invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Samenwerkingsverband VAKM: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De samenleving is onderhevig aan sterke veranderingen (politieke, sociale, economische en maatschappelijke veranderingen). Dit heeft invloed op de omgeving waar mensen met elkaar samenleven en hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Er is een beweging gaande naar een veranderende 'nieuwe samenleving'. Vitras, Abrona, Kwintes en MeanderOmnium (VAKM) willen een bijdrage leveren aan de vorming van de nieuwe samenleving door burgers te ondersteunen in de context van participatiesamenleving.

Het samenwerkingsverband VAKM is deelnemer aan de Thematranche Welzijn van In voor zorg! en presenteert de resultaten van het traject 'Meedoen in Zeist'In het traject staat het wijkservicepunt (WSP) niet meer centraal maar de verbinding met de burger. Met dit traject werd beoogd dat elke burger in Zeist op een laagdrempelige manier onderdeel is of kan zijn van de wijk waarin hij woont en dat hij een actieve bijdrage aan de samenleving levert. Indien nodig wordt de burger ondersteund met professionele dienstverlening. De vijf essentiële elementen van een nieuwe samenleving zijn:

  • Burgers hebben bij wonen een veilig en tevreden gevoel;
  • Er bestaat een sterke betrokken en sociale gemeenschap die samen redzaam is;
  • Algemene voorzieningen zijn vrij toegankelijk en in de buurt;
  • (lokale) Ondernemers spelen een actieve rol in de buurt;
  • Op eigen kracht geven individuele bewoners vorm aan het gewone dagelijkse leven.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot eind 2016

Resultaten

  • Het traject 'Meedoen in Zeist' is bekend onder burgers/wijkbewoners. Betrokken wijkbewoners zijn in hun kracht gezet en verbonden met andere bewoners. Bewoners geven aan dat zij meer zelf kunnen doen en voelen zich meer gefaciliteerd. Daarnaast voelen bewoners zich meer betrokken bij het wijkservicepunt en ontstaat een vorm van kennisdeling door onderlinge verbondenheid.
  • Professionals handelen meer vanuit de cliënt. Ook is er een bewustwordingsproces onder professionals opgestart waarin leven in plaats van zorg centraal staat. Ze gaan handelen vanuit het perspectief van leven, geluk en kracht. Professionals handelen vanuit de methode geluksgericht werken. Medewerkers van 'Meedoen in Zeist' hebben meer de ruimte gekregen om anders om te gaan met een bewoner in de wijk. Professionals kunnen hierdoor eigen competenties en creativiteit beter inzetten om een eventuele ondersteuningsvraag in te vullen of verbinding te maken met een bewoner uit de wijk. Ze kijken vanuit eigen kracht naar de ondersteuningsvraag.
  • Het meest centraal in het verandertraject staat de samenwerking. Burgers, initiatieven en andere organisaties zijn de samenwerking aangegaan met professionals in de wijk. Bestuurders zijn de samenwerking aangegaan door gezamenlijk de inhoud centraal te stellen in plaats van de organisatie. Ze denken vanuit het collectief (inclusief collectief budget), samenwerking met 1 doel. Samenwerking in lijn met het gedachtengoed van 'Meedoen' zet medewerkers in hun kracht. Dit heeft zichtbaar effect op de tevredenheid van zowel medewerkers als wijkbewoners / cliënten. Inwoners zijn met elkaar tot oplossingen gekomen. Individuele hulpvragen zijn in een collectief arrangement opgelost.

Methode

Het gedachtegoed van Meedoen in Zeist is neergezet als een paraplu, waar alles wat in een wijk actief is, onder kan vallen. Medewerkers uit Zeist Noord, van zorg en welzijnsorganisaties zijn betrokken geraakt bij Meedoen in Zeist door met hen verschillende bijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de medewerkers meegenomen in het gedachtegoed van 'Meedoen in Zeist', hebben zij een cursus geluksgericht werken gekregen en zijn daarna aan de slag gegaan met het leggen van verbindingen en het kijken van uit kracht naar een zorgvraag of probleemstelling.

Het wijkservicepunt in Zeist Noord, is in combinatie met het gedachtegoed van 'Meedoen in Zeist' getransformeerd van een aanbodgerichte locatie naar broed- en ontmoetplaats wat meer van de buurt is. De doorontwikkeling heeft plaatsgevonden door herindicatiegesprekken bij te wonen en verbindingen aan te gaan met andere organisaties en bewoners uit de wijk, zoals Mantelzorgpunt, dementievriendelijke wijk, proeftuin EPA, de supermarkt, de kerk en andere dagbestedingslocaties. Naast Zeist Noord, zijn er verschillende 'labels' toegevoegd aan het gedachte goed van 'Meedoen', Zoals Meedoen in een dementievriendelijke wijk, Meedoen Oost en Meedoen West.

Organisatie

Vitras, Abrona, Kwintes en MeanderOmnium (VAKM) leveren samen hun bijdrage aan het bereiken van de nieuwe samenleving. Deze organisaties werken al geruime tijd samen in het Wijkservicepunt Noord en in de Wmo-pilot ‘Meedoen in de wijk’. De WMO pilot heeft laten zien dat diverse oplossingen mogelijk zijn om een beweging te maken van formele naar informele zorg. Bijvoorbeeld door een sociale infrastructuur te organiseren waarbij burgers (al dan niet geïndiceerd voor begeleiding en los van bestaande grondslagen) vanuit hun eigen kracht kunnen participeren en mogelijk een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Op basis van de ervaringen uit deze WMO-pilot is het verandertraject 'Meedoen in Zeist' gestart.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg