invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

IGZ: mensgerichte zorg vraagt om mensgericht toezicht

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft haar Jaarbeeld 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin gaat de IGZ nader in op de organisatie en het toezicht, die in 2014 zijn veranderd om beter aan te sluiten bij de veranderingen in de zorg en de eisen die de samenleving stelt aan een moderne toezichthouder. 'Mensgerichte zorg vraagt immers om mensgericht toezicht', stelt de IGZ.

Effectief toezicht houden

De inspectie wil met nieuwe toezichtmethoden het perspectief van de mens die zorg ontvangt een belangrijkere plaats geven in het inspectieoordeel. Dit werd op verschillende manieren aangepakt:

  • In de gehandicaptenzorg werd uitvoeriger met cliënten en hun vertegenwoordigers gesproken en in verpleeghuizen voor mensen met dementie werd de daadwerkelijk geleverde zorg en de reactie van de cliënt daarop door inspecteurs geobserveerd.
  • Voor de langdurige zorg thuis ontwikkelde de inspectie een methode om, vanuit het oogpunt van de cliënt die thuis zorg krijgt, te toetsen of de samenwerking tussen verschillende betrokken zorgverleners en mantelzorgers veilig en cliëntgericht is. 
  • Het Landelijk Meldpunt Zorg verschaft de inspectie elke dag een overzicht van de signalen die zijn binnengekomen met betrekking tot vragen of klachten over zorg. De inspectie gebruikt deze signalen voor haar risicogestuurde toezicht. Ernstige signalen, die voldoen aan daarvoor opgestelde criteria, worden door de inspectie behandeld als melding.
  • Ook als het gaat om disfunctionerende beroepsbeoefenaren hield de inspectie in 2014 scherp toezicht. Zij droeg meer zaken aan bij de tuchtrechter. Niet alleen zaken waarvan ze inschatte dat ze gegrond zouden worden verklaard maar ook principiële kwesties om zo het gesprek over normen te voeden. De inspectie daagt het veld daarmee uit om bestaande grenzen opnieuw te bezien en te verleggen als de samenleving daarom vraagt.

Ontwikkelingen in de zorg

In 2014 bereidde de inspectie zich voor op de veranderingen in de langdurige zorg en de jeughulp. De inspectie ontwikkelde een nieuwe manier van toezichthouden op zorgorganisaties en -professionals die zorg verlenen aan mensen in de thuissituatie, en intensiveerde de samenwerking met collega-toezichthouders die betrokken zijn bij jeugdhulp.

Verder waren er belangrijke ontwikkelingen in ouderenzorg en zorg thuis:

  • De inspectie besteedde in 2014 extra aandacht aan het terugdringen van vrijheidbeperkende maatregelen. Ze ziet dat sommige zorgaanbieders nog achterblijven in hun resultaten op dit thema.
  • Het toezichtonderzoek naar de mondzorg in de ouderenzorg leverde veel aandacht voor dit belangrijke onderwerp. De staatssecretaris van VWS maakte een plan van aanpak om deze zorg te verbeteren.
  • Door het toezichtonderzoek naar hygiëne en infectiepreventie heeft de inspectie nodige verbeteringen aan het licht gebracht. De resultaten daarvan publiceert de inspectie in 2015.
  • Begin 2014 rondde de inspectie het intensieve toezicht op de ouderenzorg af. Uit het onderzoek van de inspectie bleek dat de beschikbaarheid en deskundigheid van personeel onvoldoende was afgestemd op de zorgbehoefte van cliënten. Er werd onvoldoende systematisch met zorgplannen gewerkt en de veiligheid van de zorg voor onder andere medicatie en vrijheidsbeperking was onvoldoende. Er waren grote verschillen tussen de instellingen. Het rapport heeft mede de basis gevormd voor het plan van aanpak kwaliteit dat de staatssecretaris begin 2015 naar de Tweede Kamer stuurde.
  • De inspectie startte met haar onderzoek naar de overdracht van patiëntengegevens vanuit ziekenhuizen naar ouderenzorginstellingen, de zorg thuis en huisartsen. De resultaten van dit onderzoek worden in 2015 gepubliceerd.
  • De inspectie onderzocht de manier waarop instellingen in de ouderenzorg invulling gaven aan de zorg voor mensen met dementie en onbegrepen gedrag. De inspectie bezocht 20 instellingen en gebruikte daarvoor een nieuwe toezichtmethode: de observatiemethode. De resultaten van dit onderzoek worden in 2015 gepubliceerd.

Nieuwe zorgaanbieders

In 2014 bezocht de inspectie ruim 330 nieuwe zorgaanbieders. Daaruit bleek dat veel startende zorgaanbieders niet of onvoldoende bekend zijn met de normen voor veilige zorg. Het eerste bezoek viel dan ook voor 90 procent van de instellingen negatief uit.

Bron: IGZ, Zorg voor Beter

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg