invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Retrospectieve analyse Philadelphia - Mijn Netwerk

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Philadelphia – een organisatie die zorg en diensten biedt aan mensen met een verstandelijke beperking - was van 2011 tot 2013 deelnemer aan In voor zorg! Daarna heeft Philadelphia de veranderopgave zelf voortgezet. De resultaten, opbrengsten en geleerde lessen van het verandertraject van Philadelphia hebben we beschreven in een retrospectieve analyse.

Doel In voor zorg-traject

Stichting Philadelphia zette zorg op afstand in om in te spelen op de veranderde vraag van de cliënt en zich als organisatie te profileren richting gemeenten. Klaar voor de toekomst, tegen lagere kosten, 24/7 én met behulp van digitale communicatiemiddelen. Philadelphia biedt nu ondersteuning aan extramurale cliënten onder de noemer Mijn Netwerk.

Philadelphia maakte binnen het traject fasen met een verschillende focus en karakter door.

  1. eerste pilotfase met een bewustmakend karakter, eerst met de naam Digizorg, later
    Digicontact geheten (eind 2011 – derde kwartaal 2012)
  2. tweede pilotfase met een ontwikkelend karakter (eind 2012 – eind 2013)
  3. operationaliseringsfase van een nieuw dienstenverleningsconcept eerst onder de naam
    ‘Ondersteuning 2.0’ waarbinnen Digicontact een belangrijke plaats heeft en verdere uitrol
    krijgt. Later kreeg dit dienstverleningsconcept de naam Mijn Netwerk
  4. verbredings- en verdiepingsfase van het concept na 1 januari 2015.

Philadelphia voerde het traject hoofdzakelijk op eigen kracht uit. Op onderdelen betrok zij externe
expertise. Bij de eerste en tweede pilotfasen ondersteunde In voor zorg! Philadelphia.

Resultaten

Het traject leverde het nieuw dienstverleningsconcept Mijn Netwerk op. Het concept voorziet in contact tussen cliënt en medewerker met beeld 24 uur per dag / 7 dagen in de week waarbinnen directe ondersteuning op aanvraag van de cliënt gerealiseerd wordt. Dit in combinatie met geplande begeleiding op afstand, lokale ontmoetingsplekken, activering van mantelzorg en ‘mensen in de buurt’, cursussen, dagbesteding en werk.

Meer weten

Meer resultaten van het traject zijn geformuleerd in de retrospectieve analyse en in de Maatschappelijke kosten-baten analyse van Digicontact van Philadelphia.

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg