invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

WoondroomZorg: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

WoondroomZorg is samenwerkingspartner van 20 ouderinitiatieven in de sectoren Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en Verstandelijke Beperking (VG). Ouders van kinderen met levenslange zorgvragen bundelen hun krachten en met behulp van een PGB regelen zij de zorg voor hun kinderen zelf. WoondroomZorg deed mee aan de minitranche 'eigen regie' binnen In voor zorg! met het doel weer ‘terug naar de bedoeling’ te gaan. Ze wilde de interne regeldruk verminderen en de professionele kwaliteit van de zorg verhogen door de zogeheten werkende principes (vanuit de bedoeling) in te voeren. Doelstellingen waren:

  • De werkende principes definiëren en vaststellen
  • Duurzaam vertrouwen creëren bij de ouders
  • Het bevorderen van de overdraagbaarheid van ideeën om van elkaar te kunnen leren en de vertaling te kunnen maken naar de eigen teams (op-maat)
  • Stimuleren van een coachende attitude bij de coördinatoren ten opzichte van medewerkers.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf medio 2014 tot eind 2016

Resultaten

  • Gemeenschappelijke taal en collectieve ambitie: WoondroomZorg werkt vanuit de gedachte 'werken volgens de bedoeling', ontleend aan het boek 'Verdraaide organisaties' van Wouter Hart. Ze zijn gestart met verschillende inspiratie- en dialoogbijeenkomsten voor de begeleiders en ouders. Hierdoor ontstond een gemeenschappelijke taal en een sterker collectief met dezelfde ambitie.
  • Meer begrip tussen ouders en begeleiders zorgt voor een stabiele woonomgeving: De dialoog tussen ouders en begeleiders over de wederzijdse verwachtingen heeft een enorm positieve uitwerking gehad.
  • Inzicht in de invloed van zowel ouders als begeleiders op de eigen regie: De nulmeting, die ook gebruikt is voor de eindmeting, hielp om te onderzoeken welke zaken invloed hadden op de eigen regie. Eigen regie zit in kleine dingen die er voor bewoners echt toedoen. Ook mensen met een beperking kunnen keuzes maken. Bewoners durven meer te doen als er een vangnet is.  
  • Waardengedreven ouderinitiatieven helpen bij het stimuleren eigen regie: WoondroomZorg stimuleert de teams (en de ouders) om waarden gedreven te werk te gaan. Waardengedreven teams zijn succesvol kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving. De teams zijn ingericht op eigenaarschap en ondernemerschap bij de begeleiders onder leiding van een coördinator. Het moreel beraad is een instrument die hierbij kan worden ingezet. Dit is een instrument om morele vraagstukken te bespreken, te analyseren en hanteerbaar te maken. Het (verplicht) bijwonen van een aantal morele beraden per jaar leert de deelnemers de waarden en normen van de diverse betrokkenen bij een concrete casus in beeld te krijgen. Het is daarmee ook een permanente (her)oriëntatie op het werken volgens de bedoeling.
  • Gezonde balans bij ouders tussen persoonlijk belang en collectief belang is voorwaarde: Ouders zijn eigenaren van het ouderinitiatief. Deze betrokkenheid zorgt ervoor dat het initiatief goed loopt, maar kan in sommige gevallen ook voor spanning zorgen. Synergie tussen ouders en begeleiders is daarom een voorwaarde. Samenspel tussen de bewoner, ouder en begeleiders is erg belangrijk.
  • 'Vangnet' werkt als stimulator voor eigen regie: Elk ouderinitiatief WoondroomZorg heeft een coördinator die dient als aanspreekpunt voor medewerkers, ouders en voor directie en MT van WDZ. De coördinator dient ook als hitteschild en als vangnet voor de begeleiders. Met een goed vangnet is het ook voor een team veilig om meer te ondernemen en regie te nemen, wel of niet in overleg met ouders en bewoners. Zo zijn de begeleiders op hun beurt weer een vangnet voor de bewoners, zodat zij meer eigen regie durven te nemen. Het vertrouwen tussen ouders en begeleiders speelt een cruciale rol om het ‘vangnet’ aanwezig te laten zijn, in het belang van de bewoners.

Methode

WoondroomZorg is bewust met alle 20 ouderinitiatieven aan de slag gegaan om een gemeenschappelijke taal te krijgen en ervaringen uit verschillende initiatieven uit te wisselen. Er was een enorme diversiteit als het gaat over de wijze waarop ze met elkaar in gesprek zijn gegaan en de betrokkenheid van ouders verschilden per ouderinitiatief. De begeleiders waren allemaal zeer tevreden over de inspiratiebijeenkomsten en de dialoogsessies. Dit gaf hen de bevestiging dat ze op de goede weg zijn en dat de samenwerking met ouders meer onderhoud verdient dan ze tot nu toe hadden gedaan.

Organisatie

WoondroomZorg is samenwerkingspartner van ouderinitiatieven, op dit moment 20 in totaal. Ouders van kinderen met levenslange zorgvragen bundelen hun krachten en met behulp van een PGB regelen zij de zorg voor hun kinderen zelf. WoondroomZorg is in zo’n situatie de organisatie die zorg levert en de bedrijfsvoering ondersteunt waarbij de regie echter bij de ouders en kinderen blijft liggen.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

Publicaties

2 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg