invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Comfortzorg: een positieve balans

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Voor Comfortzorg is een Indicatieve en narratieve (verhalende) maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) uitgevoerd. We kijken daarbij op basis van specifieke casuïstiek naar wat de aanpak van Comfortzorg heeft opgeleverd.

De MKBA laat zien dat de werkwijze van Comfortzorg in een aantal gevallen een positief maatschappelijk saldo oplevert, maar niet altijd. Er zijn situaties –bijvoorbeeld bij palliatieve zorg- waarin andere oplossingen goedkoper kunnen zijn. Het gaat dan om keuzes die mensen zelf maken –bijvoorbeeld om thuis te kunnen sterven- en om maatschappelijke keuzes: willen wij dit met elkaar mogelijk maken.

Dienstverlening thuis en op vakantie

Comfortzorg in Heerenveen levert met name verzorging, verpleging en begeleiding aan een brede doelgroep van cliënten in de thuissituatie in Friesland en op vakantie. Comfortzorg combineert allerlei vormen van dienst- en zorgverlening en probeert zo met een ruim pakket aan mogelijkheden om perfect aan te sluiten bij de wensen van cliënten en gaat daarmee verder dan menige reguliere thuiszorgorganisatie. De werkwijze met een vast team rond cliënten en samenwerking en afstemming met de cliënt zelf, mantelzorg, vrijwilligers en andere professionals, wordt zeer gewaardeerd.

Nieuwe contractpartijen

Nu Comfortzorg zich in het kader van de hervorming langdurige zorg aan nieuwe contractpartijen (gemeenten) moet presenteren en in het veld van de andere zorgaanbieders de eigen positie duidelijk moet zien te maken, doen zich de volgende vragen voor:

  • Waarin onderscheidt Comfortzorg zich van andere thuiszorgorganisaties?
  • Welke effecten treden op als gevolg van de werkwijze van Comfortzorg?
  • Hoe verhouden de inspanningen zich tot de (maatschappelijke) baten?
  • Wat zijn succesfactoren in de aanpak?

Om deze vragen te beantwoorden is in het kader van het In voor zorg-traject een MKBA uitgevoerd.

Uitvoering MKBA

  1. Beschrijving van casuïstiek om zicht te krijgen op de problematiek van de cliënten, de werkwijze van Comfortzorg en de effecten daarvan. In gesprek met de directie van Comfortzorg en enkele medewerkers is gekozen voor een aantal uiteenlopende casussen.
  2. Vervolgens zijn de verwachte effecten van de aanpak voor de betrokken cliënten in kaart gebracht met behulp van een instrument op basis van de 'Maatschappelijke prijslijst'. 
  3. Tenslotte is de MKBA opgesteld. Hiervoor zijn de kosten per casus in beeld gebracht op basis van de gefactureerde omzet van Comfortzorg. De opbrengsten zijn gecalculeerd met behulp van de genoemde Maatschappelijke Prijslijst. In deze prijslijst zijn kengetallen verwerkt waarmee de (voorkomen) kosten van interventies bepaald kunnen worden.

Resultaten MKBA

Daar waar er sprake is van een positief maatschappelijk saldo wordt dit behaald door de samenwerking van de professionele zorg met mantelzorg en vrijwilligers, waarbij de grootste winst wordt geboekt wanneer intramurale opname wordt voorkomen. Ook op andere maatschappelijke terreinen, met name rond werk en inkomen, worden baten gerealiseerd. De grootste financiële winst is gelegen in het voorkomen van opnames, maar niet altijd is thuiszorg goedkoper.

Er is niet altijd sprake van een batig saldo in de beschreven negen casussen. In een aantal gevallen is het maatschappelijk saldo negatief. Dat is het geval wanneer:

  • De besparing (baat) van een alternatief scenario niet opweegt tegen de kosten die in de thuissituatie gemaakt worden. Dat zijn hier kortdurende periodes waarin een cliënt terminaal is.
  • Het niet mogelijk is om een goed alternatief scenario te bepalen en/of daar de kosten van door te rekenen. Dat is hier het geval in de casus van een zorgmijder en een terminale cliënt.

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg