invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Rapportage 'Zeggenschap in zorg' over inspraak en invloed van klanten

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Optimaal georganiseerde zorg is fijner voor de cliënt en houdt de zorg betaalbaar. Zeggenschap van cliënten is daarbij erg belangrijk. Daarom deed Hogeschool Windesheim, in opdracht van de Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren, onderzoek naar inspraak en invloed van klanten in de zorg.

Vraagstelling

De onderzoekers willen daarmee de volgende vragen beantwoorden:

 • Hoe ziet de zeggenschap van klanten (in de zorg) er op dit moment uit?
 • Wat zijn volgens klanten de relevante aspecten van zeggenschap in de zorg (wat zijn hun wensen)?
 • En hoe verhoudt zich dat tot de ervaren zeggenschap en kwaliteit van zorg met betrekking tot:
  - informatievoorziening
  - zorgleefplan 
  - veiligheid 
  - dagbesteding.

Conclusies

Uit de interviews blijkt onder andere dat klanten graag eenduidige informatie willen hebben over de invloed die zij
kunnen hebben op, of de keuzes die ze kunnen maken ten aanzien van:

 1. Moment (tijdstip/dag) waarop de zorg, ondersteuning, begeleiding en/of dienst geleverd wordt.
 2. Vorm en inhoud van de zorg, ondersteuning, begeleiding en/of dienst die de organisatie biedt.
 3. Plaats waar de zorg, ondersteuning, begeleiding en/of dienst geleverd wordt.
 4. Persoon die de zorg, ondersteuning, begeleiding en/of dienst levert.

Aspecten die klanten belangrijk lijken te vinden in het gedrag van de professional bij de totstandkoming van het zorgleefplan zijn:

 • Luisteren naar de klant
 • Reageren op wensen van klanten (er iets mee doen)
 • Afspraken met de klant nakomen

De mate van keuzevrijheid in zorg is erg verschillend en lijkt met name samen te hangen met de flexibiliteit van een zorgorganisatie. Hoe flexibeler hoe meer keuzes met als gevolg meer maatwerk. Hoe inflexibeler, hoe minder keuzes met als gevolg eenheidsworst. De mate van keuzevrijheid lijkt daarmee een goede indicator voor de mate van flexibiliteit van een organisatie en de mate van levering van maatwerk.

Checklist

Om de zeggenschap van cliënten te vergroten maken de onderzoekers een opzet voor een checklist 'zeggenschap in zorg'. Deze brengt in kaart waar binnen een bepaalde instelling of afdeling kansen en mogelijkheden liggen op het gebied van inspraak en invloed. In een drietal zorginstellingen is de checklist in de vorm van een pilot getest.

Coöperatie VGZ gebruikt de checklist voortaan om de inspraak en invloed van cliënten in de langdurige zorg te verbeteren.

Participeren vanuit je eigen kracht

Lineke Verkooijen, lector Klantenperpectief in Ondersteuningen Zorg bij Hogeschool Windesheim Flevoland, gaf tijdens het In voor zorg-najaarscongres 2013 een presentatie over Participeren vanuit je eigen kracht.

Cliëntparticipatie en de eigen regie versterken: het klinkt tegenstrijdig. Je participeert op basis van je eigen kracht of je eigen deskundigheid (meedenken, meedoen). De eigen regie versterken heeft een impliciete niet-kracht in zich. Want waarom zou je die anders willen versterken? Lineke Verkooijen bespreekt de volgende vragen: wat is cliëntparticipatie? Waartoe dient het? Hoe verhoudt zich dat tot de eigen regie van de cliënt, als die eigen regie het eigen leven is? Of gaat het over een andere regie?

Meer weten

 

 

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg