invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Leren, monitoren en verantwoorden gaan hand in hand

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Wanneer doen we ons werk goed? En als we het zelf al weten, hoe laten we het zien aan de buitenwereld? Met die vragen hield Sociom zich het afgelopen jaar bezig. Resultaatgericht werken en die resultaten laten zien was één van de doelen van het coachtraject. Sociom besloot al doende te gaan leren, samen met medewerkers en de gemeente.

Monitoring wordt vaak geassocieerd met verantwoorden aan de subsidieverstrekker. Jeroen Rovers, bestuurder van Sociom: “We willen meer dan (extrinsieke) verantwoording aan de gemeenten. We willen, samen met medewerkers en de gemeenten, reflecteren op ons werk, dus intrinsiek en bottom-up monitoren”. Anita Keita, coach van In voor zorg! bij Sociom:  “Samen leren kan het best als je reflectie verbindt aan resultaatgericht werken. De teams benoemen hun beoogde resultaten, passend binnen de kaders van de Sociom visie en de opdracht van de gemeente. Op die resultaten worden ze aangesproken en al doende gevraagd te reflecteren. Dat is de essentie van het leerproces dat we ingezet hebben”.

Veilig

Randvoorwaarde is een veilige leeromgeving. Enerzijds faciliteren we de managers,  anderzijds de gemeente. Anita Keita: “Gelijkwaardig overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever over monitor- en evaluatiedoelen en indicatoren is wenselijk. Daarmee kunnen we vragen en indicatoren vinden ten behoeve van het doel van leren en aanpassen; ook draagt dat er aan bij om verantwoordingsdoelen voldoende aan bod te laten komen.” En als dat niet lukt? “Dan kun je beter beginnen met monitoren en evalueren om te leren, om te komen tot inzicht. Op basis daarvan start je (aanvullende) monitoring en evaluatie voor de verantwoording”.

Al lerende doen

Het overleg met de gemeente is nog gaande. Sociom heeft besloten het In voor zorg-traject te benutten om alvast te starten met leren. Ook om de teamleden voor te bereiden op hun rol als gesprekspartner van de gemeente. Dit past helemaal bij de lerende cultuur die Sociom nastreeft.

Teambarometer

Zo is bij de start van de gebiedsteams een teambarometer ingezet. Om binnen de teams een dialoog te starten over waar het team staat in zijn ontwikkeling. Onder kopjes als ‘kennis van het gebied, inwonersnetwerk, samenwerken, meten, communiceren, bedrijfsvoering’ zijn kenmerken opgenomen van individueel gedrag of dat van een beginnend of gebiedsteam. Teamleden wisselen aan de hand van de scores met elkaar van gedachten over waar men staat en waar men over een jaar wil staan. Beoogde resultaten worden geordend en geprioriteerd. In een vervolgfase hebben teams beschikbare tijd, activiteiten, samenwerking en rollen van teamleden aan die resultaten verbonden. “Duidelijkheid over teamresultaten en ieders rol en verantwoordelijkheid hierin is een eerste stap naar de feedbackcultuur die we graag willen”, volgens intern projectleider Mieke Vloet.

Om te kunnen reflecteren op de waarde voor inwoners heeft Sociom drie instrumenten als pilot ingezet:

De effectencalculator

Voor 15 individuele casussen heeft Sociom de effectencalculator ingezet. Deze zijn begeleid door 2 calculators: de coach én een medewerker die de 2-daagse training heeft gevolgd. Het instrument laat je de toegevoegde waarde voor de cliënt zien én vergelijkt de kosten met een referente casus, als jouw dienstverlening niet beschikbaar was. Daarnaast is het instrument te gebruiken voor interne reflectie, zeker als je het met alle betrokken partijen én de cliënt zelf doet. Het laat bijvoorbeeld zien hoe waardevol, preventief en kostenbesparend vrijwilligerswerk is. En hoe duur steekproefcontroles van de belasting uitpakken. Dit zet aan tot innovatie: “kunnen we dat een volgende keer niet anders doen? Ik ga overleggen met die persoonlijk verzorger, met de belastingdienst of met werk en inkomen van de gemeente” zijn voorbeelden van vaak gehoorde uitspraken. Qua kosten pakt de welzijnsaanpak vaak goedkoper uit dan de referente aanpak, zeker op lange termijn. De referente aanpak is soms even zoeken, want hoe zou de casus zijn afgelopen als onze aanpak niet beschikbaar was?

Grootste nadeel van de effectencalculator is dat het veel tijd kost. Gezamenlijk een casus reconstrueren kost al snel 2 uur tijd en dan moet de calculator het nog verwerken in een rapportage. Om die reden weet Sociom nog niet of men dit instrument komend jaar wil blijven inzetten.

Enquête dagbesteding

Van de dagbesteding , die Sociom in 2015 heeft overgenomen van een zorgorganisatie, wilde projectleider Huberiet Vollenberg weten hoe deze nu door cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers wordt beleefd.  Daarom werden onder 73 cliënten/mantelzorgers en de 50 vrijwilligers van de dagbesteding digitale enquêtes afgenomen. 4 HBO-stagiaires bezochten alle vier de dagbestedingslocaties. Cliënten van de dagbesteding worden onder anderen bevraagd over tevredenheid en of het aanbod aansluit op hun behoeften. Deze ervaringen en voortgang worden getoetst aan het persoonlijke trajectplan. Bij vrijwilligers gaat het om het meten van verbondenheid (met het dorp), gelijkwaardigheid (aan beroepskrachten) en de inzet van hun talenten. De eerste meting is inmiddels gedaan en de uitkomsten worden met mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten per dagbestedingslocatie besproken. Doel is samen tot een verbeterplan te komen en de meting over een jaar te herhalen. Zo vallen meten, leren, samenwerken en verbeteren helemaal samen.

Enquête huis aan huis

Een huis aan huis enquête leek  de teamleden van Cuijk en Boxmeer een goed middel om met bewoners in gesprek te komen. Deze enquêtes werden afgenomen in twee wijken waar de contacten nog minder goed ontwikkeld. Teamleden belden, met de digitale enquête op de iPad, huis aan huis aan en gingen in gesprek. In Boxmeer gebeurde dit in samenwerking met een net opgericht buurtcomité.

De enquête blijkt een goed middel om met bewoners in gesprek te komen. En hen bewuster te maken van hun mogelijke bijdrage in de wijk en hen te verleiden actief te worden. Daarnaast is de enquête een nulmeting en worden op basis van de uitkomsten interventies in de buurt gedaan, in samenwerking met bewoners. Een tweede meting volgt komend jaar. Ook deze manier van werken is intensief. Neveneffect is de samenwerking en teamspirit die ontstaat tijdens het enquêteren.

Hoe gaat Sociom in 2017 verder met effect- en resultaatmeting?

Jeroen Rovers: “Wij hebben de gemeenten van ons werkgebied voorgesteld om effect- en resultaatmeting te starten met een bijeenkomst van medewerkers, inwoners, raadsleden, ambtenaren en wethouders. De 5 gemeenten Land van Cuijk hebben besloten vooralsnog te starten met een voorstel effectmeting voor 2 onderdelen van het werk. De gemeenten hebben een ambtenaar gemandateerd hierover met Sociom afspraken voor te bereiden. De GGD wordt betrokken bij het meten van resultaten”. 

Sociaal Werk Nederland (SWN) heeft nieuw kwaliteitsbeleid ontwikkeld. Sociom is daar blij mee en stemt af met SWN inzake de effect- en resultaatmeting. In 2017 wordt het kwaliteitsbeleid van Sociom verder uitgewerkt en worden keuzes gemaakt welke instrumenten wanneer worden ingezet.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg