invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

BetuweZorg: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

BetuweZorg presenteert de resultaten In voor zorg-traject. De organisatie levert huishoudelijke verzorging en (laag complexe) verpleging en thuisbegeleiding. BetuweZorg wil aan het einde van het In voor zorg-traject getransformeerd zijn naar een naar buitengerichte, maatschappelijke en financieel gezonde organisatie met een stip op de horizon (2020) die de ingezette strategie blijft volgen om deze stip te bereiken.

Voor de V&V zijn met zorgverzekeraars volume-afspraken gemaakt waarbij met ingang van 2015 een reductie is toegepast van 10% ten opzichte van het volume 2014. Om de volumereducties te verwerken heeft BetuweZorg maatregelen gerealiseerd, waaronder reductie van de overhead en investering in ICT om de efficënty te verbeteren. Voor 2015 en 2016 bieden bovenstaande maatregelen rust om om slagvaardig een nieuwe strategie te ontwikkelen om zo de continuïteit van zorg en de financiële continuïteit van de organisatie veilig te stellen. De organisatie wil veranderen om ook in de periode daarna toekomstbestendig te zijn. Doelen van het In voor zorg-traject zijn dan ook:

  • Het maken van strategische keuzes om de toekomstbestendigheid van de organisatie veilig te stellen
  • Het professionaliseren van de interne organisatie

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot eind 2016

Resultaten

Strategie

  • Door de interne zwaktes en sterktes én de kansen en bedreigingen van de omgeving te onderzoeken is een duidelijk beeld ontstaan van de omgeving waarin de organisatie opereert. Hierdoor heeft BetuweZorg de keuze gemaakt om autonoom te groeien door middel van overnames. De overnames van Huis te Leende en Zorgcentra de Betuwe hebben geresulteerd in een omzetgroei.
  • BetuweZorg heeft een dienstenportfolio vastgesteld en een meerjaren strategische planning waarbinnen prioriteiten voor innovaties zijn vastgesteld en deze in een tijdslijn zijn uitgezet.
  • Concept gerealiseerd voor ouderen op het gebied van ontmoeting, ontspanning en betekenisvolle dagactiviteiten in samenwerking met Vergo en Welzijn Geldermalsen
  • Er wordt onderzoek gedaan naar samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio op het gebied van het verkopen en eventueel gezamenlijk leveren van V&V zorg.
  • Er wordt gewerkt aan een businessplan commerciële dienstverlening.

Professionalisering

  • BetuweZorg heeft een omslag gemaakt van een sterk directief aangestuurde organisatie naar een organisatievorm waarbinnen mensen hun verantwoordelijkheid mogen en kunnen nemen. De cultuur is veranderd naar een open, constructieve en veilige cultuur waar fouten gemaakt mogen worden. De organisatie functioneert efficiënter en de nieuwe cultuur heeft rust gecreëerd binnen het managementteam. Door de 'Bottom-up' structuur groeien medewerkers door er een beroep wordt gedaan op hun persoonlijke ontwikkeling.
  • De pilotteams zelfsturing zijn succesvol verlopen.
  • De ondersteuning van cliënten in hun autonomie en zelfredzaamheid als ook het stimuleren van inzet van informele zorg heeft de volle aandacht. Er zijn beleidskaders, visie en een operationeel plan met een financiële begroting vastgesteld.

Organisatie

BetuweZorg is een familiebedrijf en streeft ernaar bekend te staan als een maatschappelijk verantwoorde en betrokken thuiszorgorganisatie waar, cliënten centraal staan en worden ondersteund in hun autonomie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid door informele- en of professionele zorg. BetuweZorg levert huishoudelijke verzorging en (laag complexe) verpleging en thuisbegeleiding. De organisatie heeft ruim 400 medewerkers in dienst.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

1 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg