invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De langdurende zorg in 2020: trends zorgmedewerker

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgmedewerker en zorgorganisaties. Hervorming is noodzakelijk door een veranderende zorgvraag en een forse stijging van de zorguitgaven. De veranderingen in de langdurende zorg hebben gevolgen voor (toekomstige) zorgmedewerkers, cliënten en aanbieders.

Hoe ziet het werk in de langdurige zorg in 2020 eruit?

Het werk zelf, maar ook de manier van leidinggeven en opleiden is in 2020 veranderd. Niet alleen door de ontwikkelingen in de langdurige zorg, maar ook omdat ‘nieuwe werknemers’ andere verwachtingen en belangen hebben. Daarnaast ontstaat een grotere variatie in organisatievormen. Ook de te veranderde eisen op de arbeidsmarkt zijn van grote invloed.

De volgende trends beïnvloeden het werk van de zorgmedewerker in 2020:

 • Arbeidsmarkt: nieuwe competentie- en takenprofielen
  Door veranderde eisen aan de zorgmedewerker is ook de werkwijze veranderd. Medewerkers (moeten) beschikken over een hoger opleidingsniveau en andere competenties. Van een kleine groep medewerkers wordt gevraagd om over specifieke aandoeningen expertise te ontwikkelen. Van een grote groep professionals wordt flexibiliteit gevraagd om op verschillende plaatsen en voor verschillende doelgroepen inzetbaar te zijn. Veel banen in de zorg hebben een bredere invulling gekregen, nieuwe taken zijn bijvoorbeeld het vervullen van een poortwachtersrol, signalering en het begeleiden van mantelzorgers. Ook het leggen van verbindingen in het netwerk van zorg en ondersteuning maakt deel uit van de nieuwe functieprofielen.
 • Cliënten: zelfredzaam en regievoerder
  De relatie tussen cliënt en zorgmedewerker verandert. Samen bepalen zij als kritische ervaringsdeskundige en als professional welke (aanvullende) ondersteuning wenselijk is. In plaats van het medisch handelen worden vooral welzijn, zelfstandigheid en sociale participatie centraal gesteld. Cliënten in 2020 worden ouder, wonen langer thuis, zijn individualistischer maar ook meer betrokken en zijn goed geïnformeerd. Zij hebben een actieve rol in het inrichten van eigen zorg en ondersteuning en zij vervullen deze rol graag. De focus van zorg is erop gericht om de cliënt of diens mantelzorger te ondersteunen bij zelfmanagement, zelfredzaamheid en eigen regie.
 • Samenwerken in de wijk: nieuwe taken, nieuwe werkrelaties
  Zorgaanbieders werken nauw samen met de gemeente, maar ook met andere aanbieders en met de eerste lijn. De samenwerking vindt plaats in netwerken op wijk- of buurtniveau. Professionals moeten zich bewust zijn van hun positie binnen het netwerk. Zij kijken in hun werk over de grenzen van hun eigen organisatie heen en hebben te maken met andere werkterreinen en nieuwe taken. Flexibiliteit, zelfstandigheid en meer verantwoordelijkheid hebben geleid tot taakherschikking en hogere functie-eisen.
  De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke rol in het netwerk en heeft een breed takenpakket. Zij combineert verpleegkundige taken waarvoor zij bekwaam en bevoegd is met taken op sociaal gebied, zoals het verbeteren van de samenhang tussen preventie, zorg, welzijn en wonen.
 • Informele zorg: ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
  Informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers) hebben een meer centrale en beter vastgelegde positie binnen de langdurige zorg en ondersteuning. Bij het vaststellen van wat een cliënt nodig heeft zijn de cliënt en zijn sociaal netwerk altijd het uitgangspunt. Mantelzorg speelt dus een grote rol. Voor zorgmedewerkers betekent dit dat zij nauw samenwerken met informele zorgverleners. Zij zien mantelzorgers, vrijwilligers en de cliënt als gelijkwaardige partners.
  Het totaal aantal ontvangers van mantelzorg blijft stijgen. Het totaal aantal mantelzorgers neemt tot 2030 toe met 5%. Ouderen gaan vaker dan nu voor hun partner zorgen, waardoor het aantal mantelzorgers met een geringe draagkracht en een zware draaglast zal toenemen. Professionals vervullen daarom ook een belangrijke rol in het ondersteunen van de mantelzorger, onder ander om overbelasting te voorkomen.
 • Zorgwerknemer 3.0: zelfstandig, snelle schakel, gebruik van technologie
  De zorgmedewerkers van de toekomst zijn opgegroeid in een sterk gedigitaliseerde omgeving. Ze voeren graag verschillende taken naast elkaar uit. Ze leggen gemakkelijk (digitale) contacten over organisatiegrenzen heen en hechten aan een ruime mate van autonomie en vrijheid. Inzet van technologie heeft een vaste plek in het dagelijkse werk gekregen.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg