invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Mondzorg

mondzorg

In november 2014 constateerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), na onderzoek in 29 verpleeghuizen, dat de kwaliteit van de mondzorg in verpleeghuizen onvoldoende is. Dit was de aanleiding voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en een negental zorgaanbieders (Amstelring, Archipel, Brabantzorg, Careyn, Cordaan, Espria, Fundis, Topaz en Florence) om werk te maken van de kwaliteit van de mondzorg.

De zorgaanbieders hebben afgesproken uiterlijk 1 januari 2016 de mondzorg voor hun cliënten op orde te hebben. De zorgaanbieders kunnen hierbij –indien zij dat willen - ondersteund worden door In voor zorg!. Gedurende het traject delen de zorgaanbieders hun leerervaringen met andere zorgaanbieders, de beroepsorganisaties en IGZ. Hiermee wordt een feedbackloop tot stand gebracht waardoor sectorbreed wordt verbeterd en geleerd.

Goede mondzorg voor ouderen

Mondzorg is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse verzorging van ouderen. Maar ook een complex vraagstuk. Goede mondzorg voor ouderen begint in de thuissituatie met plichtsgetrouwheid als het gaat om mondhygiëne en periodieke controles. Veelvuldig kampen ouderen reeds met tandverzorgings-problematiek als zij in een zorginstelling komen wonen. Met de te starten pilot wordt een stap gezet om de mondzorg te verbeteren. De ervaringen die worden opgedaan door de zorgaanbieders die deelnemen aan de pilots, worden gedeeld met hun collega’s, de beroepsgroepen, IGZ en anderen.

Mondzorg is een uiting van de beeldvorming over de langdurige zorg. Bepalende thema’s zoals patiëntveiligheid/gezondheid van de bewoner en kwaliteit van leven komen er samen. Vanwege het belang van een goede mondzorg op de kwaliteit van leven, zoals door de Tweede Kamer uitgedrukt in de motie mondzorg van begin dit jaar en het verschijnen van het IGZ rapport hierover, wordt er gestart met verbetering van de mondzorg.

Uitwerking aanpak mondzorg: werkwijze van partijen pilot mondzorg

Aanpak van de zorgaanbieders

 1. De initiatiefnemende zorgaanbieders nemen het op zich om de mondzorg voor de cliënten die bij hen zorg krijgen, binnen een jaar op orde te hebben.
 2. De zorgaanbieders brengen de huidige situatie in kaart.
 3. In het voorjaar van 2015 wordt deze inventarisatie afgerond.
 4. De zorgaanbieders vertalen deze inventarisatie naar een concrete aanpak, met als inzet om de mondzorg uiterlijk 1 januari 2016 op orde te hebben.
 5. De zorgaanbieders worden hierbij gefaciliteerd door VWS, de relevante beroepsgroepen, OCW e.a.
 6. Medio 2015 vindt een bijeenkomst plaats van de zorgaanbieders, de Staatssecretaris van VWS, ActiZ en de IGZ om de stand van zaken op dat moment te bespreken.

Facilitering aanpak zorgaanbieders

 1. VWS zal de initiatiefnemende zorgaanbieders, indien gewenst- faciliteren bij het inventariseren van de huidige situatie, opstellen van een plan en uitvoeren van het plan, het delen van de kennis. Desgewenst kunnen de zorgaanbieders een beroep doen op In voor zorg! hiertoe.
 2. In de loop van 2015 vinden bijeenkomsten plaats waarbij de betrokken beroepsgroepen en de cliënten(raden) van deze zorgaanbieders spreken over de ervaringen. De verslagen van deze gesprekken worden geanonimiseerd op internet gepubliceerd.
 3. VWS zal de zorgaanbieders faciliteren door onderzoek te doen naar de ervaringen die tijdens de periode tot juli 2015 worden opgedaan, en deze te vertalen naar leerinformatie die beschikbaar komt voor ook andere zorgaanbieders.
 4. Inzet van instrumenten/actieplannen die reeds zijn ontwikkeld worden ingebracht ter facilitering van de zorgaanbieders. Dit zullen ActiZ, VWS en de andere partijen de komende tijd nader uitwerken.

Communicatie

 1. Via In voor zorg! zal de communicatie rond de alliantie en de pilot mondzorg worden vormgegeven. Hiertoe zal een aparte pagina op de website van In voor zorg! worden vormgegeven.

Verbinding met andere trajecten

Er lopen meerdere activiteiten rondom de mondzorg voor kwetsbare ouderen. VWS heeft op 4 november 2014 een expertmeeting mondzorg voor kwetsbare ouderen georganiseerd. De uitkomsten daarvan kunnen worden meegenomen in de inhoudelijke vormgeving van de pilot. Daarnaast is in bestuurlijk overleg tussen VWS en mondzorgpartijen in de cure afgesproken dat deze partijen een actieprogramma mondzorg aan kwetsbare ouderen opstellen en uitvoeren. Hierbij zullen partijen uit de care worden uitgenodigd en zal de verbinding worden gelegd met de pilot.

Mondzorg en ...

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg