invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Instrumenten voor teamontwikkeling

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Zelforganiserende teams hebben informatie nodig over de mate waarin zij hun doelstellingen behalen en over hun ontwikkeling als team. Er zijn diverse instrumenten beschikbaar waarmee teams hun eigen voortgang kunnen meten. Op deze manier kunnen teamleden met elkaar in kaart brengen hoe zij als team functioneren. Welke competenties zijn sterk ontwikkeld in het team? Hoe goed werk je samen? Wat wil je als team bereiken en waar sta je op dit moment? Om de teamvoortgang te monitoren hebben deelnemers aan de thematranche zelfsturing intramuraal verschillende instrumenten ontwikkeld en toegepast. Hieronder vindt u vier voorbeelden:

  • Viattence ontwikkelde een Teamzelfscan (pdf). Met deze scan kunnen de teams zelf nagaan hoe goed zij scoren op de belangrijkste kenmerken van zelforganiserende teams bij Viattence. De scan bestaat uit een lijst van 10 kenmerken van zelforganiserende teams. Ieder teamlid geeft door middel van een rapportcijfer aan, hoe goed zijn team per kenmerk op dit moment scoort (realiteit), én hoe goed het team volgens hem zou kunnen en moeten scoren (streefwaarde). Dit kan vervolgens gebruikt worden voor een gesprek over de teamontwikkeling.
  • Opella ontwikkelde een Teamthermometer (pdf) die bestaat uit een lijst met 10 stellingen. Medewerkers worden gevraagd om op een schaal van 1 (Helemaal niet mee eens) tot 5 (Helemaal mee eens) per stelling aan te geven in hoeverre zij de betreffende stelling kunnen onderschrijven. Alle responses van een team bij elkaar vormen een teambarometer, waaruit blijkt waar het team op dat moment staat.
    Vervolgens gaan de teamleden met elkaar (bijvoorbeeld in het kader van een training of bijeenkomst) in gesprek over hun teambarometer.
  • De Zorggroep ontwikkelde het Team Diagnose Instrument (TDI) waarmee teams zich een beeld kunnen vormen van de sterke en zwakke competenties van het team. Het instrument bestaat uit een vragenlijst die door elk teamlid wordt ingevuld en een diagnoselijst die voortkomt uit de resultaten van de vragenlijst. Aan de hand van de diagnoselijst gaan de teamleden met elkaar in gesprek over de resultaten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 4 aandachtsgebieden: Teamactiviteit, Huis op orde, Innovatie en Resultaatsturing.
  •  Birkhoven Zorggoed ontwikkelde het Teamkompas; een meetinstrument voor teams om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het team als het gaat om effectief samenwerken. Het instrument is gebaseerd op het fasenmodel voor teamontwikkeling. Er worden 4 onderwerpen onderscheiden. Elk onderwerp is onderverdeeld in een aantal kenmerken, waarbij het team voor elk kenmerk met een score aangeeft waar het staat. Daarnaast is er voor elk kenmerk een onderscheiding aangebracht in de 4 fasen van teamontwikkeling. Het team geeft per kenmerk een score voor elk van de 4 fasen. Op deze manier wordt voor elk onderwerp inzichtelijk waar in de teamontwikkeling het team zich bevindt. Het team vult de teamkompas gezamenlijk in. Dat betekent dat de teamleden het in gesprek met elkaar eens moeten worden over de score die zij als team toekennen aan elk onderdeel.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg