invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

TMZ verandert In voor zorg-meting in behoeftenpeiling

Gepubliceerd op:

‘Verplichte metingen? Daar gaan onze nekharen van overeind staan’, zegt projectleider Crista Wold. Liever wil TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) de administratieve lasten verlagen. Meten omdat het moet van In voor zorg! past daar niet bij. Gelukkig is de organisatie niet voor één gat te vangen. Als behoeftenpeiling maken de In voor zorg-vragenlijsten nu deel uit van het standaardinstrumentarium om welbevinden en de houding ten opzichte van technologie in kaart te brengen.

Menswaardige technologie

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) biedt thuiszorg, revalidatiezorg en gespecialiseerde verpleeghuiszorg in de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Borne, Twenterand en Tubbergen. Zo’n 1.900 medewerkers en 1.300 vrijwilligers bieden zorg en ondersteuning aan ongeveer 1.300 cliënten. Geheel in lijn met de maatschappelijke trends probeert TMZ het sociaal netwerk meer te betrekken bij de zorg: samen met familie en vrienden invulling geven aan de persoonlijke zorg die cliënten nodig hebben. Technologie mag daarin een rol spelen, mits dat het welbevinden van de cliënt vergroot. Menswaardige technologie noemt TMZ dat. Oftewel technologie die de kwaliteit van leven van cliënten verbetert en bijdraagt aan plezierig en uitdagend werk voor medewerkers. De focus ligt nu eerst op de langdurige intramurale zorg, de grootste activiteit van TMZ. Thuiszorg en revalidatiezorg volgen later.

Behoeftenpeilingen

Projectleider Crista Wold startte met een inventarisatieronde. Ze voerde gesprekken op alle intramurale locaties. ‘Daar kwamen heel wat wensen uit, maar met stip op één staat het verbeteren van de communicatie in de driehoek cliënt-zorgprofessional-sociaal systeem. Ook hebben medewerkers behoefte aan scholing over welbevinden en samenwerken met familie.’ Inmiddels hebben ruim 350 medewerkers scholing gevolgd en hebben de eerste afdelingen het welbevinden van hun cliënten in kaart gebracht. Een van de instrumenten die ze daarvoor gebruiken, zijn de In voor zorg-vragenlijsten. Wel paste TMZ de lijsten licht aan: ‘We hebben ze omgezet in TMZ-taal en er zo onze “eigen” behoeftenpeilingen van gemaakt.’

Drie instrumenten

Om het welbevinden van een cliënt in kaart te brengen beschikken de medewerkers over drie instrumenten:

  1. de Groninger Wellbeing Indicator (GWI) om het welbevinden van cliënten te meten
  2. het Ecogram om een beeld te krijgen van het sociaal netwerk van een cliënt
  3. de behoeftenpeiling (voorheen In voor zorg-vragenlijst) om te achterhalen hoe de communicatie in de driehoek verbeterd kan worden en of technologie daarin een rol kan spelen
    De medewerkers worden getraind in het gebruik van deze instrumenten. Maar voordat ze er daadwerkelijk mee aan de slag gaan, beantwoorden ze de behoeftenpeiling eerst zelf.

Neuzen dezelfde kant op

Van de behoeftenpeiling bestaan drie varianten: voor medewerkers, voor cliënten en voor familie. ‘Een team vult eerst zelf de behoeftenpeiling in’, vertelt Crista. ‘Daarvoor hebben we ze gedigitaliseerd in MijnTMZ, het communicatieplatform voor medewerkers en vrijwilligers.’ De medewerkers geven antwoord op vragen als: Wat vind je van technologie in de zorg? Kun je positieve en negatieve verwachtingen noemen? Welke technologieën gebruik je zelf al (denk aan Facebook, Skype)? Hoe werk je aan welbevinden en familieparticipatie? ‘Omdat de peiling digitaal is, zien we direct of alle neuzen in het team dezelfde kant op staan. Of dat we nog ergens aandacht aan moeten besteden. Dat kan dan heel gericht, afgestemd op dat team.’ Pas als het team er klaar voor is, gaan de medewerkers het welbevinden van hun cliënten in kaart brengen.

Welzijnsarrangementen

De gesprekken met cliënten en hun naasten – aan de hand van de drie instrumenten – monden uit in een welbevindenarrangement voor elke cliënt. Crista: ‘De zorgplannen waren nog niet of weinig ingevuld op dit specifieke stuk. Dat doen we nu alsnog.’ Crista benadrukt dat elke cliënt zijn eigen ‘pilot’ is. ‘We proberen helder te krijgen wat welbevinden voor een cliënt betekent. En hoe de cliënt en zijn familie tegenover technologie in de zorg staan. Dat kan voor elke cliënt anders zijn.’ In de gesprekken introduceren de medewerkers ook MijnTMZ, dat binnenkort beschikbaar komt voor cliënten en familie.’

Mijn TMZ voor cliënten en familie

Binnen het bestaande medewerkers- en vrijwilligersportaal MijnTMZ heeft TMZ een gedeelte voor cliënten en hun familie gebouwd. ‘Al uit de eerste inventarisatieronde kwam naar voren dat hieraan behoefte is’, zegt Crista. ‘Het voorziet in korte lijnen tussen de zorg en het sociale netwerk en meer betrokkenheid.’ Straks zijn familieleden en andere naasten via MijnTMZ altijd op de hoogte van wat er op een afdeling speelt. Op de afdelingssite staan bijvoorbeeld een smoelenboek en een kalender met alle activiteiten. Daarnaast krijg elke cliënt een eigen pagina, het Digitale Levensboek, waar cliënt, familie en zorgmedewerkers persoonlijke momenten kunnen delen. ‘Tijdens de open dagen in de zorg, afgelopen maart, hadden we een informatiestandje over technologie in de zorg. We spraken toen zoveel enthousiaste familieleden van cliënten. Ze wilden allemaal weten wanneer MijnTMZ ook op hun locatie beschikbaar is.’

Reclamebord

TMZ introduceert MijnTMZ voor cliënten en hun familie gefaseerd. ‘We hebben de locaties in drie groepen verdeeld: A, B en C’, legt Crista uit. ‘Een aantal afdelingen van de A-locaties zijn nu bezig hun eigen afdelingssite in te vullen.’ Daarvoor krijgen ze richtlijnen en tips, want de site is het reclamebord van hun afdeling. Maar ze zijn vrij de pagina naar eigen inzicht vorm te geven. Want het gebruik van technologie in de zorg, en meer specifiek de invoering van MijnTMZ, mag geen blauwdruk zijn. Op alle niveaus is er sprake van maatwerk, passend bij de behoefte.

Uitbouwen

Van de A-locaties heeft TMZ nu 232 ingevulde behoeftepeilingen van medewerkers. Daarnaast zijn er 63 behoeftepeilingen ingevuld door familieleden en 55 door cliënten. De behoeftepeiling blijft tot het standaardinstrumentarium behoren, ook als het In voor zorg-traject straks is afgelopen. ‘Ook daarna kunnen we interessante informatie met de behoeftepeiling ophalen’, zegt Crista. ‘Bijvoorbeeld hoe we MijnTMZ verder kunnen verbeteren. We hebben heel bewust niet voor een kant-en-klaarpakket gekozen. We bouwen het zelf, zodat we het later naar behoefte kunnen uitbouwen.’ Over de eindmeting van het In voor zorg-traject denkt TMZ nog na. ‘Waarschijnlijk gebruiken we dezelfde lijsten. Maar dan nadrukkelijk gericht op de vraag of de eerder aangegeven wensen zijn uitgekomen. Zo maken we de verplichte metingen van In voor zorg! een vanzelfsprekend onderdeel van ons project.’

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg