invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Driezorg: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op:

Driezorg had voor de start van het In voor zorg-traject weinig ervaring met een verandertraject van deze omvang en deze impact. Met het traject beoogde Driezorg kennis en vaardigheden op het gebied van organisatieontwikkeling, verandermanagement, communicatie  en marketing binnen te halen. Tegelijkertijd wilde ze ervaring op deze terreinen opbouwen, de verandermotor aanjagen en leren deze op gang te houden.

Hoewel Driezorg zich sinds 2011 oriënteerde op een koerswijziging, lag tot begin 2014 de prioriteit bij groei, stabilisatie van haar positie en het opbouwen en versterken van de kernactiviteiten.

Driezorg voelde begin 2014 de noodzaak ‘het roer om te gooien’. Nadat in de jaren voorafgaand meerdere pogingen waren gedaan om een beweging in te zetten naar zelforganisatie en meer strategisch focus, wilde Driezorg met hulp van In voor zorg! in 2014 tot concrete stappen komen.

Met het traject beoogde Driezorg 2 doelen te bereiken:

  1. de implementatie van een nieuwe besturingsfilosofie binnen Driezorg (plus bijbehorend gedrag);
  2. de implementatie van portfolio, relatiemanagement en stakeholdersmanagement zodat de organisatie zich beter kan positioneren in de markt.

Doorlooptijd

Het traject liep van begin 2014 tot medio 2016.

Resultaten

Het traject heeft in verschillende fases noodzakelijke tussenresultaten behaald die beschreven staan in de factsheet van Driezorg. In de laatste fase van het traject zijn de volgende resultaten bereikt:

  1. Vier teams (2 intramuraal en 2 extramuraal) beschikken over de basiskennis van zelforganisatie en een teamkompas om zelfstandig verder vorm te gaven aan de beweging naar zelfuitvoerende teams.
  2. Er zijn 4 procesbegeleiders opgeleid. Zij kunnen samen met de teammanagers teams begeleiden in het proces naar zelfuitvoerende teams.
  3. Teammanagers beschikken over een werkwijze en reglement waarmee zij zelfstandig intervisie kunnen vorm geven.
  4. Er is een start gemaakt met de herverdeling van taken in het middenkader, aansluitend bij ieders kwaliteiten.
  5. Er ligt een basisplan om zelforganisatie verder uit te rollen binnen de organisatie.

Methode

Al snel na de start van het In voor zorg-traject in 2014 bleken de randvoorwaarden voor de verandering onvoldoende aanwezig. In juni 2014 is daarom een tussenstap gemaakt en is de focus verlegd naar het op orde brengen van de randvoorwaarden voor de beoogde implementatie. De randvoorwaarden betroffen 3 onderdelen:

  1. herijking en vaststelling van een stip op de horizon;
  2. herijking en vaststelling van de meerjarenstrategie;
  3. vaststelling van de besturingsfilosofie en een bijbehorende organisatiestructuur.

Een en ander met een flink ontwikkeltraject voor het MT. De initiële einddoelen zijn, ondanks bijstellingen, op de agenda blijven staan. Er is gedurende het hele traject veel aandacht geweest voor betrokkenheid.

Organisatie

Driezorg, een middelgrote ouderenzorgorganisatie in Zwolle en Hattem, bestaat uit 11 locaties en is ontstaan uit meerdere fusies en nieuwbouwlocaties. De organisatie biedt zorg, dienstverlening en faciliteiten op het gebied van Wonen, Welzijn & Zorg. De ‘Drie’ in Driezorg heeft betrekking op deze 3 kernelementen. Driezorg biedt hulp bij het huishouden, intra- en extramurale zorg. Dit doet ze veelal in combinatie met dagbesteding en welzijnsactiviteiten. Halverwege 2016 bedient Driezorg ruim 1600 cliënten met 438 zorgmedewerkers (268 fte) in tijdelijke of vaste dienst.

Meer weten

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg