invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

CMWW: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het CMWW is een brede welzijnsorganisatie die actief is in gemeente Brunssum en Onderbanken. De organisatie heeft een zeer divers portfolio aan activiteiten, wat reikt van maatschappelijk werk en ouderenadvies, tot peuterspeelzalen, cliëntondersteuning en projectmatig werk in opdracht van de gemeente. In voor zorg! haakte aan bij een reeds gestarte ontwikkeling van het CMWW. CMWW neemt de eigen kracht van de burger en haar netwerk als uitgangspunt voor al haar activiteiten. De organisatie wil komen tot een integrale aanpak binnen één plan, in samenwerking met haar partners. Binnen deze aanpak is de samenwerking tussen cliënt, gezin en sociaal netwerk leidend en kan deze eventueel aangevuld worden met professionele inzet als er geen alternatieven blijken te zijn. Anders gezegd neemt het CMWW ‘het verhaal’ van de burger als uitgangspunt en werken organisatie en het eigen netwerk faciliterend, in plaats van hulp verlenend.

SoNeStra speelt een belangrijke rol in deze visie. SoNeStra staat voor het werken vanuit SocialeNetwerkStrategieën. Het biedt een perspectief waarbij professionals vanuit een basishouding leren werken die burgers in staat stelt eigen beslissingen te nemen, zelf een plan te maken samen met belangrijke mensen uit hun familie of sociaal netwerk. In samenwerking met dat netwerk voeren zij dit plan uit. Zij nemen
gezamenlijk het besluit of en zo ja, welke hulp- en/of dienstverleners een bijdrage mogen leveren aan het realiseren van hun plan. De rol van de professional is die van een facilitator; hij maakt mogelijk dat iedereen die aanklopt in zijn eigen kracht blijft en gebruik maakt van de krachten in zijn eigen omgeving. Dit waren de doelstellingen binnen het In voor zorg-traject:

  • Het kantelen van het werkproces van de professional
  • Het ontlokken van zelf organiserende principes op team niveau
  • Het laten aansluiten van de doelen van de gemeente met de prestaties van de teams

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot eind 2016

Resultaten

  • 74% van de professionele inzet is in overeenstemming met de visie. Het aanspreken van eigen kracht en eigen netwerk van inwoners is het leidende principe geworden voor CMWW. In 32% van de gevallen hebben inwoners zelfs al genoeg te hebben aan de probleemverheldering vanuit de SoNeStra visie. De praktijk laat zien dat dit het inzicht in voldoende mate vergroot en leidt tot eigen initiatief buiten het zicht van de medewerkers om.
  • De visionaire werkwijze, versterkt of borgt in 80% van de gevallen de zelfredzaamheid.
  • Het vertrouwen in de visie leidt tot verruiming van opdrachten. CMWW is in staat geweest om naast de bezuiniging van de basisopdrachten tijdelijke nieuwe opdrachten van de gemeente binnen te halen.
  • Vrijwillige inzet groeit bij verzelfstandiging van activiteiten.
  • De visie van CMWW verspreidt zich over het sociale en zorgdomein. In de praktijk ziet CMWW dat steeds meer organisaties langzaam maar zeker meebewegen richting dezelfde visie.
  • Het werken vanuit de visie, leidt tot draagvlak bij professionals.

Methode

Het CMWW heeft door middel van bijeenkomsten, coachingssessies en inspraakrondes de kanteling van de organisatie stapsgewijs vorm gegeven. Door middel van het aanreiken van goede voorbeelden en de dialoog aangaan met elkaar, werden successen gevierd en zijn alle teamleden in staat gesteld om invloed uit te oefenen op het proces van kanteling.

Organisatie

Het CMWW is een brede welzijnsorganisatie die actief is in gemeente Brunssum en Onderbanken. De Limburgse organisatie heeft zo’n 90 medewerkers in dienst die een ruime 40 fte vertegenwoordigen. De professionals worden ondersteund door zo’n 500 vrijwilligers. Het CMWW heeft een zeer divers portfolio aan activiteiten, wat reikt van maatschappelijk werk en ouderenadvies, tot peuterspeelzalen, cliëntondersteuning en projectmatig werk in opdracht van de gemeente.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg