invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

In voor zorg-najaarscongres 2013: Thema Eigen Kracht

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Op 16 december 2013 vond het In voor zorg-najaarscongres plaats. Hier vindt u presentaties en meer achtergrondinformatie bij het thema Eigen Kracht.

De Amarant Groep: eHealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg

De Amarant Groep past eHealth toe om efficiëntere en goedkopere zorg te kunnen bieden. De organisatie gebruikt het gezondheidsplatform Quli (quality of life). Hiermee kunnen mensen zelf de regie voeren over hun begeleiding of behandeling. De Amarant Groep bespaart door de inzet van Quli tot 20% op uren van zorgprofessionals. Tegelijkertijd verbetert de dienstverlening en krijgt de cliënt een volwaardigere positie terug in de maatschappij.

Quli bestaat uit een social media-platform met beeldbellen, een persoonlijk gezondheidsdossier en een app-store gericht op zelfredzaamheid. Gebruikers kunnen zich gratis aanmelden en zelf een persoonlijke Quli pagina inrichten. Saskia Timmer, projectmanager Quli: ‘Er zijn talloze digitale zorgtoepassingen. De ziekte staat in bestaande eHealth-toepassingen echter steeds centraal, niet de persoon. In het open systeem Quli staan alle gegevens gebundeld, waardoor de gebruiker en de behandelaar een totaaloverzicht hebben. De cliënt kan zijn gezondheidsinformatie toevoegen en naar behoefte delen met zijn netwerk of behandelaar. Zo komen in Quli ervaringskennis en professionele kennis samen, wat zelfmanagement en samenwerking in de zorg bevordert.’

Amarant is een van de initiatiefnemers van Quli, dat ontwikkeld is door ICT-bedrijf Ordira, in samenwerking met 4 zorginstellingen. Tijdens het In voor zorg-najaarscongres gaven Saskia Emmerik, Amarant Groep, en Annelies Hartmans, In voor zorg-coach, een presentatie over Quli.

Meer informatie

Noorderbrug: Zorg dichterbij voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

De Noorderbrug is specialist voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Met ondersteuning van In voor zorg! voerde de organisatie beeldschermcommunicatie in voor de begeleiding van haar cliënten. Dit houdt veel meer in dan slechts het installeren van de daarvoor benodigde hard- en software. Het betekende vooral een ingrijpende wijziging van het gehele hulpverleningsproces. Een andere relatie tussen cliënt en begeleider, en een andere methodiek van werken door professionals. In november 2012 gingen 2 pilots beeldschermcommunicatie voor thuiswonende cliënten van start: één in het landelijk gebied van Zuid-West-Friesland en één in de stad Emmen, met elk 15 cliënten.

Met beeldschermzorg wordt fors bespaard op reistijd van de begeleider, en het scheelt ook in de gespreksduur. Maar niet alleen vanuit het oogpunt van kostenbesparing, ook voor het welzijn van de cliënt levert beeldschermcommunicatie positieve punten op. Projectleider Gerard Beukema: ‘Het onderhouden van sociale contacten gaat stukken makkelijker via internet. Daarnaast vergroot de computer het gevoel van veiligheid en versterkt het de mogelijkheid tot het voeren van eigen regie.’

Tijdens het In voor zorg-najaarscongres vertelden Jan Thie en Ina Diermanse, In voor zorg-coaches, en Gerard Beukema over de pilot. Aan de orde kwamen de keuzes in de voorbereidingsfase (welke apparatuur, welke cliënten en welke begeleiders zijn geschikt?), de gekozen methode en aanpak van De Noorderbrug, en de resultaten uit de pilot.

Meer informatie

VitaValley over WeHelpen: Online marktplaats voor vinden, verbinden, organiseren en delen van hulp

VitaValley is een netwerk voor vernieuwing in de zorg dat samen met partners werkt aan het ontwikkelen en realiseren van innovaties. Een van de initiatieven waarin VitaValley participeert is de samenwerking WeHelpen. De website WeHelpen.nl brengt mantelzorgers, patiënten en vrijwilligers bij elkaar.

De website is een online marktplaats met functies voor het vragen, aanbieden en organiseren van hulp. Met de ambitie om mensen, die hulp nodig hebben, en mensen, die hulp willen bieden, met elkaar te verbinden. Op deze manier ontstaan er lokale netwerken van mensen die elkaar vertrouwen en helpen. Wehelpen.nl biedt de mogelijkheid om een agenda bij te houden en een logboek te maken. Alle geboden hulp wordt beloond met punten (credits), die iemand zelf kan gebruiken om hulp te vragen of kan doneren aan een ander die hulp nodig heeft. Verder biedt de website een bron van informatie aan mantelzorgers, vrijwilligers en hulpbehoevenden.

Tijdens het In voor zorg-najaarscongres nam VitaValley de deelnemers mee in haar netwerk en werkwijze bij zorginnovatie. Welke innovatie-agenda volgt VitaValley? En hoe pakken ze dat aan? Meer over dit initiatief en de strategie voor duurzame implementatie en opschaling van VitaValley hoort u tijdens deze presentatie.

Meer informatie

Woonzorg Haaglanden en Hulsebosch Advies: Samenkracht: samen op eigen kracht

Samenkracht is een methode die kwetsbare mensen ondersteunt om zelf hun problemen op te lossen. Samen, op eigen kracht. Zorgorganisaties Woonzorg Haaglanden werkte volgens deze methodiek. Uitgangspunt is dat problemen niet door individuen worden opgelost, maar door mensen samen. In plaats van een eigen verantwoordelijkheid wordt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om problemen aan te pakken en op te lossen.

Loes Hulsebosch eigenaar bij Hulsebosch Advies, en Edwin Kuijt, wijkverpleegkundige bij WoonZorg Haaglanden, presenteerden de Samenkracht-methodiek tijdens het In voor zorg-najaarscongres. In hun presentatie gingen zij in op het benutten van vrije professionele (zorg)ruimte, en het inrichten van een beweging in plaats van een (zorg)proces en de effecten van deze interventie.

Meer informatie

Gemeente Raalte: Zorg op afstand: wat levert het op?

Zorggroep Raalte heeft met ondersteuning van In voor zorg! ‘zorg op afstand’ geïntroduceerd in 5 door de gemeente aangewezen woonservicegebieden. Het gaat om beeldschermcontact, de plaatsing van sensoren en het invoeren van de medicijndispenser. Daarnaast zijn toegang tot de woning en klimaatbeheersing in huis desgewenst op afstand regelen. Zorggroep Raalte richt zich vooral op de techniek en de aansturing, maar de gemeente Raalte, wooncorporatie Salland Wonen en Landstede Welzijn treden in dit thuistechnologie-traject als directe partners op.

Gemeentes, zorgverleners, woningcorporaties en zorgverzekeraars bundelen dus hun krachten om winst te halen uit zorg op afstand. Maar wat levert het op? Niet alleen in termen van geld, maar ook in termen van maatschappelijk welzijn én gezondheid. Henk Pullen, programmamanager woonservicegebieden bij gemeente Raalte, en Henry Mulder, in voor zorg-coach, verzorgden tijdens het najaarscongres 2013 een presentatie over zorg op afstand en het rendement daarvan.

Meer informatie

Focus Cura: Langer zelfstandig thuis door technologie en innovatie

Focus Cura ondersteunt de implementatie van tientallen technologie projecten bij organisaties voor langdurige zorg. Wat zijn de do’s en don’ts van een succesvolle implementatie van technologische zorgondersteuning? Michel Peters, Manager Projecten & Advies Focus Cura, verkende aan de hand van praktijkvoorbeelden kritische randvoorwaarden en gaf een doorkijk naar ontwikkelingen in de komende jaren.

Meer informatie

Zonnehuisgroep Noord: Zorggemeenschap in de praktijk

Zonnehuisgroep Noord is al een hele tijd bezig met de invulling van de participatiesamenleving. In 2009 heeft de organisatie in samenwerking met Zonnehuisgroep Vlaardingen het begrip 'zorggemeenschap' geïntroduceerd. Met dit concept willen de organisaties invulling geven aan het idee dat het welzijn van cliënten niet alleen bepaald wordt door professionele zorg, maar in grote mate beïnvloed wordt door de sociale context. Het geheel van familie, het eigen netwerk van de cliënt, vrijwilligers en professionele zorgverleners vormt samen de gemeenschap waarvan de cliënt het middelpunt is.

Het gedachtegoed sluit prachtig aan bij de hervormingsagenda voor de langdurige zorg en kan een goed voorbeeld zijn voor andere organisaties in het land. Maar het is ook een complex project. Programmamanager Corien Gosker. ‘Het vereist een cultuuromslag, een andere manier van denken van alle betrokkenen. Alle systemen zijn gericht op hospitalisatie van cliënten, dat moet je helemaal ontmantelen. Je moet een situatie bereiken waarin cliënten niet langer de verantwoordelijkheid voor het vormgeven van hun eigen leven overdragen aan professionals. Dit bereiken vergt inzet van de cliënten, van hun mantelzorgers en van vrijwilligers, maar zeker ook van de organisatie en de medewerkers.’

Hoe introduceerde Zonnehuisgroep Noord het programma Zorggemeenschap? Wat waren de valkuilen en de successen? Henk Duijst, bestuurder Zonnehuisgroep Noord, gaf tijdens het In voor zorg-najaarscongres antwoord op deze vragen. Hij presenteerde voorbeelden hoe Zorggemeenschap in de intramurale voorziening, in wijk en dorp vorm en inhoud krijgt.

Meer informatie

MOVISIE: It takes two to tango: dialoog over eigen regie

Professionals zijn druk op zoek naar hoe ze mooie begrippen als zelfregie en empowerment naar de praktijk kunnen vertalen. Wat zeggen en doen we nu concreet als we cliënten ruimte willen geven voor eigen regievoering? Duidelijk wordt wel dat er niet één bepaalde manier van werken bestaat vanuit zelfregie. Het is een doorgaande zoektocht en een blijvend (inter-)actief leerproces. De houding van de professional isheirbij heel belangrijk. Hij moet oprechte belangstelling en vertrouwen hebben in de cliënt, en ruimte geven voor groei. Trainer Tino Gnocchi: ‘Het is een onophoudelijk zoeken naar de juiste balans. De balans tussen wat iemand kan en wat iemand niet kan. Het gaat om voortdurend afstemmen op de cliënt en zijn wensen en mogelijkheden op dat moment. Cruciaal is de dynamische wisselwerking tussen ‘zoveel als nodig’ en ‘nooit minder dan noodzakelijk'.

Anouk Poll, Adviseur Sociale zorg bij MOVISIE, ging tijdens het In voor zorg-najaarscongres hierover in gesprek met deelnemers aan de dialoogtafel.

Meer informatie

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg