invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verbeteren van mondzorg met Omnios

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Om de mondgezondheid van ouderen in verpleeghuizen te verbeteren zet Omnios (een ambulante mondzorgdienst speciaal voor kwetsbare ouderen) een concept in gebaseerd op drie pijlers. Deze pijlers zorgen samen voor borging van mondzorg in het verpleeghuis:

  1. Inzetten van een betrokken en vakkundige tandarts en/of mondhygiënist op locatie.
  2. Implementatie van de richtlijn Mondzorg en borging van mondzorg in processen en beleid.
  3. Training van het verzorgend personeel.

Enquête

Om een beeld te krijgen van de organisatie van mondzorg in het verpleeghuis wordt bij kennismaking een enquête afgenomen bij het verzorgend personeel. Hierin komen ook kennisvragen over mondzorg en mondgezondheid aan bod.

Inzetten tandarts en/of mondhygiënist op locatie

Omnios beschikt over een mobiele tandheelkundige uitrusting en werkt met BIG-geregistreerde tandartsen en geaccrediteerde mondhygiënisten met affiniteit met de doelgroep. Alle controles en behandelingen worden geregistreerd in de zorgdossiers.

Implementatie en borging van de richtlijn Mondzorg

Omnios begeleidt instellingen bij het integreren van mondzorg in zorgprocessen en beleid. Hiervoor wordt een stuurgroep mondzorg ingesteld en wordt een behandelteam (tandarts, mondhygiëniste en (preventie)-assistente) aan het verpleeghuis gekoppeld. Elke 3 maanden komen de stuurgroep en een projectteam van Omnios bij elkaar om de voortgang te evalueren. Problemen in de uitvoering van het mondzorgbeleid worden besproken in de stuurgroep. Daarnaast heeft Omnios ook specifiek aandacht voor de locatiemanager en interne projectleiders mondzorg van een zorginstelling. Met periodieke evaluaties en begeleiding op afdelingsniveau creëert Omnios zekerheid over de borging van mondzorg.

Training van het verzorgend personeel

Zonder goede basiskennis van mondzorg zal er geen goede mondverzorging plaatsvinden. Daarom krijgen zorgmedewerkers van een instelling van Omnios een opleiding mondzorg. Idealiter krijgen 1 of 2 verzorgenden van elke afdeling een training tot mondzorgcoördinator aangeboden. De training gaat in op bewustwording van het belang van goede mondzorg, kennis op het gebied mondzorg (o.a. over aandoeningen in de mond) en kennis en vindbaarheid van de richtlijn Mondzorg. De training gaat uit van het ‘train de trainer’-principe zodat de verzorgenden na de training in staat zijn om de opgedane kennis blijvend over te brengen aan collega’s. Jaarlijks wordt er een opfriscursus georganiseerd.

Het projectteam van Omnios evalueert samen met de stuurgroep jaarlijks de drie pijlers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de formulieren uit de richtlijn Mondzorg en de resultaten van de enquête voor
het zorgpersoneel over de organisatie van de mondzorg.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg