invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Samenwerkingsverband Breed Welzijn: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Breed Welzijn 's-Hertogenbosch is sinds 2014 een samenwerkingsverband van drie organisaties: Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Welzijn Divers en MEE regio 's-Hertogenbosch. Juvans en MEE bieden informatie, advies en persoonlijke ondersteuning aan individuele cliënten. Welzijn Divers is o.a. gericht op informele dagbestedingsprojecten, wijkinformatiepunten, mantelzorgondersteuning en jeugd- en jongerenwerk. Breed Welzijn wilde bijdragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Om dat voor elkaar te krijgen hebben de drie organisatie met hulp van In voor zorg! de samenwerking nader verkend en elkaar gevonden in een gezamenlijke ambitie en aanpak voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het doel was:

  • Kwetsbare en krachtige burgers met elkaar te verbinden en individuele hulpverlening en collectieve preventie dichter bij elkaar te brengen

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot eind 2016

Resultaten

  • De samenwerking is een feit: De samenwerking is op bestuurlijk- en managementniveau logisch geworden. De organisaties overleggen en stemmen beter af. Ook leerde beroepskrachten elkaar beter kennen en werken vaker samen. De communicatie over Breed Welzijn wordt altijd gezamenlijk opgepakt.
  • De relatie met de opdrachtgever is gebaseerd op partnership: De basisprofessionals zijn ingedeeld in 9 integrale buurtteams met een gezamenlijke innovatieopdracht en hebben 1 integraal manager. Er is structureel stuurgroepoverleg en kernteam managersoverleg is. Waardoor weinig losstaande besluiten worden genomen per organisatie zonder vooraf overleg.
  • De diensten en werkwijzen verschuiven richting meer informeel en collectief: Mensen werken vanuit buurtteams waarin gezamenlijke initiatieven worden gestart. Ook worden er meer collectieve diensten ontwikkeld in plaats van individuele hulpverlening. Professionals bedenken minder wat goed is voor de wijk, buurtbewoners komen steeds meer 'in the lead'.
  • Heldere afspraken over de financiën gemaakt: Samen met de gemeente zijn er heldere afspraken gemaakt over de financiering en de resultaten. De samenwerking met de sociale wijkteams is hierdoor vanzelfsprekender geworden.
  • Inwoners worden anders geholpen: Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van 'problemen oplossen voor' naar 'het leren problemen op te lossen'. Sociale netwerken worden meer ingezet waardoor inwoners een groter sociaal netwerk hebben. Ook worden er meer vrijwilligers ingezet voor hulpvragen.

Methode

De aanpak van het traject is te omschrijven in 3 fases. In fase 1 is de ontwikkelorganisatie met de drie organisaties opgezet. In fase 2 kwam er een andere visie vanuit de externe omgeving (politiek en ambtelijk). De focus is verschoven naar de innovatieagenda van de gemeente. In fase 3 is er een goede partnership ontstaan tussen de ambtelijke organisaties en de politiek. Hierdoor kon Breed Welzijn met volle kracht vooruit! Ambities en doelstellingen zijn opnieuw geformuleerd en een plan van aanpak voor de implementatie is samengesteld. Breed Welzijn heeft ook geëxperimenteerd met de effectmeter en de effectencalculator 

Organisatie

Per 1 juli 2016 hebben de 9 buurtteams een doorstart gemaakt. Vanuit de drie organisaties zijn 4  integrale managers benoemd die de 104 beroepskrachten aansturen en begeleiden in hun opdracht om tot een nieuw werkplan 2017 te komen. Er zijn heldere ambities beschreven en nieuwe meetbare doelstellingen geformuleerd. De integraal managers zijn georganiseerd in een kernteamoverleg. De 3 bestuurders vormen de stuurgroep van het samenwerkingsverband en vullen een eigen portefeuille in (aansturing gebiedsgebonden basisondersteuning, innovatie en externe contacten). De 3 managers bedrijfsvoering hebben een gezamenlijke begroting opgesteld en werken aan de randvoorwaarden rondom ICT, registratie en huisvesting. De hoofden P&O ontwikkelen een T profiel voor de beroepskrachten met generalistische en specialistische competenties en starten het overleg om personele regelingen te gaan stroomlijnen. Er is een implementatiemanager vanuit de organisatie vrijgemaakt om de managers en  bestuurders te ondersteunen bij de implementatie.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

3 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg