invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op:

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) is een welzijnsorganisatie met zelforganiserende teams. Deze teams hebben de regie gekregen over hun werkgebied. Medewerkers ontdekken hoeveel er, samen met burgers, mogelijk is binnen zelforganiserende gebiedsteams. De ontwikkelingen van inwoners en de samenleving staan bij SWW centraal. Voordat de kanteling van een traditionele welzijnsorganisatie naar een eigentijdse faciliterende organisatie met zelforganiserende teams plaatsvond nam SWW deel aan de Thematranche Welzijn. Het verbetertraject is afgerond en had de volgende hoofddoelen:

  • Regie bij de burger, met als effect toename van zelfredzaamheid en burgerinzet
  • Sociale cohesie binnen de samenleving, specifiek de gemeente Hoogeveen, met als effect preventie en substitutie

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot eind 2016

Resultaten

  • Burgers hebben regie en zijn mede-eigenaar van projecten in teams. Ieder team maakte een eigen plan volgens het principe van Projectmatig Creëren. Dit plan werd gemaakt aan de hand van vragen en signalen van bewoners. De plannen werden ingediend bij het management en die gaven tips en opmerkingen over verdere vormgeving en inhoud. De regie ligt bij de burger; niet meer organiseren voor de burger maar als uitgangspunt faciliteren. Projecten hebben eigenaarschap van bewoners of vrijwilligersorganisaties. Een succesvol project:
    - SPLiT: het project Scheiding Informatie Trefpunt (SPLiT) biedt op een laagdrempelige manier praktische informatie aan mensen in een echtscheidingssituatie. Het is een initiatief van vrijwilligers, allen ervaringsdeskundigen, ondersteund door SWW.
  • De SWW professional handelt vraaggestuurd volgens de WNS competenties.
  • De SWW is een faciliterende welzijnsorganisatie. Het SWW Kompas biedt visie en kaders voor professionals, teams en ondersteuning. Het omvat een professionals kompas, een team kompas en een organisatie kompas. Het bleek dat teams en professionals zelf ambassadeur van de kanteling zijn in plaats van het management. Zij kunnen inwoners beter van dienst zijn als ze zelf meer regie nemen. Hierdoor ontstond er voldoende draagvlak om als professionals en gebiedsteams meer zelforganiserend te worden. Het management kreeg een andere rol namelijk: als accountmanager en coach. Het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) is hiervoor als meetinstrument gebruikt. Het onderzoek laat positieve scores zien met betrekking tot inspraakmogelijkheden in de totstandkoming van doelstellingen en plannen van de teams, de communicatie over werkinhoudelijke zaken en de samenwerking met andere teams en afdelingen.
  • De SWW is een erkende partnerorganisatie in het sociaal domein in de gemeente Hoogeveen. Samen met de gemeente wordt uitgewisseld over de gemeentelijke doelstellingen in het sociaal domein en welke meetbare bijdrage SWW kan leveren. Er is sprake van gezamenlijkheid bij besluitvorming over de doelstellingen en de daaraan gekoppelde meetinstrumenten.

Organisatie

Stichting Welzijnswerk is de welzijnsorganisatie in de gemeente Hoogeveen en is er voor alle inwoners. De aandacht gaat vooral uit naar de meest kwetsbare burgers. Met medewerkers en een groot aantal vrijwilligers is de SWW zichtbaar in de buurt, in de verschillende wijken en dorpen van Hoogeveen. De gebiedsteams bieden ondersteuning aan hun wijken in verschillende vormen. Het stimuleren van de eigen mogelijkheden van mensen is daarbij de leidraad.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

4 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg