invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Samenwerkingsverband Oldenzaal: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De gemeente Oldenzaal, de zorgorganisaties, huisartsen, informele ouderenorganisaties en de zorgverzekeraar werken met elkaar samen in het Samenwerkingsverband Oldenzaal. Het In voor zorg-traject had het doel zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen efficiënt en doelmatig af te stemmen.

Eén van de initiatieven om dit te bereiken was de pilot Casefinding Kwetsbare Ouderen. Een deel van het samenwerkingsverband heeft vanaf 2011 een pilot gedaan met ‘casefinding’ kwetsbare ouderen in twee huisartsenpraktijken. Er zijn 78 ouderen (75+) gescreend op kwetsbaarheid, 26% bleek kwetsbaar. In het kader van de transitie ontstond bij meerdere partijen de behoefte om een betere verbinding te maken tussen het medische, het zorg en het sociale domein. Zorg voor kwetsbare ouderen blijkt namelijk  vaak versnipperd, soms komen veel professionals over de vloer, hulp werkt langs elkaar heen, of behandelingen zijn niet goed op elkaar afgestemd. Doordat er veel partijen betrokken zijn, met ieder eigen belangen, kunde, financiering en capaciteit gebeurt er soms niet dat wat de cliënt écht nodig heeft. Er is meer coördinatie nodig.

In voor zorg!

De vraag die Samenwerkingsverband Oldenzaal heeft gesteld aan In voor zorg! is het bieden van ondersteuning bij de doorontwikkeling van de pilot Casefinding Kwetsbare Ouderen in Oldenzaal. De 2 veranderopgaven in Oldenzaal zijn:

 • Samenwerken mét de burger door de professionals in zorg, welzijn en ondersteuning met als doel: 1 plan met de burger in regie.
 • Veranderen in gedrag: van zorgen vóór naar zorgen dát, door alle professionals in zorg, welzijn en ondersteuning, maximaal gebruik makend van de eigen- en samenkracht van burgers.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf juni 2015 tot januari 2017

Resultaten

 • Een sociaal wijkteam is gestart door de samenwerkende welzijnsorganisaties. Dit team is sinds mei 2016 dagelijks van 9-11 uur via een telefonisch- en inloopspreekuur bereikbaar voor inwoners en hulpverleners met vragen Het team werkt Oldenzaal breed en vormt de toegang tot het voorliggende veld. De vragen variëren van het zoeken van een maatje en/of activiteiten om de dag te structureren, tot meer complexe vragen zoals schulden, huisuitzetting en huiselijk geweld.
 • Wijkgericht werken wordt door steeds meer partners bepleit en ingezet. Het wijkgericht werken is in de proeftuinwijk De Thij toegepast en zijn de volgende resultaten bereikt:
  • Enquête burgers voor burgers: deze is huis aan huis afgenomen in de Thij bij 90 huishoudens.
  • Next Door: de buurtapp Next Door is door het welzijnsteam in De Thij gepromoot onder bewoners en relevante professionals, zoals de wijkagent en mensen van de woningstichting. Een handig communicatie instrument tussen bewoners onderling en tussen bewoners en professionals in de wijk.
  • Kerstmarkt: het welzijnsteam De Thij heeft met ondernemers en bewoners in de wijk een kerstmarkt georganiseerd voor buurtbewoners. Deze werd met 150 bewoners goed bezocht. Het was een middel voor ontmoeting tussen bewoners en tussen bewoners en het welzijnsteam. Een investering in het verwerven van contacten.
  • Pilot Actieve Ontmoeting in de Thij: De pilot Actieve ontmoeting staat in het teken van ontmoeting tussen bewoners van de wijk de Thij.
  • Populatiebekostiging wijkverpleegkundige zorg is als pilotproject in De Thij gestart per april 2016, nulmetingen triple A (tevredenheid, welbevinden en kosten) zijn gedaan en de pilot gaat in 2017 door. De gemiddelde score op tevredenheid ligt op 8,5.

Organisatie

Oldenzaal heeft ca. 32.000 inwoners, 21% van hen is 65 jaar of ouder. Het samenwerkingsverband is het enige overlegorgaan in Oldenzaal waar gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties bij elkaar komen. De omvang van de verandering is op het niveau van heel Oldenzaal (32.000 inwoners) wat betreft de partners 1e schil samenwerkingsverband. Alles is in beweging en werkt meer samen, meer wijkgericht etc. De inwoner wordt door alle betrokken professionals en vrijwilligers breder bekeken, op potentie (kracht) en preventie (kwetsbaarheid). De focus is de gelukkige inwoner.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg