invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Workshopronde 1 - Landelijk congres De cliëntenraad

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Aanbod van workshops en presentaties in ronde 1 van het Landelijk congres De cliëntenraad – een sterke gesprekspartner op 12 oktober 2015.

1.1 Bestuur in balans: de rol en positie van de cliëntenraad

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen staat wat er van een cliëntenraad wordt verwacht en welke middelen de raad daarvoor in handen heeft. De minister en de staatssecretaris hebben aangekondigd de positie van de cliëntenraad te willen verbeteren. Het tijdig leggen van de verbinding tussen het cliëntenperspectief en het bestuur is een belangrijke randvoorwaarde voor kwalitatief goede besluitvorming en good governance. In deze workshop wil het ministerie met u van gedachten wisselen over uw ervaringen in de praktijk en de voorgenomen wijzigingen.
Sprekers: Wendy van der Kraan en Nienke Zwennes, ministerie van VWS

1.2 Financiële diagnose van de instelling

Voordat u als cliëntenraad een advies uitbrengt moeten de volgende vragen beantwoord worden:
1. Wat zijn de belangrijkste financiële kengetallen van de instelling? 2. Welk vergelijkingsmateriaal van de instelling hebben wij als cliëntenraad nodig om te beoordelen of de verdeling efficiënt en
verantwoord is?
Sprekers: Henk Smets en Han Schwartz, LOC Zeggenschap in zorg

1.3 Contact met de achterban

Om het medezeggenschapswerk goed uit te kunnen voeren, is contact, met de cliënten, uw achterban noodzakelijk. Voor een cliëntenraad is het belangrijk om te weten wat cliënten willen. En om te weten wat zij nodig hebben om hun leven te kunnen leiden zoals zij dat willen met zorg die bij hen past. En van daaruit adviseert de cliëntenraad over ontwikkelingen in de instelling. In de workshop gaan we nader in op de middelen die de cliëntenraden kunnen inzetten om te communiceren met de achterban. Daarbij is er speciale aandacht voor gebruik van sociale media.
Gespreksleiders: Liesbeth Honig en José Broers, LOC Zeggenschap in zorg

1.4 Proactief cliënttevredenheid meten versterkt en verandert uw rol

De cliëntenraad wordt vaak in een laat stadium betrokken bij het uitvoeren van cliënttevredenheidsonderzoeken. U krijgt ter informatie het onderzoek te zien dat -vaak- in opdracht van een verzekeraar moet worden uitgevoerd. In deze workshop ziet u hoe u uw rol kunt versterken door zelf pro-actief de cliënttevredenheid te meten. Hierdoor kan de cliëntenraad meer een toetsende rol op het kwaliteitsbeleid op zich nemen. Dit kan ook met beperkte middelen en met een zeer korte vragenlijst. We laten u met twee voorbeelden zien hoe.
Spreker: Steven van Dieten, Amicura

1.5 Is een interne adviseur een meerwaarde voor versterking en positionering van de cliëntenraad?

Een workshop in dialoogvorm.
Sprekers: Edith Zanen, ZuidOostZorg Drachten en Theo van Ooi, LOC Zeggenschap in zorg

1.6 Rol cliëntenraad bij het interne verbeterproces

Spreker: Ria van Haren, NCZ
Hoe wordt kwaliteit van zorg gemeten en wat kan de cliëntenraad hiermee in relatie tot het interne verbeterproces?

1.7 Toezicht op kwaliteit door IGZ: andere manieren en nieuwe inzichten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg, zowel van zorg binnen een instelling als bij de cliënt thuis. Naast de bestaande manieren van
toezicht, zoals het opvragen van gegevens en onaangekondigde bezoeken, is IGZ doende om op nieuwe manieren inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorg. Zo leidt de inzet van mystery guests tot nieuwe inzichten. Cliëntenraden kunnen zich op de hoogte stellen van de actuele ontwikkelingen bij het toezicht op de verpleegzorg. Omgekeerd wil de IGZ met cliëntenraden overleggen over de vraag hoe zij beter bij het toezicht op de zorg betrokken kunnen worden.
Spreker: Anja Jonkers, IGZ

1.8 Cliëntenraad en cliëntveiligheid

Hoe verhoudt zich veiligheid tot kwaliteit en speelt de cliëntenraad daar ook een rol in?
Spreker: Richard Raaphorst, NCZ

1.9 Samenstelling zorgteam van invloed op ouderenzorg: wat is de invloed van de cliëntenraad?

Hoe ziet het optimale zorgteam er in de ouderenzorg uit? Met deze vraag gingen 7 zorginstellingen aan de slag in de Proeftuinen Ouderenzorg, samen met onder meer ActiZ (werkgevers thuiszorg en verpleeghuiszorg). V&VN (beroepsvereniging verpleegkundigen en verzorgenden) en LOC Zeggenschap in zorg (cliëntenraden). De teams in de zorginstellingen kregen de ruimte om te experimenteren met een nieuwe teamsamenstelling, om zo nog beter zorg op maat aan cliënten te kunnen verlenen. Het NIVEL onderzocht de uitkomsten. In de workshop komen de aanpak en uitkomsten aan de orde. We bespreken hoe je als cliëntenraad invloed kunt hebben op teamsamenstelling.
Spreker: Brigitte de Brouwer, V&VN

1.10 Hoe doen we het eigenlijk? Méér verbeelding met theater!

Greet Vos en Johan Koeleman van bedrijfstheater Voor het Voetlicht begeleiden u in een workshop Interactief theater. Interactief, omdat het spel steeds tot stand komt met inbreng van het publiek. U kunt in alle veiligheid actief zijn, zonder dat u zelf mee hoeft te spelen. Twee acteurs vertalen uw inbreng namelijk in steeds wisselende improvisaties, het enthousiasmeert en het vergroot de betrokkenheid over de thematiek: ‘de cliëntenraad-een sterke gesprekspartner’. U kijkt er niet tegenaan, maar zit er middenin.
Acteurs: Greet Vos en Johan Koeleman, Voor het Voetlicht

1.11 Nieuwe organisaties, andere besturing, meer zeggenschap

Zorgorganisaties veranderen van vorm, inhoud en doelstelling: een wereldwijde trend in bedrijfsleven en semi-publieke sector. Op zoek dus naar andere vormen van besturing en governance. Vormen die de primaire belanghebbenden meer zeggenschap geven.
Spreker: Pieter Vos, LOC Zeggenschap in zorg en NVTZ

1.12 Cliëntenraden en zorginkoop Wlz

Welke rol hebben cliëntenraden bij de zorginkoop van de Wlz? Hoe betrekken zorgkantoren hen bij de zorginkoop en hoe kan de cliëntenraad de verbeterafspraken tussen zorgorganisatie en zorgkantoor volgen?
Spreker: José Franken, CZ zorgkantoren

1.13 Waardigheid van bewoners en trotse medewerkers: beleidsdoel en werkelijkheid

Het plan ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ wil de verpleeghuiszorg in Nederland verbeteren. Speerpunten hierbij zijn kwaliteit door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verpleeghuizen met ambitie. Wat zijn de voor cliëntenraden relevante ontwikkelingen?
Sprekers: Anouk Segond von Banchet en Anno Pomp, ministerie van VWS

1.14 Naasten en zorgorganisatie: bondgenoten in waardevolle zorg

Familieleden, vrienden en kennissen spelen een belangrijke rol in het leven van mensen. Ook voor hen die in een zorginstelling wonen. In Cliënten Vertegenwoordigen (pilotproject Publicarea en LOC) gaan cliëntenraden en locatiemanagement in gesprek over de condities waaronder naasten op een natuurlijke manier betrokken kunnen zijn bij het wonen en leven in een woonzorgcentrum. In 5 zorgorganisaties is dat al gebeurd. In deze workshop delen we de ervaringen tot nu toe. En dan met name: Hoe realiseer je een bondgenootschap met bewoners en naasten? Wat betekent dat voor de manier van werken? Wat kunnen cliëntenraden doen? Daarnaast is er ruimte voor gesprek met elkaar.
Sprekers: Hetti Willemse, Publicarea en Marthijn Laterveer, LOC Zeggenschap in zorg

1.15 De Opinionmeter

Cliëntenraden staan in contact met de achterban om te weten wat speelt. Vaak is het lastig de cliënten goed te bereiken. De software van Opinionmeter biedt een simpele oplossing om op een eenvoudige manier te peilen wat leeft onder de cliënten. In deze workshop leert u wat de mogelijkheden zijn van continu meten van de tevredenheid en kwaliteit van zorg onder de cliënten.
Spreker: Victor Pardaans, Opinionmeter Benelux

logobalk

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg