invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Haarlem Effect: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Haarlem Effect is een breed georiënteerde welzijnsorganisatie, die met name vanuit collectieve basisvoorzieningen van toevoegde waarde wil zijn voor burgers binnen de gemeente. Het voortdurend motiveren van de inwoners van Haarlem om een maatschappelijke rol te (blijven) spelen, vormt hierbij het uitgangspunt. Haarlem Effect heeft bij aanvang van het In voor zorg-traject de slag naar vraag gestuurd en klantgericht werken in de praktijk inmiddels gemaakt. Zo wordt er nauw en veel samengewerkt met andere organisaties binnen het sociale domein en scoort zij goed in termen van tevredenheid onder klanten. De uitdaging is echter dat de organisatie deze successen nog niet voldoende heeft kunnen kapitaliseren richting de gemeente. Het profiel van de organisatie lijkt daarmee voor de organisatie zelf wel duidelijk, maar is nog niet voldoende bekend bij de omgeving. De veranderopgave van Haarlem Effect met hulp van In voor zorg! was tweeledig:

 • Het concretiseren van het onderscheidend vermogen van Haarlem Effect richting de gemeente en de samenleving;
 • Structuur aanbrengen in de wijze waarop Haarlem Effect projecten selecteert, samenwerking aangaat en successen in kaart brengt.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot eind 2016

Resultaten

 • Haarlem Effect heeft door middel van strategische sessies en breed onderzoek binnen de organisatie, een aanbestedingsdocument richting de gemeente Haarlem gerealiseerd dat een duidelijke missie, visie en strategie uiteenzet. Daarnaast heeft Haarlem Effect (effecten) successen binnen de organisatie opgehaald en deze in het document verweven. Hiermee komt de toegevoegde waarde die Haarlem Effect voor de burgers van Haarlem realiseert, expliciet naar voren.
 • Haarlem Effect heeft op basis van haar beoogde portfolio, een aantal scherpe keuzes gemaakt ten aanzien van samenwerking binnen het sociale domein.
 • Concretisering maatschappelijke meerwaarde Wijkplaats, Buurtkamers en Huiskamers. Haarlem Effect biedt met de Wijkplaats laagdrempelige ontmoetingsplekken waar bewust de mix van kwetsbare (ggz) en niet kwetsbare bewoners wordt gezocht.
 • Burenhulp: stimuleert verbinding kwetsbare burgers en zelfredzame burgers in buurten. Haarlem Effect heeft ervoor gekozen het bewonersinitiatief ‘Burenhulp’ te ondersteunen. Burenhulp zorgt ervoor dat mensen in een straat meer contact met elkaar hebben, meer naar elkaar omkijken en elkaar de helpende hand toesteken. Bekijk ‘Burenhulp Haarlem is groot in kleine dingen’.
 • Overname van activiteiten Combiwel Ecosol: integratie (arbeidsmatige)welzijn met dagbesteding. Bij Haarlem Effect doet iedereen ertoe. Vanuit die optiek is de samenwerking tussen welzijnsorganisatie Haarlem Effect en Combiwel EcoSol – aanbieder van (arbeidsmatige) dagbesteding voor personen met een psychiatrische beperking - logisch gebleken. Bekijk ‘Samen bieden Haarlem Effect en EcoSol burgers meer’.
 • In samenwerking met de coach van In voor zorg! is een verkenning ingesteld naar de benodigde inrichting van het leiderschap bij de gestelde strategische koers. Deze verkenning heeft geleid tot een herdefiniëring van de uitgangspunten van leiderschap binnen Haarlem Effect en concrete besluitvorming.
 • Deelnemers worden gestimuleerd om zelf initiatief te nemen, in programmateams, door successen in te leveren en door ruimte te bieden om eigen projecten op te starten. Dit heeft opgeleverd dat deelnemers zich betrokken voelen bij de organisatie, stappen zetten en nieuwe deelnemers meenemen.
 • Buurtbewoners ervaren Haarlem Effect als meer zichtbare speler in de wijk: o.a. door onze inzet ter ondersteuning van de vrijwilligers.
 • Het verbinden van mensen binnen en buiten de organisatie wordt inmiddels in meerdere lagen van de organisatie vorm gegeven. Hierdoor kan de energie van de directie beter verdeeld worden over de verschillende onderdelen.

Organisatie

Haarlem Effect (HE) is een welzijnsorganisatie, actief in de wijk en buurt. HE werkt in opdracht van de Gemeente Haarlem, maar rekent in principe elke wijk in Zuid-Kennemerland tot haar potentiële werkgebied. HE werkt nauw samen met andere organisaties en initiatieven zodat buurtbewoners zich veilig en op hun gemak voelen. De organisatie is werkzaam is wijkcentra,  peuterspeelzalen, speeltuinen en jongerencentra, maar ook in de wijk.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

10 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg