invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zorgcombinatie Interzorg: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het doel van het In voor zorg-traject van Zorgcombinatie Interzorg was om over te gaan naar een 'plattere' organisatie met meer eigen verantwoordelijkheden en taken aan de basis binnen de thuiszorg, waardoor er meer rendement ontstaat met minder (personele ) middelen.

De organisatie had de volgende uitgangspunten voor het traject:

 • eigen verantwoordelijkheden en meer ondernemerschap in de decentrale thuiszorgteams
 • planning en inzet in handen van de teams binnen randvoorwaarden
 • meer integraal aanbieden van diensten
 • vooral de rust te laten wederkeren in de teams
 • de werkzaamheden en het proces te herijken en te delegeren naar de basis
 • het reduceren van de backoffice faciliteiten

Doorlooptijd

Het traject liep van februari 2010 tot en met december 2012.

Resultaten

Het traject heeft tot de volgende resultaten geleid:

 • vermindering van het aantal coördinerend verpleegkundigen van 6 naar 3
 • reductie van het aantal subteams naar 3 regionale thuisteams
 • opheffen van de centrale planning van de thuiszorg
 • onderbrengen van de planning bij teamleden van de regionale thuiszorgteams
 • inzet verbetering vanuit de teams op minder medewerkers per cliënt
 • instellen van contact verzorgende per cliënt
 • meer samenwerking binnen de teams
 • opheffen managementlaag
 • intra –en extramuraal aan te sturen vanuit een teamleider
 • meer integraal aanbieden van het complete dienstenpakket
 • meer sturen op persoonlijke marketing competenties en netwerk vanuit individu

Methode

Tijdens het traject heeft de organisatie de volgende aanpak gehanteerd:

 • Inrichten en aanpassen van de structuur, het bepalen van de juiste strategie en de daarbij behorende managementstijl
 • Decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden naar het teamniveau en sturen op zelfsturen
 • Inrichten van het ICT instrumentarium (NEDAP) voor het uitwisselen van noodzakelijke gegevens in een gedeconcentreerde organisatie
 • Opstellen van teamactieplannen, op basis van kwaliteit van zorg, instellen eerste contactverzorgende en persoonlijke marketing in de eigen netwerken van de medewerkers
 • Coachen van de cruciale functionarissen en de teams
 • Bijhouden van de doelstellingen en de acties en terugkoppelen ervan naar de opdrachtgever

Vervolg

Met de regeringsmaatregelen voor de deur en de scherpe omslag naar het meer extramuraliseren van zorg, is de organisatie nu wel toegerust om dit te kunnen oppakken, ook met een meer geïntegreerd aanbod van diensten. Voor het vervolg is het van belang aandacht te besteden aan de volgende zaken:

 • Door de vele verschuivingen in personele posities, het verdwijnen van backoffice functies -en een hiërarchische laag, is de organisatie simpeler te besturen maar het blijft belangrijk om aandacht te besteden aan communicatie(veel, op de juiste wijze en tijdig).
 • Neem het personeel en cliënten tijdig mee in het gedachtenspoor en de noodzakelijke strategie en aanpassingen en laat ze meedenken over oplossingen.
 • Interne en externe PR en marketing moeten nog naar een intensiever en hoger plan.

Organisatie

Zorgcombinatie Interzorg is een organisatie voor ouderenzorg, thuiszorg en maatschappelijk werk in Noord-Friesland. Werken vanuit een christelijke levensovertuiging en aandacht voor de levensbeschouwing van de cliënt zijn belangrijk bij de organisatie.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

3 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg