invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Lelie zorggroep: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In 2010 is Lelie zorggroep ontstaan als holding van 4 zorgorganisaties. Zij staan samen voor hetzelfde doel: de continuïteit van de christelijke ketenzorg. De samenwerking tussen deze zorgorganisaties op het niveau van cliënt was nog niet optimaal. Daarnaast werden initiatieven van professionals door de tamelijk hiërarchische structuur niet succesvol.

Lelie zorggroep ontwikkelde in haar In voor zorg-traject een model van zelforganiserende (wijkgerichte) teams in de zorg thuis en zorg met verblijf. Een model dat toepasbaar is voor een organisatie dat opereert in zowel stedelijke als landelijke gebieden met grote verschillen in klantdichtheid. Voor Lelie zorggroep is het uitgangspunt van dit model: de betekenisvolle relaties tussen de cliënt en haar (professionele) verzorgers.

De verantwoordelijkheid voor deze relatie legt Lelie zorggroep bij de medewerkers die deze relatie beïnvloeden. Want eigenaarschap brengt medewerkers in gehele organisatie in beweging en maakt ieder verantwoordelijk om het uiteindelijke doel te bereiken: het welzijn en de zelfredzaamheid van mevrouw Jansen en haar netwerk.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Lelie zorggroep is afgerond op 23 januari 2015.

Resultaten

De focus van de hele organisatie is verlegd naar de cliënt- medewerkerrelatie. Kaders en teamtaken zijn onderdeel geworden van de werkprocessen van zorgteams en de ondersteunende diensten.

 • Het appèl op het leer- en ontwikkelvermogen van medewerkers resulteert in een grote mate van betrokkenheid;
 • Er is meer beweging in de organisatie. Medewerkers in de teams zijn nu klaar voor andere werkwijze. Het proces ( de betrokkenheid) en de implementatie van geautomatiseerde planning en registratie hebben een aanjaagfunctie.

Resultaten uit de businesscase:

 • Op termijn wegen de jaarlijkse, financiële opbrengsten mogelijk op tegen de kosten. De opbrengsten komen voort uit een daling van de fte overhead. De kosten zijn het verwachte productiviteitsverlies door het uitvoeren van de extra werkzaamheden door de teams. Het is de bedoeling dat de productiviteit op termijn weer zal stijgen. De compensatie in uren is ook bedoeld om zorgmedewerkers te ondersteunen.
 • Lelie zorggroep heeft in 2015 50 zelforganiserende wijkgerichte teams (thuiszorg) en 40 zelforganiserende teams in verpleeghuizen.
 • Teamcoaches van Lelie zorggroep kunnen maximaal 6 teams aansturen (1 fte op 90 medewerkers). Dit betekent 6 uur coaching in de week.

Resultaten uit de proeftuinen:

De kwantitatieve baten wogen niet op tegen de kosten. In de proeftuinen is het productiviteitsverlies tot nu toe nog niet gecompenseerd door een reductie in fte. De kwalitatieve baten (o.a. stijging betrokkenheid van medewerkers en op langere termijn hierdoor een hogere cliënttevredenheid) hebben de doorslag gegeven om met dit model door te gaan.

Methode

De aanpak van het traject was tweeledig, namelijk:

 1. Experimenteren met zelforganisatie (12 thuiszorgteams en 4 verpleeghuisteams)
  De veranderstrategie was de 'groene weide', waarbij zo weinig mogelijk kaders werden meegegeven. Het resultaat was dat medewerkers in beweging kwamen en dat er behoefte kwam aan kaders. Medewerkers trokken vrijwel meteen de conclusie dat ze niet meer terug wilden.
 2. Het ontwikkelen van een model d.m.v. proces redesign, waaronder:
  Ontwikkeling van de kaders. De kaders bestaan uit de procestekeningen, structuur (teamsamenstelling), duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, functiebeschrijvingen en een normering voor de tijdsbesteding.
  - Uitvoeren van een gap analyse. Hiermee werd de impact van de nieuwe werkwijze (soll) duidelijk op het gebied van functies en formatie.
  - Ontwikkelen van een master implementatieplan. Dit plan is leidraad voor de regio- implementatieplannen. De insteek is dat de implementatie van ‘zelforganisatie’ zoveel mogelijk lokaal verankerd moet plaatsvinden. Door deze 'blauwe' fase kwam het besef dat de hele organisatie moet veranderen en dat kaders ook nodig zijn ('vrijheid in gebondenheid').

Vervolg

De aanpak wordt na het In voor zorg-traject verder uitgerold. Dat wordt gedaan in de regio, in plaats van met een centrale top-down benadering. Lelie zorg hanteert als leidraad bij deze uitrol een 7-stappenplan:

 1. Scholing van de teamcoach
 2. Uitleg aan de teams
 3. Het creëren van een team (samenwerking en gevoel)
 4. Het verdelen van teamtaken
 5. Scholing van de teamtaakhouders
 6. Starten van de uitvoering van teamtaken
 7. Evalueren van de uitvoering van de teamtaken en bepalen startdatum beheerfase

Er komt een centrale klankbordgroep met vertegenwoordiging uit de regio's (en cliëntenraad). Verder ziet Lelie zorggroep mogelijkheden voor aanpassing van het model Lelie zorggroep. Deze past nu in de context van de hervormingen van de langdurige zorg, maar de aannames en uitgangspunten voor de kosten zijn aanpasbaar. Tot slot wil Lelie zorggroep verder aan de slag met de transitie van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'.

Organisatie

Lelie zorggroep zet de zorg voor cliënten centraal. Zij willen samen met elkaar goed zorgen voor mensen die dat nodig hebben, met hart en ziel vanuit een christelijke levensovertuiging. Lelie zorggroep is in Nederland met zo'n 3500 medewerkers en 400 vrijwilligers actief in de sector V&V EMZ, Intensief ambulante hulp, zorg met verblijf, GGZ en Kerk Maatschappelijk Werk en bedient daarmee ruim 6000 cliënten.

Meer informatie

Tags

Publicaties

2 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg