invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Zorggroep: resultaten In voor zorg-traject (Thematranche Zelfsturende teams intramuraal)

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De Zorggroep wilde met kleinere zelfstandige teams de juiste voorwaarden creëren voor medewerkers om professioneel te handelen en sneller te kunnen inspelen op de omgeving. De introductie van zelfstandige teams sloot ook aan bij de organisatievisie ‘Sturen op resultaat’ en bij de wens de kaders voor medewerkers te beperken.

In voor zorg! Heeft De Zorggroep ondersteund bij het projectmatig aanpakken en aansturen, informatie uitwisselen met andere deelnemende partijen en bij coaching van teamleiders en managers.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van De Zorggroep is in maart 2014 begonnen en najaar 2015 afgerond.

Resultaten

Bij de medewerkers en afdelingen waar de zelfstandige teams inmiddels zijn geïntroduceerd:

  • Cliënttevredenheid van 7,8, medewerkerstevredenheid van 6,9
  • Kortere lijnen tussen medewerkers onderling en met familie
  • Beter geïnformeerde naasten en medewerkers
  • Cliënten ervaren meer rust
  • Medewerkers dragen meer eigen verantwoordelijkheid, spreken elkaar aan en komen met voorstellen

Methode

De Zorggroep heeft ervoor gekozen om niet in één keer alle teams te veranderen: in twee verzorgingshuizen zijn 8 teams gestart. Deze teams kregen beperkt kaders mee zodat er voldoende ruimte was voor ontwikkelen en experimenteren. De 8 teams kregen daarom de naam ‘Groene Weide-teams’.

Met hen en In voor zorg! heeft De Zorggroep de zogenaamde ‘Plaat Zelfstandige Teams’ gemaakt die inzicht geeft in wat de teams zelf kunnen regelen en waar de organisatie ondersteunend en voorwaardenscheppend in is.

De ervaringen van de introductie van de intramurale Groene Weide-teams en van eerdere zelfstandige teams bij Groene Kruis Thuiszorg zijn gebruikt om tot een goede aanpak te komen voor de volgende fase waarbij 12 nieuwe teams in 2016 gerealiseerd zullen zijn.

De Zorggroep heeft de aanpak, de werkende principes en aandachtspunten samengevat in een overzichtelijk document ‘Resultaten traject zelforganisatie De Zorggroep’.

Organisatie

De Zorggroep is actief in de regio Noord- en midden-Limburg. Sinds 1 januari 2015 bestaat de organisatie uit drie zorgsectoren: Groene Kruis Thuiszorg, Zorg voor mensen met Dementie/Niet-aangeboren hersenletsel en Somatiek-Geriatrische Revalidatiezorg en Expertise Behandelcentrum. De sectoren worden ondersteund door de concerndiensten.

De Zorggroep levert zorg aan ruim 2.216 voornamelijk oudere cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen en aan 4.991 cliënten extramuraal. De organisatie bestaat uit 36 locaties voor verplegen, verzorgen, wonen, waaronder een hospice. Bij De Zorggroep werken 6.757 medewerkers (fte 3.895) en 2.900 vrijwilligers.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

8 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg