invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Competentieprofielen in de zorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Met het project Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 (V&V 2020) dat in de periode 2010-2012 werd uitgevoerd door V&VN, bereidden verpleegkundigen en verzorgenden zich voor op de toekomst. Hoofdvraag hierbij was: Hoe zien de zorgvragen eruit in 2020?

Met deze vraag in het achterhoofd zijn er nieuwe beroepsprofielen opgesteld. In maart 2012 zijn de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen, zorgkundigen en verpleegkundig specialisten gepresenteerd die voor het eerst onder verantwoordelijkheid van de beroepsgroepen zelf ontwikkeld zijn. Meer informatie hierover is te vinden in het rapport 'Leren van de toekomst' (pdf).

In het beroepsprofiel van de (toekomstig) zorgkundige staan de competentiegebieden beschreven van:

Specifiek voor ouderenzorg (verpleging, verzorging en thuiszorg) heeft MOVISIE het 'Beroepscompetentieprofiel MBO-verpleegkundige in de branche VVT' (pdf) geschreven.

Voor kleinschalig wonen met dementie, hebben een aantal organisaties in de provincie Utrecht samen een competentielijst opgesteld. Het werken vanuit de relatie met de cliënt heeft een lijst aan uitgekristalliseerde competenties opgeleverd: de Competentielijst medewerker Kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

Het competentieprofiel van de wijkverpleegkundige

Het rapport “Expertisegebied wijkverpleegkundige (externe link) moet worden beschouwd als een aanvulling op het beroepsprofiel verpleegkundige (V&V 2020). In dit rapport staat de typische werkomgeving en de competenties van de wijkverpleegkundige beschreven. Ook de rapporten 'De wijkverpleegkundige in de eerste lijn' en 'Zichtbare Schakel in beeld' van ZonMw (externe link)
geven inzicht in de competenties die nodig zijn om integraal wijkgericht te kunnen werken.

Competentieprofielen voor de gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft negen competentieprofielen ontwikkeld die ze hebben samengevoegd in de competentiebox. Aan de basis liggen de twee beroepscompetentieprofielen voor beroepskrachten in het primaire proces op mbo- en hbo-niveau. Vanuit deze profielen zijn verdiepende competentieprofielen ontwikkeld voor beroepskrachten die met een specifieke doelgroep werken.

Er zijn in totaal 7 verdiepende profielen ontwikkeld, voor beroepskrachten die ondersteuning bieden aan:

 • Cliënten met ernstige meervoudige beperkingen
 • Cliënten met niet aangeboren hersenletsel
 • Cliënten met een zintuiglijke beperking
 • Kinderen van 0 tot 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand
 • Cliënten met een licht verstandelijke beperking met gedragsproblematiek
 • Cliënten met autisme spectrum stoornissen
 • Ouder wordende cliënten.

De 2 beroepscompetentieprofielen en zeven verdiepende profielen vormen de inhoud van de box. Daarnaast is het inleidende boekje geschreven Werken met competentieprofielen; een handreiking voor het werken met competentieprofielen in de praktijk op landelijk, regionaal en organisatieniveau.
De competentiebox te downloaden op de site van de VGN (externe link)

Om de kennis in de gehandicaptenzorg up to date te houden is op website van kennisplein gehandicaptensector het “Kader Kritische Vakkennis” geplaatst. Het Kader Kritische Vakkennis geeft aan welke vakkennis professionals in de gehandicaptenzorg moeten hebben om hun werk goed te kunnen doen. Daarnaast laat het de samenhang zien tussen deze vakkennis en gevalideerde documenten over de beroepsuitoefening (het beroepscompetentieprofiel en de kwalificatiedossiers). Deze kennisbank is te vinden op het Kennisplein Gehandicaptensector (externe link)

Competentieprofielen in de GGZ

GGZ Nederland heeft beroepscompetentieprofielen ontwikkeld voor agogen, werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Het gaat hierbij om twee verschillende beroepscompetentieprofielen: één van de ggz-agoog (hbo-niveau) en één van de agogisch medewerker ggz (mbo-niveau).

In de profielen is een vertaling gemaakt vanuit recente ontwikkelingen in de GGZ naar de kerntaken en de competenties van de agoog. Er wordt in deze beroepscompetentieprofielen aangesloten bij Herstel Ondersteunende Zorg. De agoog ondersteunt de patiënt in zijn eigen herstelproces en ondersteunt zijn zelfredzaamheid bij de dagelijkse bezigheden en maatschappelijke participatie. Deze ondersteuning is in samenwerking met de patiënt waarbij ook altijd de omgeving betrokken wordt.

GGz Eindhoven heeft met behulp van In voor zorg! competentiekaarten (doc) ontwikkeld voor de ouderpsychiatrie verpleegkundige, helpende en activiteitenbegeleider. Op deze competentiekaarten staan de benodigde competenties uitgewerkt gekoppeld aan de prestatie indicatoren. Deze zijn verdeeld in de volgende onderwerpen:

 • Toekomstbestendig werken
 • Beleving ouder worden
 • Werkcontext: psychische conditie
 • Werkcontext somatische zorgvraag
 • Werkcontext: sociale context
 • Werkcontext ondersteuning ADL/BDL
 • Samenwerken

De competentiekaarten van GGz Eindhoven zijn onderdeel van een groter implementatietraject voor leerlijnen in de ouderenpsychiatrie. Lees er meer over in het interview met GGz Eindhoven.

Meer weten

Praktijkvoorbeelden competentieprofielen

Binnen In voor zorg! hebben een aantal organisaties hun competentieprofielen beschikbaar gesteld. Sommige zijn beknopt en sommige uitgebreid, ieder op de eigen manier ingevuld. Deze lijst wordt de komende periode verder aangevuld.

Meer weten:

Downloads:

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg