invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Beweging 3.0 - Ondernemingsraad: ‘pas op dat we niet te snel gaan’

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De ondernemingsraad (OR) Zorg, Verpleging & Behandeling (ZVB) van Beweging 3.0 vindt Van Huis naar Thuis een goed plan, maar wil wel meer kaders en duidelijkheid hebben. Bets Berkhof en Adriëtte van Veenschoten van de OR kijken terug naar hoe Van Huis naar Thuis van de grond kwam en doen aanbevelingen voor het vervolg.

Beweging 3.0 is een grote zorgorganisatie in de Amersfoortse regio. Begin 2013 is Beweging 3.0 begonnen met een pilot: ‘Van Huis naar Thuis’. Opzet was en is om kleine intramurale woongroepen te vormen, zowel voor ouderen met somatische klachten als voor ouderen met psychogeriatrische klachten.

Belang van de cliënt

Bets Berkhof: 'Van Huis naar Thuis is een goed plan. We moeten meebewegen met wat er landelijk gebeurt en het is ook in het belang van de cliënt. Veel medewerkers delen dat belang. Maar er zijn ook medewerkers die niet zo overtuigd zijn dat Van Huis naar Thuis altijd de beste optie is voor cliënten. Ook met deze medewerkers houden wij rekening.'

Adviesaanvraag

Ongeveer een jaar geleden werd de OR door de bestuurder uitgenodigd om mee te kijken naar de contouren van wat toen nog een pril plan was. Adriëtte: 'In het begin werd Van Huis naar Thuis neergezet als pilot. En een pilot is in principe ook weer af te blazen. Maar geleidelijk aan werd duidelijk dat er geen weg terug was. Toen we ons dat realiseerden, vonden we dat het tijd werd voor een officiële adviesaanvraag. Bets: 'Met het advies willen we duidelijker kaders hebben over hoe Van Huis naar Thuis zich verder ontwikkelt. Het traject legt een grote druk op het personeel. Dus is het verstandig als we dit zo goed mogelijk begeleiden.' De adviesaanvraag richt zich op Zilverschoon, omdat daar Van Huis naar Thuis locatiebreed wordt ingevoerd als het nieuwe complex in januari 2014 naast het oude huis de deuren opent.

Sociaal plan

Dat de nieuwe manier van werken gevolgen heeft voor de inzet van medewerkers is duidelijk. In dit kader is nog een ander instrument van belang: het sociaal plan. Adriëtte: 'Het huidige sociaal plan loopt in 2014 af. In dit lopende plan staat dat gedwongen ontslagen niet mogelijk zijn. De bestuurder praat nu met de vakbonden over een nieuw sociaal plan waarin die onmogelijkheid niet meer opgenomen is. Er lopen dus verschillende ontwikkelingen tegelijkertijd die de OR met grote belangstelling volgt.'

Begin oktober was de adviesaanvraag nog niet afgerond en was er ook nog geen duidelijkheid over een nieuw sociaal plan. De volledige overschakeling van Zilverschoon naar kleinschalig wonen wordt nu verzet van november 2013 naar januari 2014. Daardoor loopt de invoering straks parallel met de verhuizing naar het nieuwe complex. Bets: 'Uitstel is verdedigbaar, maar het houdt medewerkers wel langer in onzekerheid. Medewerkers willen zo snel mogelijk weten of er voor hen nog plek is in de nieuwe formule.'

Spanningsveld

Adriëtte en Bets schetsen dat het voor de OR niet altijd makkelijk is om een heldere positie in te nemen. Bets: 'We werken in een spanningsveld. De organisatie is gebaat bij initiatieven zoals Van Huis naar Thuis. Maar dat organisatiebelang komt voor een deel ook overeen met het medewerkersbelang. Op tijd doorschakelen naar kleinschalige oplossingen betekent dat de organisatie aantrekkelijk blijft voor cliënten en betekent dus ook dat medewerkers werk houden. Tegelijkertijd willen we dat de belangen van alle medewerkers zo goed mogelijk behartigd blijven. Met deugdelijke afspraken, goede scholing en ook met ruimte voor medewerkers die zich niet helemaal kunnen vinden in de nieuwe formule.'

Goed overleg

De OR heeft onder meer met aanwezigheid tijdens zeepkistsessies op de diverse locaties, en met flyers de medewerkers geïnformeerd. Tegelijkertijd inventariseerde zij vragen en ervaringen. Bets: 'Ook omdat Van Huis naar Thuis geen blauwdruk is, kunnen er vragen en onduidelijkheden opduiken, zo hebben we gemerkt. Zo was er wat onduidelijkheid over de belangstellingsformulieren waarmee medewerkers kunnen laten weten dat ze in aanmerking willen komen voor werken in een kleinschalige setting.' Adriëtte: 'Het was niet duidelijk wat de consequenties kunnen zijn als je zo’n formulier niet invult. Door de bestuurder is hier op geanticipeerd en ook het formulier is aangepast.  Ook is er nu een goede afspraak dat in alle locaties door managers precies hetzelfde verhaal wordt verteld over Van Huis naar Thuis. Dat kan onnodige verwarring voorkomen. We hebben regelmatig overleg met de bestuurder en met de In voor zorg-coach. De bestuurder heeft laten weten dat als er meer overleg nodig is, dat ook kan. Dat stellen we op prijs.'

Fasering

Adriëtte: 'Hoe het precies verder gaat in 2014, is nog niet helemaal duidelijk. Dat kan natuurlijk ook niet, want het is een ontwikkeltraject. We dringen er wel op aan om wat meer te faseren. Eerst het zelfstandig wonen en dan geleidelijk aan andere zaken toevoegen zoals het zelf roosteren en het zelf uitvoeren van allerlei facilitaire zaken. Dan is het voor medewerkers beter te behappen.' Beter behappen speelt ook voor de OR zelf een rol. Omdat er zoveel ontwikkelingen tegelijkertijd spelen, heeft de OR een bureau ingeschakeld dat helpt bij het opstellen van een stappenplan en dat adviseert bij de behandeling van de adviesaanvraag voor Van Huis naar Thuis. Bets: 'Dat is handig, omdat we dan beter in staat zijn de regie te houden op het hele proces. Hoe begeleiden we het scholingsplan en wanneer moeten we actie ondernemen als we op verschillende punten meer duidelijkheid willen bijvoorbeeld.'

Tweede tranche

De OR realiseert zich dat Van Huis naar Thuis een complex traject is in een periode dat er landelijk van alles gaande is in de sector. Die druk is voor de OR geen reden om liever alles bij het oude te houden. Adriëtte van Veenschoten: 'Niets doen betekent een leegloop van de huizen van Beweging 3.0. Wij zijn positief over Van Huis naar Thuis. Doorgaan dus. Maar in de snelheid waarmee we zijn gestart, is niet alles goed gegaan. In november 2013 begint de tweede tranche van de invoering van Van Huis naar Thuis. Op basis van wat we nu hebben geleerd, is het goed om voor de verdere invoering de medewerkers meer duidelijkheid en zekerheden mee te geven.'

Interview door Rob van Es.

Meer weten

 

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg