invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Betere en meer doelmatige zorg voor cliënten

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Een evaluatie van In voor zorg-trajecten bij vier instellingen laat zien dat zij meer en betere zorg verlenen voor minder kosten. Cliënten worden beter ondersteund in hun zelfredzaamheid en hebben meer regie over de eigen zorg.

Resultaten

De analyse van de vier casussen van Vanboeijen, Vivantes, Volckaert en ZorgAccent toont aan dat  verbetering van doelmatigheid en cliëntgerichtheid zijn gerealiseerd.

  • Bij Vanboeijen is de solvabiliteit in de periode van het In voor zorg-traject gestegen van 8,5% naar 17,3%. Een verhoogde doelmatigheid blijkend uit een realisatie van 5% meer verpleegdagen met 0,8% meer formatie heeft hieraan bijgedragen.
  • Vivantes laat met een Lean-aanpak een verbetering van prestaties zien: indicaties sluiten beter aan waardoor er minder opbrengstenverlies is, er wordt minder over- en onderzorg geleverd, overdrachten zijn korter, het inwerken van nieuwe medewerkers verloopt beter, routes zijn geoptimaliseerd waardoor er meer rust is op de afdeling en meer tijd voor zorgtaken.
  • Volkaert vergroot zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en initiatief bij medewerkers en hun leidinggevenden.
  • ZorgAccent reduceert de overheadkosten met 20%. Er zijn minder managers en de leidinggevenden staan dichter bij de werkvloer. Het gemiddeld aantal zorgverleners per cliënt daalt van  ±12 naar ±7. De cliënttevredenheid stijgt van 3 naar 4,5 (schaal van 1 tot 5).

Context

De evaluatie laat ook de voorwaarden zien waaronder de verbeteringen optreden.
Bij de geëvalueerde trajecten is gebleken dat een organisatiebrede veranderaanpak noodzakelijk is om tot echte veranderingen te komen. De opbrengsten van de veranderingen laten zien dat dit de moeite waard is. Verbeteringen komen alleen tot stand als zorgaanbieders op een andere manier over de organisatie gaan denken en de zorg op een andere manier organiseren. Belangrijke voorwaarden zijn: bestuurlijke visie, het aanpakken van veranderingen in de hele organisatie en een gevoel van urgentie.

Betekenis voor de langdurige zorg

Uit deze evaluaties blijkt dat onder de juiste voorwaarden het terugdringen van de zorgkosten per cliënt van 14%  een realistisch perspectief voor vergelijkbare organisaties is.

Verantwoording

Verloop, opbrengsten en leerervaringen zijn voor elk van de genoemde trajecten beschreven in afzonderlijke casusrapportages. Het rapport 'Terug kijken naar resultaat. Rapportage retrospectieve analyse In voor zorg!' brengt de overkoepelende opbrengsten en leerervaringen in beeld.

Download hier:

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg