invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Samenwerkingsverband ContourdeTwern: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De Gemeente Heusden vindt het belangrijk dat iedereen, jong en oud, mee kan (blijven) doen in de samenleving. De gemeente geeft veel vrijheid aan de organisaties, en wil zelfs naar één coöperatieve samenwerkingsvorm. Om invulling te geven aan het sociaal domein is de Gemeente Heusden gestart met het In voor zorg-traject ‘Werken met Cirkels’. Initiatiefnemer van dit traject is ContourdeTwern, een welzijnsorganisatie voor jeugd- en jongerenwerk, opbouwwerk, vrijwilligerswerk, buurthuizen en wijkwinkels. Het project ‘Werken met Cirkels’ is gerealiseerd. Hierbij zijn negen organisaties betrokken: ContourdeTwern, Thebe, RIBW Brabant, Prisma, Schakelring, Modus, MEE, Juvans en de GGD.

'Een cirkel is een aaneenschakeling van bewoners. De aaneenschakeling is tot stand gekomen doordat bewoners via een club, whatsapp-groep of ander verband/interesse met elkaar verbonden zijn. Elke cirkel heeft een sleutelfiguur. Dit is de persoon die de cirkel heeft gecreëerd, het initiatief neemt, verbindingen maakt en contact onderhoud met professionals.'

Gemeente Heusden is gestart met BIJEEN-teams, in deze teams werken de 9 organisaties samen met cirkels. Ze beseffen allemaal dat veranderingen noodzakelijk zijn en hebben een start gemaakt met het op elkaar afstemmen van hun werkwijzen. Dit heeft bijgedragen aan het ontstaan van een nieuwe cirkel rondom sportcentrum De Heygraven. De nieuwe cirkel heeft geleid tot een alternatieve vorm van dagbesteding. Het sportcentrum is centraal komen te staan in het traject. Het traject had enkele doelstellingen:

 • Ervaringen opdoen met een veranderproces zoals werken met cirkels (samenwerking)
 • Zichtbaar maken van de eigen kracht van de burgers (toename in zelfredzaamheid, toename in burgerinzet, preventie en dempende zorgvraag)
 • Andere vorm van financiering van BIJEEN-teams te realiseren (die dichterbij de burger ligt)

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot eind 2016

Resultaten

 • Bewoners in de wijk die betrokken zijn bij het BIJEEN-team en bij het sportcentrum hebben een grotere rol gekregen bij de invulling van de behoeften van bewoners. Dit zet de bewoners meer in hun kracht. Cirkelleden kijken eerst wat de bewoner kan, met wellicht hulp van andere leden. De zelfredzaamheid is toegenomen door de daginvulling. De burger participeert ook in toenemende maten in projecten die het BIJEEN-team onderneemt. Door de laagdrempeligheid kunnen burgers zonder ondersteuningsvraag binnen lopen bij de daginvulling. Dit doen ze omdat ze het een prettige ontmoetingsplaats vinden, dit zorgt voor een dempende zorgvraag.
 • Het BIJEEN-team is door reflectie en begeleiding meer vanuit de kracht van de bewoner gaan werken en minder vanuit het aanbod van de organisatie. De toenemende verbondenheid tussen de professionals heeft als effect dat de bewoner meer centraal staat.
 • De samenwerking tussen de 9 organisaties is uniek. Een resultaat van de verbinding tussen bewoners uit de wijk, een faciliterende professional en samenwerkende organisaties is de alternatieve vorm van daginvulling in sportcentrum De Heygraven.
 • De zoektocht naar een andere vorm van financiering voor de BIJEEN-teams heeft geleid tot de volgende inzichten:
  - Een vorm van gebiedsgerichte bekostiging draagt bij aan het efficiënter en effectiever omgaan met de beschikbare budgetten 
  - Uit het traject is gebleken dat hoe beter (dichterbij) de verbinding met de burger, hoe meer de burger betrokken is en hoe groter de besparing.
  - Schuif alleen met geldstromen wanneer er voldoende motivatie aanwezig is onder (wijk)bewoners in samenwerking met professionals.

Organisatie

In de gemeente Heusden is de zorg momenteel samengebracht in BIJEEN-teams, in Drunen, Heusden en Vlijmen. In deze teams werken in totaal negen organisaties samen: Modus, Juvans, ContourdeTwern, MEE Brabant-Noord en de GGD. De negen betrokken organisaties hebben deelgenomen aan de thematranche op initiatief van ContourdeTwern en werken samen met cirkels in de wijk. Een resultaat van de verbinding tussen bewoners uit de wijk, een faciliterende professional en samenwerkende organisaties is de alternatieve vorm van daginvulling op locatie De Heygraven. Ook in Drunen en Oudheusden is in samenwerking met een aantal partijen (cirkels), die ook enige vorm van vrijetijdsbesteding aan burgers bieden, een start gemaakt met het oriëntatieproces om een soortgelijke vorm van daginvulling te realiseren.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

2 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg