invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Financiële meerwaarde van de integrale netwerkaanpak in Wijchen

Gepubliceerd op:

Recent verscheen het onderzoeksrapport 'De financiële impact van DementieNet Wijchen met gebruik van Easycare in de omgeving van huisartsenpraktijk Hensens'. Een onderzoek in het kader van het In voor zorg-traject Easycare. Uit de resultaten van het onderzoek komt een duidelijke financiële meerwaarde van de integrale netwerkaanpak naar voren. Het blijkt dat integrale zorg geleverd vanuit een netwerk met behulp van Easycare als screeningsmethodiek goedkoper is dan het regulier aanbieden van zorg.

Zorgnetwerk Wijchen

Het onderzoek is uitgevoerd bij een kleinschalig zorgnetwerk in Wijchen rond de huisartsenpraktijk Hensens. Dit zorgnetwerk is gekozen als showcase aan de hand van diverse criteria:

  • Er is sprake van een netwerk bestaande uit een samenwerking van meerdere partijen;
  • De samenwerking gebeurd vanuit waarde-creatie patiënt;
  • Het streven is het verschuiven van zorg van de tweede lijn naar eerste lijn;
  • Het streven is dat mensen langer thuis wonen;
  • Er is sprake van samengestelde financiering vanuit meerdere wettelijke kaders (Zvw, Wlz en WMO).

Ook werkt het zorgnetwerk Wijchen volgens de werkwijze van DementieNet: een hecht samenwerkingsverband met als belangrijkste spinnen in het web de huisarts, (wijk)verpleegkundige, sociaal werker en mantelzorger. Daarnaast maakt het netwerk gebruik van het screeningsinstrument Easycare. Easycare is een werkwijze die onder regie van de (kwetsbare) oudere samen met de hulpverlener de situatie in kaart te brengt. Er wordt nagegaan wat de oudere zelf als een probleem ervaart. Passend bij de behoefte van de oudere wordt gezamenlijk besloten wat er gedaan moet worden. Dit leidt tot veel scherpere keuzes in wat wel en wat niet nodig is. En wat nog belangrijker is: de zorg sluit zo aan bij de motivatie van de oudere waarmee de kans op succes van de interventie vele male beter is geborgd. In totaal zijn er veertien casussen onderzocht met een gemiddelde casustijd van twee jaar. De casussen zijn geselecteerd op patiënten die bewezen kwetsbaar waren op meerdere levensterreinen en die de diagnose dementie gekregen hadden.

Resultaten

Het onderzoek is uitgevoerd met de effectencalculator, een onderzoeksmethode ontwikkeld door een samenwerking van WMO-werkplaatsen, Movisie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De methode maakt het mogelijk om effecten van bepaalde interventies te meten. De volgende resultaten zijn gevonden:

  • Belangrijk onderdeel in de effectencalculator is om uit reken wat de kosten van de interventies zijn. In het voorbeeld van Wijchen zijn de kosten van de 14 casussen bijgehouden, in het onderzoek zijn deze opgenomen als de werkelijke kosten. Daartegenover kunnen op basis van een maatschappelijke prijslijst de alternatieven prijzen gezet worden. Dit zijn de prijzen van de reguliere zorg, in het rapport worden deze kosten referentiekosten genoemd. De kosten van de integrale zorg (14 casussen) zijn significant lager dan de kosten van de reguliere zorg (referentiekosten).
  • Niet alleen de kosten van deze vorm van zorg is significant lager dan de duurdere verpleeghuis- en ziekenhuiszorg. Ook de kwaliteit van zorg en leven worden door betrokkenen als beter beoordeeld. De geïnterviewde professionals geven aan dat mantelzorgers zich door de integrale aanpak beter ondersteund voelen en dat de druk beter draagbaar is. Ook de ouderen zelf zijn te spreken over de zorg in Wijchen. Zij gaven bij professionals aan dat zij hierdoor langer thuis kunnen blijven wonen en het leven kunnen leiden zoals men gewend is. De geboden zorg is meer afgestemd op wat zij vragen dan wel werkelijk nodig hebben.
  • Het onderzoeksrapport maakt inzichtelijk hoe de kosten verdeeld zijn voor enerzijds de integrale netwerkaanpak en anderzijds de reguliere vorm van zorg. Zo blijkt dat in de situatie dat er geen interventies zouden plaatsvinden het merendeel van de kosten voortvloeien uit opnamen in een verpleeghuis. Patiënten worden in deze situatie sneller doorverwezen (71.4%) en opgenomen in het verpleeghuis (76% van de kosten). Een opname in het verpleeghuis of  het ziekenhuis resulteert in een forse stijging van de kosten.
  • Uit het onderzoek komt naar voren dat de brede en gevalideerde kijk op vraagstukken van kwetsbare ouderen met de Easycare-methode bijdraagt aan de resultaten. Professionals geven in het rapport aan dat Easycare zeer dienstig is. Easycare biedt een brede kijk op patiënten en cliënten en biedt interventies op alle levensterreinen, dus niet alleen gerelateerd aan het zorgdomein. Het wordt dus gezien als een cruciaal instrument om aan de voorkant de kwetsbaarheid van ouderen op alle levensdomeinen in kaart te brengen.

Conclusie en vervolg

In het onderzoeksrapport concluderen ze dat voor de zorgverzekeraar en Wlz-uitvoerder in de ouderenzorg zonder integrale netwerkzorg een opname in het verpleeghuis en of ziekenhuis een grotere kostenpost vormt dan wanneer iemand langer in de eigen woon en leefsituatie gehouden kan worden. Door geïntegreerde netwerkzorg te organiseren is op het niveau van deze veertien casussen duidelijk geworden dat deze werkwijze zorgt voor een duidelijke financiële meerwaarde. Maar gezien de kleine schaal van het onderzoek is vervolgonderzoek nodig. Het is interessant om verder te onderzoeken of ook met andere instrumenten, dan Easycare, dezelfde resultaten geboekt worden. Verder is het voor de overdraagbaarheid relevant om in beeld te krijgen of de aanpak van Wijchen overdraagbaar is naar andere gemeenten in Nederland.

Bron: Easycare

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg