invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Haardstee: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De Haardstee begeleidt mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Medio 2015 vond er een reorganisatie plaats waarin de omslag werd gemaakt naar het leren werken in zelfsturende teams. In aansluiting daarop startte een verandertraject met hulp van In voor zorg! met de focus op een andere manier van samenwerken. Drie pijlers van gedragsverandering staan hierin centraal:

  • Ondersteunen van cliënten vanuit een andere begeleidingsstijl, gericht op: eigen regie, ontwikkeling, eigen kracht en het sociale netwerk van de cliënt.
  • Werken op basis van focus, vertrouwen en zelfsturing.
  • Een onderscheidende omgevingsgerichte organisatie worden.

De Haardstee legt hiermee een stevige basis voor een hogere kwaliteit van de dienstverlening voor hun cliënten, het sneller en beter inspelen op veranderende omgevingsdynamiek en het verstevigen van het bedrijfsresultaat.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf medio 2015 tot eind 2016.

Resultaten

De nieuwe missie, visie en kernwaarden zijn steeds meer leidraad voor het daadwerkelijke gedrag op de werkvloer. Daarnaast hebben medewerkers meer inzicht gekregen in de inkomsten en uitgaven. Deze bewustwording helpt ook in het maken van andere keuzes in de ondersteuning van cliënten. De volgende concrete resultaten zijn behaald dankzij het werken in zelfsturende teams:

  • De Haardstee maakte een professionaliseringsslag door te investeren in kortere lijnen voor cliënten en verwijzers. Hierdoor is de Haardstee ook meer zichtbaar in hun externe positionering.
  • Het aantal management functies is teruggebracht van 6,46FTE naar 3 FTE.
  • Het gevoel van betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie is volgens de uitkomsten van het MTO toegenomen van een 6,0 naar een 7,7.
  • Er is een commissie van (on)zinnige zaken in het leven geroepen. Deze heeft 20% van de regels, procedures en werkprocessen uit het kwaliteitshandboek verkort en versimpeld voor de medewerkers.
  • Het aantal vrijwilligers-overeenkomsten nam in het afgelopen jaar sterk toe van 16 naar 41. Bij veel medewerkers is de mindset veranderd, mensen staan er nu voor open door goede ervaringen.
  • Voor alle cliënten is het sociale netwerk in kaart gebracht en als expliciet onderdeel opgenomen in de ondersteuningsplannen.
  • Meer cliënten die bij De Haardstee verblijven of wonen, hebben passende (dagelijkse) activiteiten. Medio 2015 was dit 68%; nu is dat 80%.

Organisatie

De Haardstee begeleidt mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Dit doen ze op onze woonlocaties, met dagbesteding of bij mensen thuis. De begeleiding kenmerkt zich door betrokkenheid, een open houding, een praktische aanpak en aandacht voor ontwikkeling. Ze zijn er voor mensen van 18 jaar en ouder in Leiden en omgeving. Het is een kleinschalige organisatie met 130 medewerkers. Ze levert zorg met verblijf (Wlz) en beschermd wonen (Wmo) aan 110 cliënten, ambulante begeleiding aan 235 cliënten en dagbesteding aan 50 cliënten.

Meer weten

Tags

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg