invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

ParkinsonNet zoekt de verbinding met de AWBZ

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De gedachte achter ParkinsonNet, het netwerk van zorgprofessionals voor mensen met de ziekte van Parkinson, is komen tot een geïntegreerd zorgaanbod voor deze mensen. Tot nu toe blijft het aanbod beperkt tot de zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt. Een traject met In voor zorg! gaat hierin verandering brengen: ParkinsonNet zoekt de verbinding met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Als er nu één zorgaanbieder is die de cliëntfocus als het uitgangspunt van al haar activiteiten hanteert, dan is het wel ParkinsonNet. De manier waarop neuroloog Bas Bloem (medisch directeur van ParkinsonNet) dit demonstreerde tijdens TEDx Maastricht (externe link)  maakt dit ondubbelzinnig duidelijk. Zorgaanbieders die een aanvraag doen voor een In voor zorg-traject, doen dit vaak omdat ze in de loop der jaren terechtgekomen zijn in een situatie waarin die cliëntfocus – door fusies, beleidsbeslissingen en overheidsbeleid – een beetje uit het oog is verloren. Waarom heeft ook ParkinsonNet dan toch een – inmiddels gehonoreerde – aanvraag voor een In voor zorg-traject gedaan? ‘Omdat onze cliëntfocus zich tot nu toe helemaal beperkt heeft tot de Zorgverzekeringswet, de 1e en 2e lijn dus’, zegt directeur Marten Munneke. ‘De AWBZ, de langdurige zorg, is helemaal buiten beschouwing gebleven.’

Integrale zorg

Dat de AWBZ onderbelicht is gebleven, heeft te maken met de manier waarop ParkinsonNet is opgezet. De gedachte integrale zorg te bieden aan mensen met Parkinson, kreeg in eerste aanleg vorm door contact te zoeken met fysiotherapeuten, een beroepsgroep die voor deze patiënten heel belangrijk is. ‘We hebben gewoon de Gouden Gids gepakt, gebeld en gevraagd: heb je interesse en mogen we je opleiden’, vertelt Bloem. ‘Hun bereidheid om mee te werken was heel groot. De stip aan de horizon was weliswaar integrale zorg, maar je moet ergens beginnen. We zagen dat veel van de patiënten niet de zorg kregen die ze nodig hadden en daar wilden we wat aan doen.’

Olievlek

Munneke en Bloem baseerden hun idee voor ParkinsonNet op het uitgangspunt dat in de behandeling van mensen met Parkinson zowel de expertise van de betrokken professionals als de samenwerking tussen hen tekortschoten. Hoewel ze in eerste instantie de verbinding zochten met de fysiotherapeuten in de omgeving van hun eigen werkplek, het UMC St Radboud in Nijmegen, spreidde het netwerk zich al snel als een olievlek over heel Nederland uit. Ook de andere zorgverleners haakten snel aan. Inmiddels is sprake van een landelijk ParkinsonNet-netwerk met 66 regio’s en meer dan 2.000 hulpverleners. Munneke: ‘Door hun focus op patiënten met de ziekte van Parkinson hebben ze meer kennis gekregen over de behandeling van patiënten met dit ziektebeeld en zien ze ook meer van deze mensen. Deze gerichte behandeling draagt ertoe bij dat deze patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen omdat hun ziekteverschijnselen beter onder controle te houden zijn.’

Gerichte kennis

Een mooi succes. Maar wat niet lukte, was de knip omzeilen die nu eenmaal bestaat tussen de Zvw en de AWBZ. De AWBZ-patiënten met Parkinson bleven dus buiten het netwerk. ‘We hadden ook geen beeld van de situatie van deze mensen’, erkent Bloem. ‘We hebben daarom eerst onderzoek laten doen naar hoe mensen met Parkinson in verpleeghuizen ervoor staan. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de Parkinson Vereniging en het Prinses Beatrix Fonds en we hebben het uitgevoerd in samenwerking met het UMC Groningen en het Atrium Medisch Centrum in Heerlen. De uitkomst was dat de Parkinsonzorg in deze zorginstellingen onder de maat was. De diagnose werd vaak niet of onterecht gesteld en als sprake is van medicatie, troffen we nogal eens aan dat werd overgedoseerd of dat de medicatie niet aan de situatie wordt aangepast. Begrijp mij goed: ik maak de professionals in de verpleeghuizen geen enkel verwijt, er was gewoon onvoldoende gerichte kennis. Omdat wij niets leuker vinden dan synergie creëren en komen tot verbetering van de kwaliteit van zorg, vormde de uitkomst van het onderzoek het startschot voor het VIP-project: Verpleeghuizen op weg naar Integrale Parkinsonzorg.’

Verbinding creëren

Misschien had ParkinsonNet zelf activiteiten kunnen ontplooien voor kennisontwikkeling in de AWBZ-zorg. ‘maar wij geloven enorm in partnerships’, zegt Bloem. ‘En het zou bovendien aanmatigend van ons zijn om ervan uit te gaan dat we zelf kennis hebben van alle domeinen in het zorgveld. Die hebben we simpelweg niet, en juist daarom hebben we In voor zorg! benaderd.’ Munneke vult aan: ‘Ze komen met slimme ideeën. Bijvoorbeeld het voorstel experts uit de 1e lijn en neurologen in te zetten voor gerichte begeleiding in de verpleeghuizen op het gebied van Parkinson. Omgekeerd kan het verpleeghuis ook de eerste lijn helpen, bijvoorbeeld met dagopvang of met expertise op het gebied van mensen thuis verplegen in de laatste levensfase. Zo creëer je verbinding en zorg je er mogelijk voor dat beleidmakers op termijn gaan zien dat het meerwaarde heeft de schotten tussen Zvw en AWBZ voor deze zorg te laten wegvallen. Het is zinvoller professionals te laten samenwerken dan hen met elkaar te laten concurreren omwille van de patiënt. Nederland telt nu 50.000 mensen met ziekte van Parkinson en dat zullen er in 2020, 2 keer zoveel zijn. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met krapte in het aanbod op de arbeidsmarkt. We móeten de zorg dus slimmer organiseren.’

Het tij mee

En daarvoor heeft ParkinsonNet ook het tij mee. De support vanuit politiek en zorgverzekeraars is groot. Diverse zorgverzekeraars zijn bereid projecten financieel mogelijk te maken en Zorgverzekeraars Nederland is graag bereid ParkinsonNet te helpen met kennis, bijvoorbeeld op basis van de kwaliteitsgegevens die in de Vektis-databank beschikbaar zijn. Bloem: ‘Samenwerken verbetert de kwaliteit van zorg en verlaagt de kosten. En dat is ook precies wat de overheid en de zorgverzekeraars van zorgaanbieders verwachten. Onderzoek van KPMG heeft aangetoond dat in regio’s waar ParkinsonNet actief is, de zorgkwaliteit voor mensen met Parkinson beter is en de kosten lager zijn. In lijn hiermee gaan wij dan ook steeds hogere eisen stellen aan de professionals die zich aan ParkinsonNet willen verbinden. Wat dat betreft blijft marktwerking dus mogelijk: je zult als professional echt je meerwaarde op het gebied van Parkinsonzorg moeten aantonen wil de zorgverzekeraar je daarvoor contracteren.’

Leren van elkaar

De eerste oriënterende gesprekken in verpleeghuizen laten een grote interesse zien in kennisontwikkeling op het gebied van de ziekte van Parkinson. ‘Wij leren hier zelf ook van’, zegt Bloem. ‘Ik had ooit het idee dat 3 of 4 in Parkinson gespecialiseerde verpleeghuizen in Nederland zou volstaan. Maar het onderzoek dat Nico Weerkamp in het kader van het VIP-project verrichtte, toonde aan dat voor dit idee helemaal geen draagvlak bestaat onder patiënten en hun familieleden. Ik sta dan ook graag open voor ideeën die uit het veld komen. In voor zorg! kent dat deel van het veld en weet hoe daar transities tot stand komen.’

Dynamiek behouden

Munneke sluit niet uit dat het ParkinsonNet coördinatiecentrum hierdoor zal veranderen. ‘Het coördinatiecentrum ondersteunt de zorgverleners en instellingen die aangesloten zijn bij ParkinsonNet met 3 teams: “Backoffice”, “Inhoudelijke expertise” en “Onderzoek en innovatie”, legt hij uit. ‘Alle 3 de teams zullen groeien door de activiteiten die we nu in het kader van AWBZ-zorg gaan ontwikkelen’, zegt hij. ‘De Backoffice zal iets groeien voor AWBZ-ondersteuning. De afdeling Inhoudelijke expertise krijgt er werk bij op het gebied van verpleeghuiszorg en thuiszorg. En de afdeling Onderzoek en innovatie zal zich ook op de AWBZ gaan richten. Maar de kern – integrale zorg bieden aan mensen met de ziekte van Parkinson – wordt alleen maar versterkt. We zijn en blijven gericht op het creëren van verbinding. En we beseffen heel goed dat we niet alle kennis zelf in huis hebben.’ Die is in het veld volop aanwezig, vult Bloem aan. ‘En daarom willen we stimuleren dat iedereen maximaal van elkaar leert. Ik ben ervan overtuigd dat wij als neurologen bijvoorbeeld veel kunnen leren van de specialisten Ouderengeneeskunde, en omgekeerd. We zijn ervan overtuigd dat we met dit project iets in gang gezet hebben dat ook na de projectperiode zelf zijn eigen dynamiek zal behouden.’

Interview door Frank van Wijck.

Meer weten


 

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg