invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Cliëntportaal of pgd voornamelijk gebruikt voor inzage in cliëntendossier

Gepubliceerd op:

Steeds meer zorgorganisaties bieden hun cliënten de mogelijkheid om hun cliëntendossier en rapportages digitaal in te zien. Vaak gebeurt dat door middel van een elektronisch cliëntendossier (ecd). Maar soms wordt er ook een persoonlijk gezondheidsdossier (pgd) aan het ecd gekoppeld. Het grote verschil tussen beide oplossingen is dat een pgd ecd-onafhankelijk is en de cliënt zelf bepaalt met welke zorgorganisatie een koppeling gelegd wordt. M&I/Partners heeft een inventarisatie gemaakt onder 50 zorgorganisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg. De inventarisatie laat zien of zorgorganisaties cliënten de mogelijkheid bieden om hun dossier digitaal in te zien. En zo ja, op welke manier zij dit doen.

Inventarisatie

Uit de inventarisatie van M&I/Partners blijkt dat het merendeel van de 50 organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg nog geen ECD of PGD aanbiedt. In de ouderenzorg biedt 29% van de organisaties een ecd of pgd aan aan cliënten en diens mantelzorgers. In de gehandicaptenzorg is dat 17%. Een opvallend verschil hierbij is de keuze voor een pgd of cliëntportaal. In de gehandicaptenzorg deelt 15% van de organisaties hun informatie door middel van een pgd. Terwijl de organisaties in de ouderenzorg hiervan nog geen gebruik maken en eensgezind voor een cliëntportaal kiezen.

Inzage

Zorgorganisaties die op dit moment gebruik maken van een cliëntportaal of pgd, gebruiken dit voornamelijk om inzage te geven in het cliëntendossier. Volgens M&I/Partners is dat de eerste fase in de volwassenheid van een ecd. De 4 fases zijn:

  • Inzage bieden
  • Faciliteren van de communicatie: De communicatie tussen cliënten, naasten en medewerkers kan door een cliëntportaal of pgd verzorgd worden. Een portaal kan op een veilige manier de communicatie verzorgen binnen het eigen netwerk van de cliënt, bijvoorbeeld met diens mantelzorgers. Ook kan het de communicatie faciliteren met de contactpersoon van de zorgorganisatie. Echter, wordt er nog weinig gebruik gemaakt van deze functie door zorginstellingen
  • Eigen regie ondersteunen: Ook kunnen de systemen de eigen regie van de cliënt of naasten ondersteunen. De eigen regie wordt bevorderd als informatie makkelijk en snel toegankelijk is. In een portaal of pgd heeft de cliënt eigen regie over bijvoorbeeld de zorgmomenten. Cliëntportalen bieden deze functie bijna niet aan terwijl pgd's meer mogelijkheden hebben.
  • Integratie: Het grootste gebrek aan cliëntportalen is dat integratie van gegevens niet mogelijk is. Met integratie van gegevens bedoelen we dat alle gegevens van een cliënt bekend zijn bij verschillende zorgorganisaties. Een cliëntportaal is niet ecd-onafhankelijk zoals een pgd, een cliëntportaal is verbonden aan een eigen ecd. Het kan dus voorkomen dat een cliënt meerdere portalen heeft. Bijvoorbeeld een portaal voor de zorginstelling, de apotheek én de huisarts. Een pgd bevat zowel informatie vanuit de zorginstelling als informatie vanuit de gehele zorgketen. Cliënten zijn op dit moment tevreden met alleen inzage in het dossier maar in de toekomst zal er meer behoefte ontstaan voor integratie van gegevens.

Alertheid

Voor de instellingen vragen twee punten alertheid bij het delen van cliëntinformatie met de cliënten en familie.

  • De verandering voor de zorginstelling: Het is belangrijk dat zorgmedewerkers en andere behandelaren zich bewust zijn van het feit dat cliënten en naasten altijd mee kunnen kijken in het zorgdossier. Ze moeten daarom op een professionele manier rapporteren over de cliënt. Het ecd werd voorheen ook als een middel gebruikt om met collega's te communiceren.
  • Veiligheid van cliëntinformatie: Bij veiligheid spelen de authenticatie en autorisatie een belangrijke rol. Authenticatie is een proces waarbij wordt nagegaan of de gebruiker van het ecd daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. Autorisatie is het proces waarin een gebruiker rechten krijgt voor de toegang tot een cliëntportaal of pgd.

Nieuw wetsvoorstel

In november werd een nieuw wetsvoorstel van minister Schippers goedgekeurd. In het voorstel staat dat iedereen over 3 jaar het recht krijgt om te bepalen welke informatie digitaal gedeeld mag worden en met welke zorgverlener. Dit geeft de cliënt meer eigen regie over de informatie maar zorgt voor nieuwe uitdagingen voor pgd's en cliëntportalen.

De huidige cliënten binnen de ouderen- en gehandicaptenzorg hebben voorlopig nog genoeg aan de ondersteuning in een cliëntportaal. Vooral voor de intramurale doelgroep waarvan de belangrijkste en grootste bron van informatie de zorgorganisatie is waar zij verblijven. Voor de extramurale doelgroep gaat spelen dat zij niet gebaat zijn met meerdere portalen. Zij hebben te maken met meer verschillende zorgorganisatie waarmee zij informatie willen delen. Extramurale cliënten zullen daarom meer gebaat zijn met een pgd.

Bron: Zorgvisie

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg