invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Onderzoek naar de transitie in kernboodschappen van ouderenzorgaanbieders

Gepubliceerd op:

In hoeverre communiceren zorgaanbieders over de transitie van de langdurige zorg? Om dat te onderzoeken hebben de Lobbyvakschool en de Universiteit van Amsterdam een verkennend onderzoek gedaan naar de kernboodschap van 27 ouderenzorgaanbieders.

Anders positioneren

In oktober 2014 ronden gemeenten de aanbestedingsprocedure voor de Wmo af. De criteria voor de gunning is door de gemeenteraden vastgelegd in beleidskaders en verordeningen. Die criteria gaan natuurlijk over de cliënt, maar ook over bredere problematiek in het sociale domein. De nieuwe coalitie in Zaanstad herbevestigde deze focus onlangs treffend in haar akkoord: cliënttevredenheid en betrokkenheid zijn leidend. In wisselende bewoordingen zijn deze wensen in veel gemeenten geformuleerd. Dat vraagt van zorgaanbieders dat zij zich anders, meer als maatschappelijke ondernemers, positioneren.

Transitiethema’s

De langdurige zorg ondergaat met de decentralisatie van taken naar de gemeenten een ongekende stelselwijziging. Uit die verandering hebben de onderzoekers 4 te communiceren ‘transitiethema’s’ gerubriceerd:

  1. de cliënt (nog meer) centraal
  2. het benutten van het eigen sociale netwerk
  3. zorg dicht bij de burger brengen
  4. meer maatschappelijk zorgondernemerschap.

Er werd onderzocht in welke mate deze thema’s op dit moment terugkomen in de kernboodschappen van aanbieders, inclusief missie en visie.

Cliënt centraal

In 26 van de 27 kernboodschappen staat de cliënt centraal. Bij driekwart van de aanbieders wordt dit thema gerelateerd aan de transitie van de zorg. Aanbieders communiceren dat zij samen met de cliënt vaststellen wat de cliënt zelf kan en waar ondersteuning nodig is en vaak ook dat zij maatschappelijke of ontspanningsactiviteiten voor de cliënt organiseren. Op die manier verwerken zij de belangrijkste uitgangspunten van de transitie, zelfredzaamheid en participatie, in hun kernboodschap.

Kernboodschap niet gerelateerd aan transitie

De andere transitiethema’s blijven in vergelijking achter. Het benutten van het eigen sociaal netwerk, zorg dichtbij en maatschappelijk ondernemerschap worden aanzienlijk minder vaak benoemd (respectievelijk in 15, 14 en 11 kernboodschappen). Wanneer zij benoemd worden is dat bovendien niet altijd gerelateerd aan de transitie. Opvallend is dat kleine aanbieders minder over de transitie communiceren dan grote aanbieders.

Communicatie nog sterk naar binnen gericht

De uitkomsten laten zien dat aanbieders (nog) weinig oog hebben voor externe stakeholders, van gemeente tot mantelzorger. Passages over mantelzorgers gaan meestal over het beter benutten van de eigen kracht van de cliënt en veel minder vaak over het ondersteunen en organiseren van dit sociale netwerk. Opvallend is ook dat zorgaanbieders die zich richten op thuiszorg, dit niet relateren aan het langer zelfstandig thuis wonen. Andere issues die in de nieuwe wet onder maatschappelijke ondersteuning vallen, zoals het bevorderen van sociale samenhang, komen slechts in een enkele kernboodschap aan bod.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg