invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

In & Out Kampen: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Onder het motto ‘Minder zorg, meer welbevinden’ is het In voor zorg-traject 'In & Out in Kampen' gestart. Zes deelnemende organisaties namelijk: IJsselheem, Icare, Stichting Welzijn in Kampen, AMW De Kern, Medrie en de gemeente Kampen deden hier aan mee. Deze organisaties zijn samen aan de slag gegaan om op een vernieuwde manier ondersteunings-, hulp- en zorgvragen te benaderen vanuit een gezamenlijke visie. Met als belangrijkste beoogd effect: meer welbevinden en minder zorg voor inwoners van 65 jaar en ouder van de wijken Brunnepe en Hanzewijk. Het doel van het project is dat 65-plussers zo lang mogelijk prettig en zelfstandig kunnen wonen in de wijken Brunnepe en Hanzewijk in Kampen. Hiervoor is het nodig dat er voldoende voorzieningen zijn voor ontmoeting en ondersteuning, maar ook dat mensen actief kunnen zijn in de eigen buurt. En dat de verschillende organisaties van elkaar weten wat ze doen.

Met het traject beoogde ze 3 doelen te bereiken:

  1. Het bereiken van meer welbevinden van en minder zorg in de wijk voor ouderen
  2. Verbeteren van de ketensamenwerking door het ontwikkelen van een integraal aanbod van preventie, welzijn, vrijwilligers en zorg
  3. Ontwikkelen van gezamenlijke praktische werkwijze voor ondersteuning van en signalering bij oudere inwoners

Doorlooptijd

Het traject liep van begin 2015 tot medio 2016

Resultaten

  1. Gesprekken met inwoners leverde duidelijkheid op over mogelijkheden om het welbevinden van de inwoners te verbeteren. Er zijn direct oplossingen gerealiseerd voor knelpunten en problemen.
  2. De samenwerking tussen professionals van verschillende aanbieders is geïntensiveerd. De 'muren' tussen organisaties zijn afgebrokkeld en dit heeft de ketensamenwerking versterkt.
  3. Verschillende scholingen hebben plaatsgevonden die bijdragen aan de ontwikkeling van een gezamenlijke gedeelde werkwijze. Voor de communicatie tussen professionals wordt mogelijk OZO-verbindzorg ingezet. Ook wordt een wijkplatform voor alle inwoners van de wijk gelanceerd.

Methode

Het project In & Out Kampen kon volgens de deelnemers alleen slagen als 65-plussers zelf betrokken zijn bij het project. Daarom gingen zij allereerst met deze mensen in gesprek, via bijeenkomsten in de wijk en via individuele gesprekken. Daarbij kwamen allerlei vragen aan de orde, zoals:

  • Wat vinden ze belangrijk in hun leven?
  • Wat gaat goed en wat kan beter?
  • Hoe zouden ze actief willen worden in de wijk?
  • En wat hebben ze daarbij nodig?

Voor de individuele gesprekken werd gebruik gemaakt van de methode Levenskracht. Hierdoor werd goed zicht verkregen op de behoeften en mogelijkheden van ouderen in Brunnepe en Hanzewijk. Daarna gingen de partijen aan de slag met de vraag wat dit betekent voor de bestaande zorg en ondersteuning. Het project In & Out helpt de gemeente en de deelnemende organisaties om de gewenste verandering tot stand te brengen, eerst in Brunnepe en Hanzewijk en vervolgens in heel Kampen. Kern van de aanpak was om vanuit het perspectief van de burger te kijken wat nodig is en te oefenen met nieuwe vormen van samenwerking en ondersteuning die hieraan bijdragen.

Organisatie

In het project In&Out hebben zes partijen de handen ineengeslagen: de gemeente Kampen, IJsselheem woon- en zorgcentrum, Icare thuiszorg, Stichting Welzijn in Kampen, AMW De Kern en Medrie.
Deze organisaties zijn samen aan de slag gegaan om meer welbevinden en minder zorg te realiseren voor inwoners van 65 jaar en ouder van de wijken Brunnepe en Hanzewijk. Om de professionals hierbij te ondersteunen is een projectgroep gevormd met twee projectleiders en twee projectgroepleden. Verder een kerngroep vanuit het middelmanagement en een stuurgroep op bestuurlijk niveau waarin de zes partijen samen optrekken.

Het project In&Out gaat door. In oktober t/m december 2016 vindt de tweede behoeftepeiling met gebruik van Levenskracht plaats onder inwoners van Brunnepe en Hanzewijk.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

Publicaties

1 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg