invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Cordaan - regelarm

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Cordaan is een grote zorgaanbieder voor Amsterdam en de regio. De organisatie richt zich op mensen die voor korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben. Dit betreft voornamelijk ouderen, mensen met een (verstandelijke) beperking of die herstellen na een ziekenhuisopname en cliënten met psychosociale problematiek.

Eenvoud in kwaliteit

Naar aanleiding van experiment regelarm heeft Cordaan een programmavoorstel ontwikkeld rond het thema ‘eenvoud in kwaliteit’. Dit voorstel is eind augustus 2012 goedgekeurd door het ministerie VWS. Zowel de sector V&V als de sector VGZ doen mee met een totaal bereik van 650 cliënten. Door te werken aan eenvoud in kwaliteit, streven we naar een win-win-win situatie:

 • meer (zichtbare) kwaliteit voor de cliënt
 • zinvoller werk voor onze medewerker
 • minder interne en externe regeldruk rond kwaliteit

Sector V&V

Om dit te realiseren, wordt in de pilotteams binnen de V&V gewerkt vanuit de volgende 3 hoofdlijnen:

 • Dialoog in teams over kwaliteit van zorg krijgt een sterker accent. 2 keer per jaar doet het team een zelfevaluatie. Deze zelfevaluatie en interne audits zijn de basis voor verbeteren en verantwoorden.
 • Het kwaliteitsbouwwerk rond het persoonlijk plan is sterk vereenvoudigd, waarbij terug gegaan wordt naar de kern. Die berust op een levendig persoonlijk plan (zorgplan) met thema’s, die voor de cliënt belangrijk zijn. Het persoonlijk plan zelf is sterk vereenvoudigd, evenals de zorginhoudelijke protocollen, de risicosignalering en de zorgkaart met instructie voor de dagelijkse zorgverlening. 
 • De verantwoording over kwaliteit – nu jaarlijkse meting van zorginhoudelijke indicatoren en tweejaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek – wordt verankerd in het persoonlijk plan. Er wordt een kwaliteitskaart ontwikkeld met een actueel beeld van onderwerpen uit de zorginhoudelijke risicosignalering. Verder is er, afgeleid van het landelijk cliënttevredenheidsonderzoek, een korte vragenlijst ontwikkeld, de ‘CQ light’. Deze geeft een actueel beeld van de cliëntervaring en is informatiebron bij het multidisciplinair overleg, waarin het persoonlijk plan geëvalueerd en bijgesteld wordt.

Sector VGZ

Om kwaliteitsverantwoording direct en volledig te integreren in de individuele verbetercyclus van het Persoonlijk Plan (PP) van de cliënt, zijn voor de pilots VGZ de volgende instrumenten ontwikkeld:

 • Een geautomatiseerde kwaliteitskaart waarop de persoonlijk begeleider (PB’er) (of andere begeleiders) in één oogopslag kan zien hoe het met de relevante kwaliteitsaspecten staat. De Kwaliteitskaart is voor 100% gebaseerd op registraties die al in het zorg- en ondersteuningsproces gebruikt worden. Via aggregatie van deze gegevens komt management- en verantwoordingsinformatie beschikbaar.
 • Een korte cliëntervaring vragenlijst (Mijn Ervaringen) die individueel bij de cliënt wordt afgenomen. In de pilot onderzoeken we of afname door de eigen PB’er, een andere PB’er of een extern deskundige de beste resultaten geeft.
 • Versimpelde protocollen en procedures. In plaats van een voorschrijvende aanpak, worden de meest geraadpleegde protocollen omgevormd tot een ondersteunend A4 aangevuld met veelgestelde vragen.
  Hoewel het aantal informatie-items van 400 naar 150 wordt teruggebracht, neemt de kwaliteit van de geleverde informatie juist toe, omdat deze direct uit het zorg- en ondersteuningsproces afkomstig is.

Met deze aanpak is Cordaan volledig transparant over de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan haar cliënten. We delen die met het Zorgkantoor en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en nemen het op in het jaardocument.

Regelarm organiseren (Lean in de zorg)

Hiernaast is Cordaan op zoek naar mogelijkheden om regelarm te organiseren, waarbij verder gegaan wordt dan alleen eenvoud in kwaliteit. Door verspillingen en verstoringen in het dagelijks werk te reduceren en/of te elimineren ontstaat er meer ruimte voor waardetoevoegende activiteiten voor de cliënt. De gewonnen ruimte kan bijvoorbeeld omgezet worden in meer rust in het dagelijks werk en, in een later stadium, extra aandacht voor de cliënt.

Om dit te realiseren, maken we gebruik van instrumenten uit Lean management, zoals de gemba walk, het verbeterbord en de A3 systematiek:

 • Tijdens een gemba walk gaat de leiding de werkvloer op om op zoek te gaan naar verspillingen en verstoringen in het dagelijks werk om vanuit daar verbeteringen in gang te zetten.
 • Het verbeterbord is een hulpmiddel om daadwerkelijke verbetering te realiseren. Uit de lijst van verstoringen en verspillingen worden telkens drie tot vijf verbeterideeën gekozen en systematisch ingevoerd en geborgd. Conform Lean brengen veel kleine verbeteringen een grote verandering.
 • De A3 systematiek helpt Cordaan om structuur aan te brengen in de veelheid van activiteiten. Een A3 verwijst naar het formaat papier, dat gebruikt wordt. De linkerhelft van het A3 is gericht op het doorgronden van het probleem (plan) en de rechterhelft op het aanpakken ervan (do, check, act). Door het A3 formaat word je gedwongen alle activiteiten tot de essentie terug te brengen.

Meer informatie

 

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg