invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Workshopronde 2 - Landelijk congres De cliëntenraad

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Aanbod van workshops en presentaties in ronde 2 van het Landelijk congres De cliëntenraad – een sterke gesprekspartner op 12 oktober 2015.

2.1 De cliëntenraad als gesprekspartner: over tafelmanieren en achterhoedegevechten

Gespecialiseerd advocaat Roeland de Mol geeft zijn visie op hoe de omgang tussen cliëntenraad en het bestuur van de zorginstelling zou moeten zijn. Welke (etiquette) regels gelden daarbij? En welke valkuilen moeten over en weer vermeden worden?
Spreker: Roeland de Mol

2.2 Bestuur in balans: de rol en positie van de cliëntenraad

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen staat wat er van een cliëntenraad wordt verwacht en welke middelen de raad daarvoor in handen heeft. De minister en de staatssecretaris hebben aangekondigd de positie van de cliëntenraad te willen verbeteren. Het tijdig leggen van de verbinding tussen het cliëntenperspectief en het bestuur is een belangrijke randvoorwaarde voor kwalitatief goede besluitvorming en good governance. In deze workshop wil het ministerie met u van gedachten wisselen over uw ervaringen in de praktijk en de voorgenomen wijzigingen.
Sprekers: Wendy van der Kraan en Nienke Zwennes, ministerie van VWS

2.3 Financiële diagnose van de instelling

Voordat u als cliëntenraad een advies uitbrengt moeten de volgende vragen beantwoord worden:
1. Wat zijn de belangrijkste financiële kengetallen van de instelling?
2. Welk vergelijkingsmateriaal van de instelling hebben wij als cliëntenraad nodig om te beoordelen of de verdeling efficiënt en verantwoord is?
Sprekers: Henk Smets en Han Schwartz, LOC Zeggenschap in zorg

2.4 Contact met de achterban

Om het medezeggenschapswerk goed uit te kunnen voeren is contact met uw achterban noodzakelijk. Voor een cliëntenraad is het belangrijk om te weten wat cliënten willen. En om te weten wat zij nodig hebben om hun leven te kunnen leiden zoals zij dat willen met zorg die bij hen past. En van daaruit adviseert de cliëntenraad over ontwikkelingen in de instelling. In de workshop gaan we nader in op de middelen die de cliëntenraden kunnen inzetten om te communiceren met de achterban. Daarbij is er speciale aandacht voor gebruik van sociale media.
Gespreksleiders: Liesbeth Honig en José Broers, LOC Zeggenschap in zorg

2.5 ZorgkaartNederland

Wat is het belang van een waardering van uw bewoners en hun familie, over uw verpleeg-of verzorgingshuis op ZorgkaartNederland? Hoe werkt het en wie heeft er baat bij? Een gratis interviewteam, hoe werkt dat? En vooral ook wat kunt u vanuit de cliëntenraad met deze informatie doen? Bekijk de video 'Interviewteams van ZorgkaartNederland: zo werken ze' alvast voor een impressie.
Sprekers: Maaike Schnabel en Steven Haverkamp, NPCF

2.6 Cliëntenraad en cliëntveiligheid

Hoe verhoudt zich veiligheid tot kwaliteit en speelt de cliëntenraad daar ook een rol in?
Spreker: Richard Raaphorst, NCZ

2.7 Toezicht op kwaliteit door IGZ: andere manieren en nieuwe inzichten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg, zowel van zorg binnen een instelling als bij de cliënt thuis. Naast de bestaande manieren van toezicht, zoals het opvragen van gegevens en onaangekondigde bezoeken, is IGZ doende om op nieuwe manieren inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorg. Zo leidt de inzet van mystery guests tot nieuwe inzichten. Cliëntenraden kunnen zich op de hoogte stellen van de actuele ontwikkelingen bij het toezicht op de verpleegzorg. Omgekeerd wil de IGZ met cliëntenraden overleggen over de vraag hoe zij beter bij het toezicht op de zorg betrokken kunnen worden.
Spreker: Anja Jonkers, IGZ

2.8 Rol cliëntenraad bij het interne verbeterproces

Spreker: Ria van Haren, NCZ
Hoe wordt kwaliteit van zorg gemeten en wat kan de cliëntenraad hiermee in relatie tot het interne verbeterproces?

2.9 Is een interne adviseur een meerwaarde voor versterking en positionering van de cliëntenraad?

Een workshop in dialoogvorm.
Sprekers: Edith Zanen, ZuidOostZorg Drachten en Theo van Ooi, LOC Zeggenschap in zorg

2.10 Relatie professional en informele zorg

Het contact tussen professionals en informele zorg wordt steeds belangrijker. Maar hoe doe je dat? En wat kan de cliëntenraad doen om dit te bevorderen. Het programma In voor Mantelzorg ondersteunt zorgaanbieders daarbij.
Spreker: Wendy van Lier, In voor Mantelzorg

2.11 Nieuwe organisaties, andere besturing, meer zeggenschap

Zorgorganisaties veranderen van vorm, inhoud en doelstelling: een wereldwijde trend in bedrijfsleven en semi-publieke sector. Op zoek dus naar andere vormen van besturing en governance. Vormen die de primaire belanghebbenden meer zeggenschap geven.
Spreker: Pieter Vos, LOC Zeggenschap in zorg en NVTZ

2.12 Cliëntenraden en zorginkoop Wlz

Welke rol hebben cliëntenraden bij de zorginkoop van de Wlz? Hoe betrekken zorgkantoren hen bij de zorginkoop en hoe kan de cliëntenraad de verbeterafspraken tussen zorgorganisatie en
zorgkantoor volgen?
Spreker: José Franken, CZ zorgkantoren

2.13 Mijn kwaliteit van leven

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert. Met een online vragenlijst brengen mensen met een chronisch ziekte of beperking, ouderen en mantelzorgers in beeld wat voor hen belangrijk is. Mijnkwaliteitvanleven.nl is ook voor u interessant. Door inzicht te krijgen in de signalen van de mensen van wie u de belangen behartigt, kunt u als cliëntenraad uw rol versterken.  Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland en Ouderenkoepel CSO.
Spreker: Petra Schout, Mijnkwaliteitvanleven.nl

2.14 Waardigheid van bewoners en trotse medewerkers: beleidsdoel en werkelijkheid

Het plan ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ wil de verpleeghuiszorg in Nederland verbeteren. Speerpunten hierbij zijn kwaliteit door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verpleeghuizen met ambitie. Wat zijn de voor cliëntenraden relevante ontwikkelingen?
Sprekers: Anouk Segond von Banchet en Anno Pomp, ministerie van VWS

logobalk

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg