invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Kleinschalig wonen

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Deze publicatie van ZGG Zorgroep geeft een toelichting op het maatschappelijk belang, de noodzaak tot samenwerking en de belangrijkste basiswaarden voor het ontwikkelen van beschermde kleinschalige woonvormen. Het is een eerste opzet vanuit ZZG zorggroep en dient als inspiratiebron gezien te worden.

Nieuwe maatschappelijke en economisch houdbare voorzieningen

In de afgelopen decennia heeft het bouwen van instituten, waaronder grote verpleeg- en verzorgingshuizen met kleine (soms meerbeds)kamers,als oplossing gediend om kwetsbare mensen op hoge leeftijd en mensen met een beperking te huisvesten.

De meeste van deze instituten voldoen niet meer aan de huidige wensen van mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag en aan de eisen van deze tijd. Daardoor is er op dit moment sprake van een brede kentering in de visie op wonen en zorg.

De toenemende vergrijzing en daardoor de forse groei van het aantal mensen met een chronische aandoening (waaronder dementie) is een maatschappelijk vraagstuk. Ook het aantal eenpersoonshuishoudens van mensen boven de 75 is fors toegenomen. Daarnaast wordt vanuit de overheid een financiële scheiding tussen wonen en zorg verder doorgevoerd en staat het budget voor zorg en ondersteuning (AWBZ en WMO) fors onder druk. Naast het oplossen van de groeiende vraag is er ook de noodzaak te komen tot nieuwe maatschappelijke en economisch houdbare voorzieningen op het gebied van wonen en zorg.

Innovatieve woon- en zorgvormen

ZZG zorggroep staat voor een samenleving waarin mensen in hun eigen sociale verbanden kunnen blijven leven, ongeacht hun leeftijd of beperkingen. Zij wil dit bereiken door het realiseren van een financiële scheiding tussen wonen en zorg en het tot stand brengen van innovatieve woon- en zorgvormen die aansluiten bij de wijk of buurt en bij de diversiteit van de burgers. Deze nieuwe woon- en zorgconcepten bieden een veilige woning en een geschikte woonomgeving. Waar mogelijk wordt technologie ingezet zodat mensen zoveel mogelijk hun eigen regie kunnen blijven behouden.

De organisatie kan dit niet alleen realiseren en wil dit in samenwerking met haar stakeholders tot stand brengen. Door de financiële scheiding van wonen en zorg krijgen woningcorporaties een belangrijke rol bij de ontwikkeling van woonvormen voor mensen met dementie.

Noodzaak tot samenwerking

In het document 'Kleinschalig wonen' zijn de ambities beschreven en is een eerste ruimtelijke uitwerking gemaakt van woonvormen voor mensen met dementie die tot nu toe aangewezen zijn op een verpleeghuis. Samenwerking met betrokken woningcorporaties is nodig om gezamenlijk nieuwe (beschermde) woonvormen te realiseren. Gezien de snel groeiende doelgroep is het tevens een urgente opgave.

Het document geeft een toelichting op het maatschappelijk belang, de noodzaak tot samenwerking en de belangrijkste basiswaarden voor het ontwikkelen van beschermde kleinschalige woonvormen. Het is een eerste opzet vanuit ZZG zorggroep en dient als inspiratiebron gezien te worden. De stakeholders worden uitgenodigd samen met ZZG het woon- en zorgconcept voor kleinschalig wonen verder te ontwikkelen. Dit zal gedaan worden door het inbrengen van het wenkend perspectief in een
(virtueel) netwerk en daarnaast door het beleggen van bijeenkomsten met de betrokken partijen.

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg