invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

In voor zorg-najaarscongres 2013: Thema Leiderschap

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Op 16 december 2013 vond het In voor zorg-najaarscongres plaats. Hier vindt u presentaties en meer achtergrondinformatie bij het thema Leiderschap.

Beweging 3.0: Versterk zelforganisatie bij organisatie, cliënt én professional

Om ouderenzorg aantrekkelijk en betaalbaar te houden, moeten zorgorganisaties veranderen. Niet meer (woon)zorg aanbieden, maar mensen ondersteunen om voor zichzelf te blijven zorgen. Sámen met hun netwerk. Zorgorganisatie Beweging 3.0 sluit vanaf het eerste moment aan op wat dat netwerk voor de cliënt kan betekenen. Ook maakt de organisatie verbindingen met andere organisaties die de cliënt kunnen ondersteunen. Dit vraagt om versterking van zelforganisatie: bij de cliënt, zijn omgeving en de professional. Sinds 2010 werkt Beweging 3.0 met zelforganiserende teams in de thuiszorg; sinds 2013 ook in de intramurale zorg.

Tijdens het najaarscongres legden Brigitte Jacobs, directeur Zorg, Verpleging en Behandeling bij Beweging 3.0, en Marlijn Lenselink, bestuurder bij Beweging 3.0, uit wat dit betekent voor organisatie en medewerkers in de thuiszorg en de intramurale zorg.

Meer informatie

ZorgAccent: Het geheim van transitie? Goed leiderschap in de top

Het geheim van een goede transitie bij ZorgAccent? Goed leiderschap in de top: de Raad van Bestuur en de directeur WoonZorg droegen overal een heldere visie uit. In beeld, geluid, brochures en kleine handzame kaartjes. Gevolg: ZorgAccent-medewerkers ontwikkelden zich tot leiders. Als een zwerm spreeuwen nemen ze afwisselend het voortouw. Hierdoor werken teams niet alleen zelfstandiger, ook de organisatie wordt sterker. En de energie die dat oplevert is merkbaar in de hele organisatie. Ook bij de bewoners!

In voor zorg-coach Inez Sales stelde het verandertraject van ZorgAccent voor tijdens het najaarscongres 2013 en ging hierbij vooral in op het leiderschapsaspect in het traject. 

Meer informatie

ParkinsonNet en ZZG Zorggroep: Strategische keuze voor kwaliteit

ParkinsonNet en de ZZG Zorggroep werken in een In voor zorg-traject samen om de langdurige zorg voor Parkinsonpatiënten in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te verbeteren. Aan de hand van de ervaringen die in dit traject worden opgedaan wordt een model opgesteld voor andere regionale netwerken in Nederland. Tijdens dit In voor zorg-traject zal specifiek worden gekeken naar de mogelijkheden van ontschotting van de financiering van zorg voor Parkinsonpatiënten.

ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen. De netwerken zijn geconcentreerd rond 1 of meerdere maatschappen Neurologie van de regionale en academische ziekenhuizen. In het hele land zijn inmiddels meer dan 2.000 zorgverleners  verbonden aan ParkinsonNet – neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen. Maar: professionals die werken in de AWBZ-gefinancierde zorg zijn nauwelijks aangesloten bij ParkinsonNet. Dat is opmerkelijk, want veel Parkinsonpatiënten maken gebruik van AWBZ-gefinancierde zorg.

Het ontbreken van AWBZ-zorg binnen ParkinsonNet was een serieuze tekortkoming omdat continuïteit in de zorg wordt onderbroken. ParkinsonNet en ZZG Zorggroep werken nu aan een model om de zorg voor Parkinsonpatiënten te verbeteren. Het idee is dat een strategische keuze voor kwaliteit leidt tot meer kwaliteit van leven voor patiënten. En tot kostenbesparingen, want kwalitatief goede zorg voorkomt bijvoorbeeld valincidenten en ondervoeding.

Marten Munneke, directeur ParkinsonNet, en Dick Herfst, voorzitter Raad van bestuur ZZG Zorggroep, presenteerden de samenwerking tussen ParkinsonNet en ZZG Zorggroep tijdens het In voor zorg-congres in december 2013. 

Meer informatie

Phusis: klein blijven en samenwerken

Stichting Phusis is een kleinschalige woon- en werkcombinatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Vanuit een aantal (zorg)boerderijen, woningen, een kwekerij, een meubelmakerij, een garage, een restaurant, een woonwinkel en een hoveniersbedrijf ondersteunt Phusis mensen met een beperking bij het wonen en werken. Meestal gaat het om mensen die zijn vastgelopen in hun leven en in de reguliere vormen van de hulpverlening. Op dit moment maken zo’n 60 mensen gebruik van de ondersteuning van Phusis. Zij zijn blij met de veilige en stimulerende omgeving.

Tijdens het najaarscongres leidde Bart de Bruin, directeur Phusis, de dialoogtafel ‘Klein blijven en samenwerken’. Hij lichtte de mogelijkheden toe om in samenwerking met reguliere organisaties in de maatschappelijke opvang en gehandicaptenzorg tot een kleinschalig aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen te komen.
De Bruin is tevens als projectleider betrokken bij Flinq-jeugd, het initiatief van Vanboeijen uit Assen en De Zijlen uit Tolbert. Dit is een initiatief om te komen tot succesvol begeleid wonen en het hebben van zinvol werk. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het zorgprogramma ‘De Dialoog’. Een evidence based programma dat is ontwikkeld in samenwerking met Rijks Universiteit Groningen en Vanboeijen in de periode na de publicatie van de foto’s van Jolanda Venema.

Meer informatie

ZZG Zorggroep: De komende jaren een overschot op de zorgarbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in de zorg is volop in beweging. De financiering vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) krimpt sterk. Daarom gaf ZZG Zorggroep in 2009 opdracht aan Collegamento Advies om de Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt in de gezondheidszorg met elkaar te vergelijken. Uitkomst van het onderzoek: in Nederland ontstaat de komende jaren een overschot aan helpenden en verzorgenden. Deze uitkomst spreekt de algemene opvatting over toekomstige tekorten in de zorg door vergrijzing tegen. ZZG Zorggroep paste haar beleid aan aan de bevindingen uit het onderzoek. Tot op de dag van vandaag ondersteunen de verkregen inzichten ZZG Zorggroep om zorgvuldig en met voldoende tijd te anticiperen op de arbeidsmarkt.

René van het Erve, directeur/eigenaar Collegamento Advies, en Wil Janssen, directeur Centrale diensten, ZZG Zorggroep, gingen tijdens het In voor zorg-congres nader in op de onderzoeksresultaten en de manier waarop ZZG Zorggroep van deze inzichten gebruikmaakt. 

Meer informatie

Zorgbalans: 'Samen met medewerkers zoeken naar oplossingen'

Zorgbalans is bezig met een verandertraject naar een cultuur waarin de cliënt en zijn familie daadwerkelijk het uitgangspunt vormen voor het denken en handelen van medewerkers. Waarin medewerkers samen met de cliënt op zoek gaan naar een passende oplossing. Hoe ondersteunt de organisatie haar medewerkers om de nieuwe rol goed in te kunnen vullen? Om als medewerker de eigen rol goed op te kunnen pakken, moet iedereen bijvoorbeeld goed geïnformeerd zijn over fundamentele veranderingen in de zorg.

Zorgbalans maakt hiervoor gebruik van de veranderkrant: hierin staan de veranderagenda en concrete voorbeelden. Daarnaast zijn er leergroepen, waarin medewerkers, managers en bestuursleden ervaringen uitwisselen. En met toolkits met veranderaanpakken en communicatie-instrumenten weet iedereen wat hij of zij kan doen. Met elkaar delen, vertrouwen hebben in elkaar en in de organisatie is volgens Zorgbalans belangrijk voor het succes. Anja Schouten, voorzitter Raad van Bestuur bij Zorgbalans, presenteerde dit op het In voor zorg-najaarscongres 2013.

Meer informatie

Organisatie-herontwikkeling

Organisatie(her)ontwikkeling (deep change) in een staande organisatie is ingewikkeld. Het vergt verandering van denken en gedrag bij professionals, stafdiensten en leidinggevenden. Dit ervaren ook In voor zorg-deelnemers in hun trajecten. Als uitgangspunt bij veel In voor zorg-trajecten geldt 'regie bij de cliënt'. Dat betekent dat naast de cultuur- ook de structuurcomponent niet langer onbesproken blijft. Er is sprake van een serieuze paradigmashift.

In een interactieve workshop ging Jaap Peters, organisatieactivist van Des Limes over het Rijnlandse gedachtengoed, in op organisatie(her)ontwikkeling. Aan de orde kwamen:

  • Een omvattende metafoor om het proces te duiden (zodat eenheid van opvatting en een richting ontstaat)
  • De onvermijdbare problemen in een dergelijk complexe transitie (gedoe en ongemak hou je toch)
  • De wijze waarop dat mogelijk kan worden aangepakt (de grondwet van de veranderkunde) en
  • Een mogelijke aanpak waarbij de professionals, stafdiensten en leidinggevenden op een adequate manier hierbij betrokken worden in een min of meer synchroon proces (organiseer als coach het proces, niet de inhoud)

Presentatie

Tekening

Meer informatie

IVT Thuiszorg:  Lokaal ondernemerschap binnen de Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Samen met zorgaanbieders hebben zij een gezamenlijk belang als het gaat om het organiseren van goede dienstverlening voor hulpbehoevende inwoners. Maar hoe organiseer je het? IVT Thuiszorg en de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben gekozen voor lokaal ondernemerschap.
IVT Thuiszorg is 1 van de 3 partijen waarmee de gemeente samenwerkingsafspraken heeft gemaakt voor een periode van 3 jaar. De organisaties ontvangen per cliënt een vast bedrag op basis van het vastgestelde aantal uren zorg. Zij kunnen vervolgens zelf sturen op de zorg die daarvoor geleverd zou worden. Dit is een prikkel om het sociale netwerk van de cliënt te versterken en het stelt zorgorganisaties en cliënten in staat om gezamenlijk de zorgbehoefte van de cliënt te bepalen. De pilot is naar tevredenheid verlopen; ’s-Hertogenbosch rolt het systeem per 1 januari 2014 uit over de hele gemeente. Voor iedere inwoner die recht heeft op huishoudelijke hulp, heeft de gemeenteraad voor het jaar 2014 een tarief van € 22,50 per uur vastgesteld. Per cliënt mag 2,5 uur hulp in de huishouding in rekening worden gebracht. De zorgorganisatie maakt vervolgens met de cliënt een resultaatafspraak over wat er gedaan moet worden.

Bram van de Langenberg (Raad van Bestuur IVT thuiszorg), en Ronnie van Gaal (senior-beleidsmedewerker gemeente ‘s-Hertogenbosch), spraken tijdens het In voor zorg-najaarscongres over de toegevoegde waarde van lokaal ondernemerschap voor een gemeente en haar inwoners. Aan de orde kwamen vragen als: Waarin onderscheiden lokale aanbieders zich van grote marktpartijen? Hoe zorg je ervoor dat kleine lokale zorgaanbieders op het netvlies van de gemeente komen te staan?

Meer informatie

In voor zorg!: Bestuur en toezicht in transitie 

Transities in de langdurige zorg hebben ingrijpende gevolgen voor de manier waarop bestuurders en toezichthouders hun rollen invullen. Zo moeten zij steeds vaker samenwerken. Bijvoorbeeld als ze strategisch beleid ontwikkelen en uitvoeren. Bas Baanders ging met bezoekers van het congres in discussie over de rollen en het beleid die nu én morgen nodig zijn.

Zijn stelling: Nieuwe constellaties - waaronder veranderde financering en nieuwe rollen voor zorgvragers, mantelzorgers, aanbieders, gemeenten en verzekeraars - stellen nieuwe eisen aan bestuurders en toezichthouders en aan hun onderlinge samenwerking. Zorgverlening vindt in toenemende mate plaats als netwerkzorg: flexibele netwerken die realiseren wat één van de betrokkenen niet zelfstandig kan. Binnen de netwerken leveren individuele organisaties hun product en meerwaarde, maar het zijn de netwerken die integrale zorg en begeleiding steeds bieden. Dit heeft consequenties voor aansturing en coördinatie van de netwerken, en dus voor de rol van bestuurders en managers.

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg