invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Het Baken: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

het doel van het In voor zorg-traject van Het Baken was om vanuit het ervarend leren een systematisch strategie- en besluitvormingsproces en een bijpassende vertaling naar implementatie te ontwikkelen. Centraal hierbij stond het adequaat voorbeeldgedrag van leidinggevenden die, onder andere op basis van Coveys 7 principes, op alle niveaus een volwassen werk- en aanspreekcultuur laten ontstaan.

Dit moet leiden tot: een vermindering van het ziekteverzuim en het gereed zijn voor het overhevelen van de begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De nevendoelen hierbij zijn: versterking van solvabiliteit, omzet en taakvolwassenheid.

Doorlooptijd

Het traject liep van november 2010 tot en met juli 2013.

Resultaten

Het traject heeft tot de volgende resultaten geleid:

  • het managementteam (MT) en haar leden zijn gegroeid in taakvolwassenheid, professionaliteit en lerend vermogen
  • het ziekteverzuim is afgenomen van 7,65 naar 5,16%
  • start van herpositionering van de dienstenportfolio en sterkere relaties met gemeenten als toekomstige belangrijke partners
  • financieel gezondere organisatie (rendementstoename 6,35%, solvabiliteitsgroei 6,5%, extramurale omzet groei 10%, vastgoedportefeuille nagenoeg op orde)
  • toename personele tevredenheid door het bieden van meer professionele ruimte bij nagenoeg gelijkblijvende waardering vanuit de cliënten (CQ Index 8.1)

Methode

Bij het traject is gebruik gemaakt van intensieve coaching van MT-leden (individueel/team), en advies en herijking van de organisatiestructuur en functies. Per doel zijn ook specifieke methoden/instrumenten ingezet. Sommige hiervan grepen aan op persoon/eigen stijl van leidinggeven, zoals Narratief leren (verhalen vertellen/beluisteren versterkt draagvlak voor veranderingen) en Actieonderzoek (leidinggevende op zoek naar eigen veranderdoelen). Andere instrumenten hadden meer betrekking op structuren zoals het OGSM-format en de Kaderbrief 2013.

Naast aandacht voor de harde structuurveranderingen (bijvoorbeeld‘span of control/attention’ afdelingen) was er ruimte voor de ‘zachte’ kant: bewustworden/bespreken van eigen verantwoordelijkheid bij bestuurlijk ‘zwaar weer’.

Vervolg

De organisatie zal de volgende vervolgstappen zetten:

  • Het MT gaat verder met de ontwikkeling van een gedeeld referentiekader en - in dialoog met medewerkers - gezamenlijke professionele waarden formuleren en in praktijk brengen, zoals professionele ruimte en taakvolwassenheid. Ook wordt hierbij het middenkader (afdelingshoofden/teamleiders) betrokken in een vergelijkbaar (vervolg)traject.
  • Het dienstenportfolio wordt verder opgebouwd en verstevigd, in lijn met de aankomende overheveling van AWBZ naar Wmo, zodat de organisatie krachtig en toekomstbestendig wordt.
  • De bestuurder gaat participeren in het In voor zorgbestuurdersnetwerk.
  • De projectresultaten worden verzameld in de vorm van ‘Storytelling’ en gebundeld in een boek als tastbaar bewijs van de verandering die in gang is gezet.

Organisatie

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto 'vertrouwd en dichtbij' kwalitatief goede zorg verleent aan 288 intramurale en 142 extramurale cliënten. De organisatie wil zich richten op een lange termijn focus. De ingrijpende en complexe veranderingen in de samenleving vragen om adequate besluitvormingsprocessen en een taakvolwassen werkcultuur.

Meer informatie 

Dossier(s)

Tags

Publicaties

1 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg