invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Scenariomodel Ouderenzorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het Scenariomodel Ouderenzorg® is een rekenmodel waarmee u uw financiële bedrijfsvoering in kaart brengt. Het gaat uit van de behoeften aan zorg- en dienstverlening van de klant. En is geschikt voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies in het kader van:

 • Zorgexploitatie (van kleinschalige zorg tot volledige extramuralisering)
 • Doorvoeren van bezuinigingen
 • Opstellen van begrotingen
 • Doorrekenen van toekomstscenario’s in het kader van nieuwbouw

Behoefte aan zorg- en dienstverlening

Binnen het Scenariomodel Ouderenzorg® wordt de (financiële) bedrijfsvoering opgezet vanuit de behoefte aan zorg- en dienstverlening van de klant. Uitgangspunten voor personele inzet en de materiële kosten¹ zijn:

 • de visie op de doelgroep
 • het woonconcept en het hierbij passende zorg- en dienstverleningsconcept

De dekking van deze kosten wordt bepaald door de indicatie van de cliënt in combinatie met de toelating van de zorginstelling². De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) kent 8 verschillende financieringsvarianten. Deze variëren van een volledige dekking van alle kosten inclusief de woonlasten tot de dekking van de kosten van de geïndiceerde uren zorg.

Werkelijke kosten versus dekking van deze kosten

U kunt het Scenariomodel Ouderenzorg® gebruiken om de werkelijke kosten per kostensoort en de dekking van de kosten per kostensoort³ één op één met elkaar te vergelijken. En om meerkosten of opbrengsten ten opzichte van de vergoeding op basis van de AWBZ overzichtelijk in kaart te brengen. U ziet zo ook direct voor welke kostensoorten geen dekking is en u gebruik moet maken van andere financieringsbronnen. 

Verschillende scenario's, verschillende knoppen

Nadat u de gegevens hebt ingevoerd, kunt u meerdere scenario's doorrekenen. Om dit te doen draait u aan 1 van de 10 verschillende 'knoppen':

 1. Financieringsvariant
 2. Zorgzwaartes
 3. Bezettingsgraad
 4. Groepsgrootte (bij kleinschalige groepswoningen)
 5. Clustering van woningen (bij kleinschalige groepswoningen)
 6. Personele inzet woonzorg
 7. Personele inzet ondersteunende diensten
 8. Personele inzet behandelaars
 9. Productiviteit
 10. Inzet (de)centrale overhead

1 Voor het berekenen van de personele kosten wordt gebruik gemaakt van instellingspecifieke parameters met betrekking tot de salarisschalen van medewerkers, productiviteit van medewerkers en percentage overhead. Voor het bepalen van de materiële kosten wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van gegevens van de instelling.
 
2 Voor het bepalen van de opbrengsten wordt gebruik gemaakt van instellingspecifieke parameters met betrekking tot de bezettingsgraad en de verwachte indicaties van cliënten.

3 Voor de onderverdeling naar kostensoorten zijn de tariefopbouw van de ZZP-financiering gebaseerd op het NZa-rapport 'indicatieve prijzen zorgzwaartepakketten (juni 2007)' en de door de NZa gepubliceerde herziening 'overzicht uren en prijzen ZZP 2010' als uitgangspunt genomen. Voor de toerekening van kosten naar kostensoorten is het NZI rekeningschema als uitgangspunt genomen.

Meer weten

 

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg