invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

WIJEindhoven: Samenwerking in generalistische wijkteams

Gepubliceerd op:

WIJEindhoven is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen onder de regie van de gemeente Eindhoven. Doelstelling van deze samenwerking is dat mensen met een ondersteuningsvraag zelf de controle behouden over hun leven. Hiervoor organiseert WIJEindhoven ondersteuning op verschillende gebieden: werk, wonen, samenleven in wijken en buurten, en zorg. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties werken samen in generalistische wijkteams.

In september 2012 zijn de eerste twee generalistische wijkteams begonnen. In maart 2013 is besloten, naar aanleiding van landelijk politiek beleid, dat de rest van de stad voor 1 januari 2015 ook WIJ-teams zou hebben.

De WIJ-aanpak: Leren door te doen

Ieder is generalist, maar niet ieder heeft dezelfde kennis. Binnen het team leer je van elkaar. Ook in de werkwijze en in de manier waarop de teams georganiseerd worden, speelt het uit ervaringen leren een rol. Hoe aan dit principe concreet invulling wordt gegeven is bewust niet van tevoren vastgesteld.

Samen bereik je meer

WIJeindhoven is meer dan alleen de teams. Het begint met het versterken van de sociale basisstructuur(basisvoorzieningen en maatschappelijke marktplaats). Deze voorzieningen moeten ertoe bijdragen  dat veel mensen geen beroep meer hoeven te doen op ondersteuning in de eerste en tweede lijn. Daarnaast kiest WIJEindhoven voor een integrale aanpak en maatwerk door de generalistische WIJeindhoventeams in te zetten.

Werkwijze

De eerste vraag die een generalist stelt wanneer iemand bij het WIJ-team aanklopt is: Wie ben jij? Wat kun je zelf bijdragen aan het oplossen van je ondersteuningsvraag? De vervolgvraag luidt dan: Wie uit je omgeving kan je daarbij helpen? Pas dan wordt bekeken wat aan ondersteuning vanuit de gemeenschap georganiseerd kan worden. Als het op eigen kracht of samenkracht niet lukt komt de generalist uit het wijkteam tijdelijk in actie. Pas als deze niet verder komt wordt opgeschaald naar de tweedelijns ondersteuning. De tweedelijns ondersteuning wordt dus pas ingezet wanneer nodig. De laatste vraag die gesteld wordt is dan: En wat kun jij voor de wijk doen?
WIJEindhoven werkt vanuit het uitgangspunt één huishouden, één plan, één contactpersoon. De generalist blijft betrokken bij het huishouden.

Doelgroep

De WIJ-teams zijn er in principe voor alle inwoners, met en zonder problematiek. Hierbij staat solidariteit voorop, en burgers zonder problematiek willen en kunnen ook hun steentje bijdragen aan de wijk. De rol van de generalist in het WIJ-team is hier veel meer een van samenbrengen dan een van ondersteunen. Daar waar nodig verleent de generalist uiteraard wel ondersteuning.

Organisatie

De WIJ-teams kennen een wisselende samenstelling, afhankelijk van het type wijk waarin zij actief zijn. Weliswaar is elke wijk iemand aanwezig met ervaring in GGZ, iemand met ervaring in VG, iemand die deskundige is in werk gerelateerde problemen en iemand met deskundigheid op het gebied van jeugd- en gezinsproblematiek. Dit kan vervolgens uitgebreid worden met medewerkers uit diverse instellingen en/of de gemeente. Elk WIJ-team heeft daarnaast een teamleider die (tijdens deze opstartfase) wordt gedetacheerd naar en betaald door de gemeente. Voor het eerste jaar heeft elk team tijdelijk een eigen kantoor gekregen in de wijk. Na dit eerste jaar zal het team de wijk goed genoeg kennen om geschikte vergaderlocaties te kunnen gebruiken.

Rol van de gemeente

De regie ligt op dit moment (nog) bij de gemeente, die ook een aanjaagfunctie heeft en de regels van het speelveld bepaalt. Hier is het doel om op termijn een onafhankelijk gremium te vormen waaronder de WIJ-teams werken. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie zijn tussen verschillende belanghebbenden. Ook vindt er op gemeentelijk niveau momenteel veel afstemming plaats met de provincie en zorgverzekeraars, VGZ en CZ. Met het oog op de beleidsontwikkelingen in de langdurige zorg zal dit samenwerking nog belangrijker worden. De zorgverzekeraars steunen de ontwikkeling die in Eindhoven gaande is.

Samenwerkingspartners in de wijk

Samenwerking in de WIJ-teams heeft voordelen voor beide kanten, de gemeente en de aanbieders. Aanbieders kunnen hun medewerkers de kans bieden om deel uit te gaan maken in de wijkteams. Hierdoor leren zij werken in een setting die aansluit bij de beleidsplannen rondom een wijk- en buurtgerichte aanpak van verpleging en verzorging, maar altijd aansluitend bij de vraag van de bewoner. De gemeente aan de andere kant heeft baat bij de kennis van de aanbieders en professionals.
Bij professionals die willen werken in WIJEindhoven teams wordt vooral gekeken naar persoonlijke competenties. WIJeindhoven zoekt “best persons”. Hierbij ligt de nadruk ook op diversiteit in de WIJ-teams, zodat casussen tijdens de wekelijkse casuïstiekbesprekingen vanuit meerdere oogpunten belicht worden.

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg