invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

NZa-Adviesrapport 'Bekostiging wijkverpleging 2015’

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In november 2013 adviseerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de transitie van de extramurale verpleging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). In dat advies werden 3 bekostigingsmodellen uitgewerkt:

  • Populatiebekostiging
  • Prestatiebekostiging
  • Een hybridemodel.

Vanwege het tijdpad voor de overheveling en uitvoering van een nieuw bekostigingssysteem, werd daarin tevens een terugvaloptie uitgewerkt: per 2015 de huidige prestaties en tarieven hanteren.

Onderzoekspunten

Het bleek binnen de beschikbare tijd niet mogelijk om een nieuw bekostigingsmodel te realiseren en in te voeren voor de overheveling van verpleging per 2015. VWS verzocht daarom de NZa om, uitgaande van bekostiging van verpleging in de Zvw per 2015 op basis van de oude prestaties, als aanvulling op het voorgaande rapport de volgende punten te onderzoeken:

  • Bundeling of vereenvoudiging van de huidige prestaties waarmee de huidige ‘minutenzorg’ deels kan verdwijnen.
  • De informatie en resultaten die er zijn vanuit de Experimenten Regelarme Instellingen (ERAI) over een alternatieve bekostiging te betrekken bij het aanvullende onderzoek.
  • Mogelijkheden om niet individueel toewijsbare schakeltaken op te nemen in de bekostiging voor 2015.
  • De relatie tussen de mogelijkheden voor de bekostiging van de schakeltaken en het eigen risico.
  • De mogelijkheid om in (de loop van) 2015 te registreren op basis van nieuwe producten.

In het adviesrapport ‘overheveling extramurale verpleging van de AWBZ naar de Zvw’ worden deze punten behandeld. Tevens zijn de standpunten van veldpartijen weergegeven en is een advies geformuleerd.

ERAI

Een onderdeel van het advies betreft het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI). NZa ziet per 2015 geen mogelijkheden om lopende experimenten, waarvan de eindevaluatie nog moet plaatsvinden, een
structurele plek te geven in de reguliere regelgeving. Het experiment ‘Zorgplan is realisatie’ biedt daarentegen een goed alternatief voor de minutenregistratie, mits er een verband aantoonbaar is tussen zorgplan en realisatie. Hiervoor is geen wijziging nodig van de huidige regelgeving van de NZa. Het is aan
zorgaanbieders en verzekeraars om een dergelijke werkwijze vorm te geven.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg