invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Stimenz: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Stimenz is deelnemer aan Thematranche Welzijn van In voor zorg!. Als welzijnsorganisatie is Stimenz werkzaam in verschillende gemeenten, waaronder Apeldoorn, Barneveld en Ede. De organisatie zet vol in op zelfstandig ondernemende professionals die mensen uit alle lagen van de bevolking uitdagen mee te doen, te participeren en regie te (her)nemen over hun eigen leven. In het bijzonder mensen uit de lager sociaal economische lagen.

Als lange termijn doel heeft de organisatie zich ten doel gesteld een vangnet te willen zijn voor burgers die tussen wal en schip vallen in de nieuwe zelfredzame samenleving. Voor Stimenz betekent dit concreet een veranderopgave op de volgende onderdelen:

  • Focus op burger en samenleving: Marktgericht denken en handelen.
  • Zelfstandige ondernemende professionals: Medewerkers hebben meer autonomie zodat ze binnen gestelde kaders kunnen samenwerken met burgers, collega’s, netwerkpartners en opdrachtgevers.
  • Samenspel in een faciliterende organisatie: Introduceren nieuw (faciliterend) organisatiemodel.

De wens van de organisatie was en is om werk te maken van een organisatie die medewerkers laat (uit)vliegen om samen met burgers/bewoners, gemeenten en netwerkpartners te zwermen/te bewegen om zo het doel te bereiken. Een organisatie die zich (in vorm en hulp en dienstverlening) snel aan kan passen, als de samenleving daarom vraagt. Dat de zwerm snel kan wenden zonder dat ze onderling botsen. Zoals bijen uitvliegen en weer terugkeren, om te halen maar ook te brengen. Dat beeld heeft Stimenz geïnspireerd dit traject van de naam ‘De Kracht van de Zwerm’ te voorzien.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot eind 2016

Resultaten

  • Welzijn op recept. Een project waarbij inwoners/patiënten in een huisartsenpraktijk terecht kunnen bij een sociaal werker. Mensen kunnen vragen stellen over welzijn en zorg. Uit de pilot Welzijn op Recept blijkt tot nu toe dat individuele problemen van mensen niet altijd (snel) opgelost kunnen worden, maar dat hun algehele welzijn aanzienlijk verbetert door meer afleiding/ontspanning, nieuwe ontmoetingen, het ontdekken van talenten etc. Nieuwe arrangementen worden ontwikkeld vanuit de behoefte van de mensen zelf.
  • Stimenz Werkt. Jongeren in de leeftijd van 18+ met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden bemiddeld naar werk, stage, school via een ondersteunings-traject vanuit het jongerenwerk. Ook worden jongeren gestimuleerd mantelzorger te worden.
  • Welzijn loont. Er zijn drie innovatieve projecten/initiatieven/samenwerkingsverbanden gerealiseerd op basis van signalen vanuit de markt. De praktijkcases laten zien dat samenwerking tussen disciplines van de verschillende welzijnsorganisaties niet alleen waarde toevoegt in het leven van bewoners (jong en oud), maar ook economische besparingen en baten oplevert. Investeren in welzijn loont!

De organisatie is echt in beweging en het traject is een soort vliegwiel geweest om allerlei initiatieven en projecten te starten die tot doel hadden de burgers van Apeldoorn en regio’s Noord-Veluwe en Veluwe Vallei te ondersteunen en versterken. Op alle drie de pijlers Focus op burger en samenleving, Zelfstandige ondernemende professionals en Samenspel in een faciliterende organisatie zijn projecten gestart en resultaten geboekt in de gewenste richting. Veel van de resultaten uit de projecten komen beschikbaar in november/december.

Methode

Als aanpak werd onder andere gebruik gemaakt van Appreciative Inquiry. Het is een zienswijze en methode om mensen actief te laten deelnemen aan het samen onderzoeken van praktijksituaties en verandermogelijkheden. De benadering van Appreciative Inquiry is positief waarderend met aandacht voor wat werkt en wat door mensen wordt gewaardeerd.

Organisatie

De organisatie werkt samen met 127 medewerkers aan het uitdagen van de bevolking om mee te doen (te participeren) en de regie te nemen of hernemen over hun eigen leven. Er is een ontwikkeling geweest van een fusie-organisatie naar een netwerkorganisatie. Stimenz zet vol in op zelfstandig ondernemende professionals die mensen in alle lagen en in het bijzonder mensen uit de lager sociaal economische lagen van de bevolking uitdagen mee te doen, te participeren en regie te (her)nemen over hun eigen leven. Stimenz maakt deel uit van een netwerk van (welzijns)organisaties die een gezamenlijke ambitie hebben om de transities in het sociaal domein goed vorm te geven en met en van elkaar te leren. Daarmee doet Stimenz zelf wat ze in het werkveld met burgers teweeg wil brengen: samen redzaam zijn. Om met de woorden van Ghandi te spreken: “You have to be the change you want to see.”

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

9 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg