe link)
  Reinaerde is goed in het ondersteunen van mensen die zich willen ontwikkelen, zowel van cliënten en hun sociaal netwerk, als van medewerkers. Veranderingen in de interne en externe omgeving dagen hen nu uit deze lijn sterk voort te zetten. Zij delen hun voorbereiding, aanpak en dilemma's. Hierbij zijn zij ook nieuwsgierig naar de ervaringen en dilemma's van anderen. 
 • RIBW ZWWF: Digitale begeleiding met beeld, het consult en de bijwerkingen (externe link)
  RIBW ZWWF is recent een pilot Digitale Begeleiding gestart. Welke voordelen levert digitale begeleiding op? Wat zijn de bijwerkingen? De presentatie is een co-creatie van een een cliënt RIBW ZWWF, een begeleider RIBW ZWWF en de IVZ coach.
 • RSZK: Familiezorg vorm geven binnen een Zorg3hoek vergroot de zelfregie van cliënt en medewerkers (externe link)
  Wat betekent werken in de zorg3hoek, cliënt, familie en medewerker nu werkelijk? Samenwerken met cliënt en familie in de zorg3hoek op een PG afdeling/kleinschalig wonen in alle facetten van zorg, welzijn en dienstverlening lijkt logisch, maar hoe komt het nu echt van de grond? RSZK heeft een handboek ontwikkeld voor werknemers waarin beschreven staat hoe het contact met de organisatie tot het eerste familiegesprek is beschreven hoe de samenwerking met familie en cliënt verloopt.
 • Stichting Vecht en IJssel: Hart aan 't werk (externe link)
  In de transitie worden alle medewerkers betrokken en zij worden allen gezien als professionals. Zij worden ondersteund bij het nemen van meer zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en initiatief.
 • Ministerie van VWS Hervormingsagenda Langdurige zorg (externe link)
  Ambtenaren van het ministerie van VWS zullen u informeren over actuele ontwikkelingen in de langdurige zorg.
 • Woonzorggroep Samen: De cliënt dichtbij óók in een plattelandsgebied (presentatie volgt)
  Woonzorggroep Samen is een V&V-organisatie in de Kop van Noord-Holland. Hier is doorgaans sprake van: ontgroening, (dubbele) vergrijzing, uitgestrekt en dunbevolkt werkgebied, relatief weinig voorzieningen, grote reisafstanden. Woonzorggroep Samen heeft door middel van een masterplan de organisatie getransformeerd van een intern gerichte organisatie naar een extern gerichte organisatie.
 • Woonzorg Unie Veluwe: Zorg op afstand, meer dan techniek? (presentatie volgt)
  Woonzorg Unie Veluwe wordt in hun Zorg op afstand-traject begeleid door In voor zorg!. In samenwerking met gemeente en woningcorporatie zorgen zij voor een integrale aanpak voor licht dementerende ouderen. Uniek hierbij is de oprichting van een eigen zorgcentrale, in samenwerking met Zuidzorg. Tijdens de presentatie zal onder andere ingegaan worden op het oprichten van, en werken met een eigen zorgcentrale.
 • Zorggroep de Vechtstreek: De kracht van kleine gemeenschappen en organisaties (externe link)
  Vergroten van implementatievermogen van Zorggroep de Vechtstreek, met als praktijkvoorbeeld het ontwikkelde gastvrijheidconcept in een kleine gemeenschap.
 • Vilans/Een heldere zaak: Samenspel tussen formele en informele zorg (presentatie volgt)
  Samenspel tussen formele en informele zorg: hoe werken we samen op de grens van zorg en welzijn? Met aandacht voor samenwerking, communicatie, onderlinge dynamiek en de verschillende rollen en posities van zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Meedoen en meetellen
  In het recent afgeronde onderzoek 'Meedoen en meetellen' van de Vrije Universiteit binnen het programma Disability studies van ZonMW is een workshop ontwikkeld. Met deze workshop brengen we aan de hand van een systeemopstelling alle bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betrokken partijen in 1 gemeente bij elkaar en laten we ervaren wat ieders impact is op het leven van een individuele persoon met een beperking.
  Meedoen en meetellen, deel 1 (externe link)
  Meedoen en meetellen, deel 2 (externe link)
 • Wijkverpleegkundige als spil in de zorg
  Tot diep in de jaren '60 van de 20e eeuw was de wijkzuster een alom gerespecteerde en gewaardeerde verschijning. Ontzuiling, schaalvergroting en andere maatschappelijke en economische factoren leidden in de jaren '80 en '90 tot een uitholling van het vak. De afgelopen 5 jaar is er sprake van een opleving en wordt de meerwaarde van de wijkverpleegkundige weer gezien. 
  Tijdens deze sessie zijn een aantal belangrijke punten geregistreerd op flapovers (pdf).

Meer weten over de werkconferentie In voor zorg! van 24 juni 2013

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg