invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Werken aan integrale samenwerking tussen welzijn en zorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Begin februari vond de kick-off plaats van de thematranche welzijn. Via deze thematranche biedt In voor zorg! aan circa 15 grotere welzijnsorganisaties en samenwerkingsverbanden gerichte individuele ondersteuning. Daarnaast is er voor circa 20 kleinere welzijnsorganisaties gedurende een jaar collectieve ondersteuning met masterclasses. In voor zorg-coach Guido de Ruiter begeleidt de individuele trajecten van Samenwerkingsverband MeanderOmnium en van Vivaan.

Integrale samenwerking

Guido de Ruiter omschrijft zichzelf als een ‘faciliterende’ coach. Ondersteunend aan zowel de transitie als geheel, als aan de individuele organisaties. Het vormgeven van integrale samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg staat in zijn werk centraal. Guido: ‘Mijn toegevoegde waarde is een integrale aanpak van de brede transformatie van de langdurige zorg. Ik ondersteun organisaties in het proces van inspelen op en omgaan met het langer thuis wonen, de verschuiving van formele naar informele zorg en de inrichting van de participatiesamenleving.’

‘In de thematranche welzijn gaat het onder andere om het werken aan de integraliteit tussen welzijn en zorg, met als uiteindelijke doel: de kwaliteit van leven centraal te stellen en mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te ondersteunen. Als je het grote plaatje bekijkt, is het welbevinden van mensen een belangrijk aspect bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren. Welzijnsorganisaties werken actief aan welbevinden en het stimuleren van eigen kracht. Daarmee bedient welzijn ook de groep mensen die een steuntje in de rug nodig heeft om op eigen benen te kunnen staan en is een centraal onderdeel in de keten wonen-welzijn-zorg’.

Vreemde eend

In voor zorg! heeft in de afgelopen 5 jaar ruim 400 zorgorganisaties begeleid, van kleine thuiszorgorganisaties tot grote intramurale zorgorganisaties. Bij de thematranche welzijn hebben we te maken met een nieuwe doelgroep. Guido: ‘Welzijnsorganisaties zijn in zekere zin een vreemde eend in de bijt bij In voor zorg!. Welzijnsorganisaties hebben een andere dynamiek en cultuur dan zorgorganisaties. Ze zijn vaak een stuk kleinschaliger en worden (meestal) primair door gemeenten gefinancierd. Hierdoor zijn welzijnsorganisaties sterk gericht op de lokale situatie.’

Maatschappelijk verdienmodel

De deelnemers aan de thematranche welzijn werken momenteel aan een plan van aanpak voor hun verandertraject. Guido: ‘Nog meer dan anders is de uitdaging: hoe maak je het plan van aanpak zo concreet mogelijk en hoe kunnen we straks de resultaten monitoren. Er gebeurt heel veel op het gebied van welzijn, maar welke maatschappelijke baten daaruit volgen is erg lastig te duiden. Het maatschappelijke effect van welzijnswerk is groot, maar dit effect is nog onvoldoende zichtbaar. We moeten in beeld kunnen brengen dat als je investeert in welzijn, er minder een beroep gedaan wordt op de zorg. Als thematranche streven we er dan ook gezamenlijk naar om aan het eind van alle trajecten een maatschappelijk verdienmodel op te kunnen stellen met algemene indicatoren, zodat de sector kan aangeven: dit is wat wij doen en dit bespaart het.’

Samenwerkingsverband MeanderOmnium

In het Samenwerkingsverband MeanderOmnium werken de zorgorganisaties Vitras, Abrona en Kwintes samen met welzijnsorgansiatie MeanderOmnium. De organisaties willen samen een nieuwe vorm van dagbesteding implementeren met als doel het vergroten van de sociale infrastructuur waardoor er nog slechts minimaal beroep gedaan wordt op professionele ondersteuning. Guido: ‘Of, zoals we het zo mooi noemen: het verschuiven van de 2de naar de 1ste lijn en het versterken van de 0de lijn. Het mooie aan dit traject is dat 4 organisaties samen vanuit de integraliteitsgedachte de hervormingen proberen vorm te geven. Daarbij komen er 3 vanuit de zorgcultuur en 1 vanuit de welzijnscultuur en toch gaan ze samen de kanteling faciliteren. Ze brengen hun doelgroepen bij elkaar en mengen financiering. Ze gaan samen de transformatieopgave aan en stellen deze boven hun eigen organisatiebelang. Ik ga als coach de samenwerking faciliteren door te helpen bij het inrichten van gemeenschappelijke werkprocessen, het op de juiste manier betrekken van de gemeente en andere partijen en het ontwerpen van een nieuwe financiële structuur. We gaan hierbij kijken wat de besparingseffecten zijn van de samenwerking; het zogenaamde inverdieneffect.’

Vivaan

Welzijnsorganisatie Vivaan heeft een digitale burenhulpservice ontwikkeld, genaamd SamSam, om de samenredzaamheid in een buurt of wijk te verbeteren. Wijkbewoners met een ondersteuningsvraag kunnen op deze site advertenties plaatsen waarop anderen kunnen reageren met een aanbod. Vivaan worstelt nu met de vraag hoe dit platform in het hele werkgebied geïmplementeerd kan worden en hoe ze het platform verder kunnen doorontwikkelen in samenwerking met burgers, ketenpartners wonen, zorg en welzijn en het bedrijfsleven. Tegelijkertijd is Vivaan een fusie aan het voorbereiden. Guido: ‘Vivaan is met SamSam faciliterend aan burgers en maakt zichzelf daarmee (deels) overbodig. Ook Vivaan is dus écht bezig met hun eigen bijdrage aan de kanteling in de samenleving. Dat vind ik mooi: het begeleiden van de zoektocht van een organisatie die burgers wil faciliteren om het zelf te gaan doen en te monitoren hoe de participatiesamenleving functioneert en waar er gaten vallen.’

Delen en halen

Bij alle In voor zorg-trajecten staat kennisdeling met de sector centraal. Maar bij het werken in een thematranche is het onderling delen van kennis en ervaringen nog nadrukkelijker onderdeel van het traject. De deelnemers werken immers aan hetzelfde thema en zitten in dezelfde fase van het traject. Guido: ‘Het werken in een thematranche is zowel boeiend als lastig. Als coaches kun je elkaar scherp houden en best practices van elkaar overnemen, maar tegelijkertijd vergt het ook veel afstemming. Omdat in de trajecten van de thematranche op hoofdlijnen wel dezelfde vraagstukken aan bod komen, kunnen we veel leren van elkaar qua inzet en ontwikkeling van instrumenten. Je staat er minder alleen voor. Deze samenwerkingsvorm heeft dan ook zeker meerwaarde voor de sector. Bovendien is het onze morele plicht om kennis te delen. We werken voor In voor zorg! met maatschappelijk kapitaal, dus ons werk is daarmee ook maatschappelijk eigendom.’

Interview door: Vera Hendrikse

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg